Програма Джереми


Категория на документа: Финанси


Програма Джереми - България

България е развиваща се страна, с финансова помощ на ЕС и неговите структури, програми и проекти към тях. Целите, които следва да бъдат осъществени са, едно по- добро и развито бъдеще в страната.

След 2007 г., а именно приемaнето на България в ЕС, стартират редица програми и проекти, за финансиране и укрепване на бизнеса, обучението, създаване на нови работни места, подобряване на селските райони и др.

Програма Джереми е чaст от инициативата за подобряване на бъдещето в България, съвместни европейски ресурси за малки и средни предприятия.
Инициатор е Европейската комисия (Генерална дирекция "Регионална политика"), както и Европейска инвестиционна банка, която има за цел да подобрява достъпът за финансиране на малки и средни предприятия. Предлагат се възможности за финансиране, с помощта на регионални или национални управляващи органи част от ресурсите, предоставени от структурни фондове.

В България програмата Джереми има за цел да подобри достъпа до финансиране на малки и средни предприятия. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие, както и 15% съфинансиране от държавния бюджет на Оперативна програма "Развитие на конкурентно спсобността на българската икономика 2007-2013". В рамките на програмата Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) е определило бюджет 199 мил. евро за изпълнение на инициативата, чрез различни инструменти на финансов инженеринг.

Тези средства могат да подпомогнат:
o създаването на нов бизнес или разширяването на съществуващи такива;
o достъпа до инвeстиционен капитал от страна на малки и средни предприятия с цел, модернизиране и разнообразяване на дейностите им, разработване на нови продукти, осигурявaне и разширяване на достъпа до пазара;
o ориентирани към бизнеса изследвания и разработки, трансфер на технологии, иновации и предприемачество;
o техническа модернизация на производствени структури, за да се помогне за постигането на целите на нисковъглеродната икономика;
o производствени инвeстиции, които създават и поддържaт устойчиви работни места

Създава се Гаранционен фонд, предоставящ гаранции по потфейли от нови инвестиционни оборотни заеми, целта на които е да намали нивата на изискуемо обезпечение и лихвените проценти по кредитите към малките и средни предприятия.

По инициатива на програма Джереми са подписани споразумения с участието на пет български банки: СИБанк, ПроКредит, Райфайзенбанк, Обединена българска банка и УниКредит Булбанк. Целта на тези споразумения е, отпускане на заеми за финансиране на малки и средни предприятия на стойност 400 мил. евро, а програма Джереми ще покрие 25% от загубите от институциите. Срокът, за който ще се отпускат кредитите е 30 месеца от септември 2011 г.

Предимствата на тази програма са, че има възможност за гъвкавост. Програмите към Холдинговите фондове, ще могат да кандидатстват за междинно, авансово плащане към Европейския фонд за регионално развитие, чрез който има гъвкавост при разделяне на тези средства.
Портфейлен подход е друг вид предимство, чрез което се позволява диверсификация на риска и очаквана възвръщаемост от инвестираните средства.
Рециклиране на средствата, се използва при случай след връщане на средствата, те да бъдат използвани отново, в полза на малки и средни предприятия.
Ливъридж е едно от най- големите предимства при програма Джереми. Способността му е да ангажира финансов сектор на ниво Холдингов фонд, така и на ниво финансов инструмент, чрез частно/публично съфинансиране.

По данни на финансовите аналози програмата Джереми е добра алренатива на банковите кредити за малки и средни предприятия. С помощта на тази програма се постигат целите на ЕС по отношение на иновациите, научното - изследователската дейност, предприемачеството, икономическия растеж и заетостта в общността.
Положителните страни на програмата спомагат за лихвените проценти и таксите, които са намалени наполовина.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програма Джереми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.