Понятие за финанси и финансово управление на фирмата


Категория на документа: ФинансиОтделно се отбелязват като пасиви приходите за бъдещи периоди.

Като приходи на фирмата се разглеждат постъпленията от нейната дейност - от продажби, финансови операции и др. Не са приходи в този смисъл постъпленията от емисия на ценни книжа, от заеми и други подобни източници.

В утвърдената със Закона за счетоводството форма на Отчет за приходите и разходитв приходите са обособени в три групи: I група са приходите от дейността, включващи нетните постъпления от продажби, увеличаването на запасите, стойността (разходите) за придобитите дълготрайни материални активи по стопански начин и др. II група са финансовите приходи. Към тях се отнасят приходите от лихви, от съучастия (включително дивиденти), положителни разлики от продажби на ценни книжа и от промени във валутните курсове. В III група са отнесени извънредни приходи - от операции по управлението и други.

Разходите са обособени в четири групи: В I група са разходи за дейността, включващи разходите за материали и външни услуги, за заплати и други възнаграждения и социални осигуровки на персонала, амортизации, намаление на стойността ка запасите и Др. II група са финансови разходи - лихви по кредити, отрицателни разлики от ценнн книжа и от промяна на валутните курсове. Извънредните разходи по управлението и др. са отнесени в III група. В IV група са данъците.

Разликата между приходите и разходите представлява доход на фирмата, печалба. Прави се разграничение между брутна и нетна печалба. Нетната печалба се установява, като от брутната се спаднат платените от нея данъци.

5. Балансов модел на фирмата.

Трябва да знаете също така, че счетоводният баланс на всяка една фирма, заедно с отчета за приходите и разходите могат да дадат най-добрата синтезирана информация за финансовото й състояние, което мозке да Ви интересува по един или друг повод.

Активите са включени в лявата, а пасивите в дясната страна на баланса на фирмата.

По-нататък в настоящия материал ще срещате и понятието парични потоци. То се използува много широко и най-важната причина за това е широкото сьдържание, което се влага в него. С това понятие се бележи всяко движение на парични средства, независимо дали е в посока към фирмата или обратно. С други думи, парични потоци се наричат различните постъпления Във фирмата - приходи от дейността, постъпления от емисия на ценни книжа и др., както и разходите на фирмата. Със същото понятие могат да се обозначат и само част от паричните постъпления или част от паричните разходи. Следователно, от съществено значение е да се знае какво е конкретното съдържание, влагано в това понятие при всеки конкретен случай. Това ще налага допълнителни уточнения почти всеки път когато ще се използува названието парични потоци

РЕЗЮМЕ

Финансите на фирмата играят изключително важна роля в стремежа за постигане на възможното най-голямо богатство на собствениците й. Затова правилното, гъвкаво прилагане и използване на неговите принципи характеризират възможността на фирмата да постигне тази цел. По пътя за достигането й е възможно да се изпита влиянието на множество икономически и социални фактори, характерни за навлизането и утвърждаването на пазарна икономика.

Познаването и предвиждането на неблагоприятните тенденции и умелото избягване на подводните камъни са задължителни изисквания към финансовия мениджър и всеки бизнесмен, които ежедневно трябва да използват и анализират финансовото състояние на фирмата. Това състояние най-ясно-личи от информацията, предоставена чрез счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите.

Най-общо, те показват, че активите на фирмата са това, което тя притежава към даден момент, докато приходите са това, което фирмата получава за определен период от време. Пасивите на фирмата са нейните задължения към даден момент, докато разходите се извършват в продължение на определен период от време и са свързани до голяма степен с погасяването на тези задължения

Амортизационните отчисления са един от главните източници за финансиране на инвестиционните проекти на фирмите. Това определя необходимостта от точно планиране на сумата на очакваните постъпления в амортизационния фонд. Плановата сума на амортизационните отчисления се изчислява, като средногодишната стойност на дълготрайните активи от всяка група се умножи с възприетата от фирмата норма или с фискалната норма на амортизации за съответната група. Средногодишната стойност на дълготрайните активи се определя, като към първоначалната (възстановителна) стойност нз. началото на плановата година се прибави средногодишната стойност на влизащите в действие и се извади средногодишната стойност на излизащите от експлоатация дълготрайни активи

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятие за финанси и финансово управление на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.