Публични финанси


Категория на документа: Финанси


Допускания и постановки в модела на Тибо.
1. Разглежда се икономика, в която публичните блага преобладаващо не отговарят
на критерия "неконкурентно потребление" и могат ефективно да се осигуряват от
местните власти;
2. Налице е съвършена териториална мобилност. Потребителите на обществени
блага избират да живеят в местни общности, осигуряващи предпочитаното от тях
съотношение между обем на местните блага и данъчна тежест;
3. Ползвателите на публични блага отдават приоритет на фискалните съображения
при избор на местоживеене;
4. Налице са множество юрисдикции, предлагащи разнообразно меню от данъчни
размери, количество, вид и качество на публичните услуги.

Същност, обхват и цели на фискалния децентрализъм.
Централизираното и децентрализираното ниво в публичния сектор пораждат определена система за разпределение на финансовите ресурси в публичния сектор, която се нарича фискална децентрализация. Фискалната децентрализация разглежда един специфичен аспект на публичния сектор-неговата вертикална структура и фискалните взаимоотношения между различните нива на управление в тази структура. В по-тесен аспект фискалната децентрализация е система за разделяне на данъчните приходи и бюджетните разходи между централното правителство и общините с оглед на ефективното предлагане и потребление на публичните блага. Разпределението на функциите във връзка с предлагането на публичните блага и свързаните с тях финансови ресурси в отделните страни, може да се измери чрез коефициент на децентрализация. Той разкрива пропорцията, в която ресурсите се поделят между централното правителство и местните административни единици.

Причини за съществуване на местни власти, като децентрализирани органи за предлагане на местни блага.
Първата причина е свързана с ефективността при използването на ограничените ресурси на обществото, с необходимостта от минимизиране на загубите при тяхното използване.
Втората причина е свързана с мобилизацията на ресурсите. Местните правителства се справят
по-добре от централните при организиране на мобилизирането на ресурси, поради ограничената им географска площ и близкия контакт с местните жители.
Третата причина е свързана със спецификата на публичните блага. Те трябва да бъдат доставени така, че всеки гражданин да има равен достъп до тях, да може да извлича равна полза от тяхното потребление.
Основната цел на фискалната децентрализация е оптимизиране на системата на предоставяне на публични блага чрез прилагане на принципа на субсидиарност.

Характеристики на местни публични блага.
1. Налице е пространствена ограниченост в процеса на тяхното потребление, т.е. те се консумират предимно от група хора, живеещи в определен географски район.
2. Местните публични блага могат да се разглеждат като клубни блага.
3. Местните публични блага изпитват явлението задръстване в процеса на тяхното потребление.
4. Местните публични блага могат да се разграничават на делими и неделими. Неделимите се консумират общо за което се плащат задължителни такси или общински данъци. Делимите са тези които се предлагат на парче и се консумират в различна степен от отделните жители - те се заплащат от потребителите най-вече чрез потребителски такси.
5. Предлагането на местните публични блага изисква институционална организация в селищните системи-училища, болници, съдилища и др.
6. Местните публични блага се приемат като не чисти публични блага. При тях съществува ефект на прехвърляне на ползи и разходи от един район към друг, налице са външни ефекти.

Принципи на фискална децентрализация.
1. Разнообразие в предлагането на местните публични блага
2. Фискална еквивалентност
3. Централизирано разпределение на доходите
4. Неутралност в местните данъчни плащания
5. Стабилизацията на стопанската активност е прерогатив на централното правителство
6. Гарантиране на минимално количество на предлагане на базисни местни публични блага
7. Изравняване на фискалните позиции на общините
8. Корекции, относно приливането на външни ефекти от една община в друга

Принципи за изграждане на приходната система на местните финанси
1. Принцип за данъчно облагане, според ползите от потреблението на публични блага
2. Принцип на данъчно облагане , според възможностите за плащане
3. Приходите от търговските дружества на местно подчинение постъпват преди всичко в бюджета на общината.
4. Приходите на общината трябва да се формират и от дейността на останалите търговски дружества с държавна, частна или смесена форма на собственост, за да са заинтересовани общините от тяхната дейност.
5. Приходите да се акумулират така, че да стимулират общината за разкриване на допълнителни източници на ресурси.
6. Приходите да се формират така, че да отчитат стоящите пред общината социално-икономически задачи.
7. Преразпределението на приходите на общината в нейната територия по кметства и райони да се извършва така, че да се създават равни финансови възможности за развитие на нейните подразделения

Видове местни приходи
1. Собствени приходи от: а) местни данъци, установени и определени със закон;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Публични финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.