Публични блага. Икономическа природа на публичното благо.


Категория на документа: Финанси


Президентът на РБ е държавна глава. Той се подпомага за своята дейност от вицепрезидент. Президентът се избира пряко от избирателите за срок от 5 години. За президент може да бъде избран български гражданин по рождение навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял последните 5 години в страната. Кандидатите за президент и вицепрезидент могат да бъдат от партии и коалиции, чрез лица, които ги представляват или не по-малко от 15 000 избиратели чрез инициативен комитет. За провеждане на избори за президент и вицепрезидент територията на страната се разделя на 31 избирателни райони, съвпадащи с избирателни райони за последните избори за народни представители. За провеждане на изборите се образуват:

1. Централна - за цялата страна. Тази комисия действа до встъпване в длъжност на президента и вицепрезидента.
2 районни - за всеки избирател
3 секционни - за всяка избирателна секция

Предизборната кампания се открива от деня на обнародване на имената на кандидатите в Държавен вестник и приключва 24 часа преди изборния ден. Общата сума за финансиране на предизборната кампания на една кандидатска листа не може да надвишава 2 000 000 лв. Кандидатите за президент и вицепрезидент могат да получават дарения за финансиране на предизборната си кампания,като сумата на едно дарение не може да превишава 10 000лв от физическо лице и 30 000лв от юридическо лице. Не се допуска финансиране на предизборната кампания от чужди държави, чуждестранни физически и юридически лица и от смесени дружества с повече от 25 на сто чуждестранно участие, както и от юридически лица с повече от 50 на сто държавно или общинско участие.

Централната избирателна комисия обявява резултатите от изборите веднага след тяхното определяне, но не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен. Избран е кандидатът получил повече от 1/2 действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели. Когато никой от кандидатите не е избран, Централната избирателна комисия определя първите двама кандидати по листи, получили най-много гласове, и провежда нов избор. Окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент се обявяват от Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от изборния ден и се обнародват в Държавен вестник не по-късно от 7 дни след провеждане на изборите.

Общината е основната административно-териториална единица в РБ в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на общината както чрез избираните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението. Орган на местното самоуправление в общината е общинския съвет, а орган на изпълнителната власт е кметът. Изборите за общински съветници и на кметовете се провеждат на основата на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Право да избират общински съветници и кметове имат гражданите на Република България, навършили 18 години, които са адресно регистрирани в съответната община и кметство. Право да бъдат избрани за съветници и кметове имат български граждани, които нямат друго гражданство, имат избирателни права и са с адресна регистрация в съответната община или кметство. Гражданите имат право на един глас за общински съветниц, един глас за кмет на общината и един глас за кмет на кметството.

Изборите за общински съветници се провеждат по пропорционалната система. Изборите за кметове се провеждат по мажоритарната система. Президентът на РБ насрочва избори за съветници и за кметове не по-късно от 60 дни преди изборния ден. Организационно-техническата подготовка на изборите се осъществява от Министерския съвет, областните управители и кметовете на общините. Разходите по организационно-техническата подготовка на изборите се покриват от държавния бюджет.

Кметът на общината образува общи избирателни секции за провеждане на избори за съветници и кметове. Кандидатите за съветници и за кмет се посочват и предлагат за регистриране от централните ръководства на политическите партии и коалиции,които отговарят на изискванията на Закона за политическите партии и са регистрирани пред Централната комисия за местни избори и пред общинската избирателна комисия, че ще участват в изборите.

За провеждането на изборите за съветници и кметове се образуват следните избирателни комисии:
1.централна - за цялата страна
2. общинска - за всяка община
3. секционни - за всяка избирателна секция

Централната избирателна комисия за провеждане на избори за народни представители осъществява функциите на Централна комисия за местните избори.

Общинските избирателни комисии за провеждане на местни избори се назначават за целия срок на пълномощията на общински съвет.

Всеки кандидат за съветник по пропорционалната система може да бъде регистриран само в една листа, като не се допуска едновременно да бъде и независим кандидат.

Всеки кандидат за кмет може да бъде регистриран само в един избирателен район. Кандидатът за кмет може да бъде и кандидат за съветник. В случай, че бъде избран за кмет, той отпада от листата на съветниците. Народен представител може да бъде кандидат за кмет. В случай, че е избран, той престава да бъде народен представител.

Подреждането на кандидатите в изборната листа и номерирането им се прави от съответната партия, партийна коалиция или инициативен комитет. Всеки кандидат за съветник или кмет може да има по един застъпник във всяка избирателна секция, който подпомага кандидата в избирателната кампания и защитава неговите интереси пред избирателните комисии и държавните органи. Застъпниците се регистрират в съответната избирателна комисия.

Гласуването за съветници и кметове става по секции в специално подготвени за целта помещения, в които има кабини за гласуване. Избран за кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове. Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода Д'Ондт.

Системата за местни избори предвижда и частични избори за кмет. Когато пълномощията на общински съветник са предсрочно прекратени, общинската избирателна комисия обявява за съветник следващият в съответната листа кандидат. Когато броят на кандидатите е изчерпан, мястото остава незаето до края на мандата.

Прякото участие на гражданите в управлението на държавата и общините се осъществява чрез национален референдум, местен референдум, общо събрание на населението и подписка. Право на участие в тези форми на пряка демокрация имат всички български граждани с избирателни права. Въпросите, които се решават чрез допитване до народа, не подлежат на последващо одобрение или утвърждаване, освен ако в закона е предвидено друго.

Чрез национален референдум гражданите на РБ непосредствено решават основни въпроси, които са от компетентността на Народното събрание. Чрез национален референдум не могат да се решават:
1.въпроси за допълнение и изменение на Конституцията

2.въпроси от компетенциите на Великото народно събрание

3.въпроси от държавния бюджет и данъчното облагане

4.въпроси от компетенциите на съдебните органи

5.въпроси от компетенциите на Конституцоионния съд

6.други въпроси

Предложение до Народното събрание за провеждане на национален референдум могат да правят:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Публични блага. Икономическа природа на публичното благо. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.