Понятие за финанси и финансово управление на фирмата


Категория на документа: ФинансиТЕМА 1. Понятие за финанси и финансово управление на фирмата

1. Основни видове фирми в страната.
1.1 Понятие за фирма.

В широк смисъл фирмата, предприятието може да се определи като търговец. Според Търговския закон това е всяко юридическо илн физическо лице, което по занятие извършва покупки на стоки, услуги и ценни книжа с цел продажба или преработка за продажба.

Фирмата в тесен смисъл се разглежда като съвкупност от права и задължения и фактически отношения по повод на определено имущество и собственост. В този смисъл фирмата може да се отчуждава, да се продава и купува.

1.2. Икономическа среда в която фирмата функционира

Голям дял на държавната собственост.
==> Неизградена законодателна система за функциониране на пазарни структури.
==> Висок ръст на инфлация.
==> Неразвита конкуренция и слабо участие на чуждестранни капитали.
==> Липса на капиталови (парични) пазари.
==> Данъци и такси.
==> Наличие на безработица.
==> Недостатъчна социална осигургност.

Сумарният ефект оm влиянието на тези фактори би намирал различно проявление във всяка отделна фирма, ко познаването им и предвиждането на неблагоприятните тенденции са задължения на финансовия мениджър и са свързани с умелото прилагане на финансовите закони.
1.3. Основни видове фирми. Предимства и недостатъци

Частната фирма е неделима част от системата на пазарно ориентирана икономика, при която една или повече енергични личности рискуват своите пари и предприемчивост, за да се опитат да получат печалба и реализация на своите амбиции.

Държавната или общинска фирма е представена от определено управленско звено (министерство, ОбНс )г което притежава правото да я управлява и представя в полза и интерес на цялото общество.

Наличието на кооперативни фирми предполага сливането на собственост и способностите на не по-малко от 7 доброволно обединили се личности.

Фирмите по действащото законодателство се регистрират като фирми на еднолични търговци и търговски дружества.

Предимствата на едноличните фирми на физически лица са :
==> Опростен начин на създаване и ликвидиране.
==> Печалбата принадлежи на собственика.
==> Самоконтрол и свобода на действията.
==> Данъчни облекчения.
==> Недостатъци на едноличните фирми:
==> Неограничена отговорност.
==> Ограничено ползване на капитал.
==> Неадекватни управленски способности.
==> Ограничен живот на съществуване.

Търговските дружества, учредявани най-често в страната са следните:

А. Дружества е неограничена и частично ограничена отговорност - от събирателните и камандитните дружecтва;
Б. Дружества с ограничена отговорност.
Предимствата на събирателните и командитните дружества са:
==> Опростена процедура на възникване.
==> Привличане на повече капитал.
==> По-висока управленска специализация и умения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятие за финанси и финансово управление на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.