Публични блага. Икономическа природа на публичното благо.


Категория на документа: Финанси1.не по-малко от 1/4 от общият брой на народните представители

2.Министерски съвет

3.президентът на републиката

Президентът на републиката в едномесечен срок от приемане на решението за проведане на национален референдум определя датата на гласуването. Организационно-техническата подготовка на национален референдум се осъществява от Министерския съвет. Разноските по провеждането на национален референдум се покриват от държавния бюджет.

Националният референдум се провежда по избирателните списъци от последните по време на изборите, съответно актуализирани. Централната избирателна комисия за провеждане на избори за народни представители изпълнява функциите на Централна комисия за провеждане на национален референдум.

Референдумът е редовно проведен, ако в гласуването са участвали повече от половината от гласоподавателите. Предложението, предмет на референдума, се смята за прието, ако за него са подадени повече от половината от действителните гласове с "да". Решението, прието чрез национален референдум, се обнародва в държавен вестник от председателя на Народното събрание. То влиза в сила 3 дни след обнародването му.

Местен референдум се провежда само по въпроси от местно значение, които са от компетентността на органите на местното самоуправление и за които това изрично е предвидено в закона. Местен референдум се провежда в отделна община,район,кметство или населено място. Чрез местен референдум не могат да се решават:

1.въпроси на общинския бюджет и данъчното облагане по Закона за местните данъци и такси

2.местни въпроси, за решаването на които със закон е предвиден специален ред

Право на инициатива за провеждане на местен референдум в общината имат:

1.не по-малко от 1/4 от гласоподавателите

2.не по-малко от 1/4 от общинските съветници

3.кметът на общината

4.областният управител

Право на инициатива за провеждане на местен референдум в района имат:

1.не по-малко от 1/4 от гласоподавателите

2.кметът на района

3.кметът на общината

Общинският съвет обсъжда предложението за провеждане на местен референдум и взема решение по него. Предложението е прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници. Когато искането за провеждане на местен референдум е направено от повечето от половината гласоподаватели, общинският съвет не може да откаже провеждането му.

Организационно-техническата подготовка на местния референдум се извършва от кмета на общината, съответно кмета на района или кметството. Местният референдум е редовно провеждан, ако в гласуването са участвали повече от половината от общия брой на гласоподавателите. Предложението, което е предмет на референдума, е прието, ако за него са подадени повече от половината от действителните гласове с "да". Решението, прието чрез местен референдум, се оповестява в двуседмичен срок от общинския съвет, който приема и мерки за неговото изпълнение. Изпълнението на решението, прието с местен референдум, се организира от кмета на общината, района и кметството.

Общото събрание на населението се използва за пряко участие на гражданите при решаването на местни въпроси в общини, райони, кметства, населени места и квартали на населени места. Общото събрание на населението обсъжда и решава въпроси, които се отнасят до: благоустрояване, хигиенизиране на населено място, района(квартала); определяна на правила за ползване на общински имоти за общо ползване - мери и пасища, водоизточници и др. Общото събрание на населението се свиква от кмета на общината, района:

1.по собствена инициатива

2. по решение на общинския съвет

3. по искане на 1/4 от избирателите

Общото събрание на населението се смята за редовно, ако на него присъстват повече от половината от гласоподавателите в общината, района, кметството, населено място, квартала. Гласуването в общото събрание е явно. Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите. На основата на решението на общото събрание кметът издава заповед,в която конкретизира мероприятията за неговото изпълнение или внася предложение в общинския съвет за приемане на съответното решение или наредба. Ако кметът на общината счете, че решението на общото събрание на населението в общината, района, кметството, населеното място и квартала не е в интерес на общината, той може да спре неговото изпълнение и да отнесе въпроса в общинския съвет. Общинският съвет разглежда въпроса в едномесечен срок и отменя или потвърждава спряното решение.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Публични блага. Икономическа природа на публичното благо. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.