публични финанси


Категория на документа: Финанси


Общински финанси - тест

1.Какво гласи алокативната функция?
- процес на вземане на решение относно наличните национални ресурси,за производство на публични стоки и услуги.

2.Какво гласи теоремата за средния избирател?

-Именно удовлетворяването на неговите потребности, води до минимални загуби в благосъстоянието на обществото

3.Каква е разликата между потребителски и публичен избор?
Разликата е по отношение на условията за постигане на ефективност. Потребителският избор се основава на пазарните принципи. Публичния избор се основава на правото на избирателят,тъй като публичните стоки и услуги се характеризират с неконкорентно и неизключващо се потребление.

4.Децентрализацията е..... държавата прехвърля на местната власт права и отговорности,за изпълнението на функции,свързани с предоставянето на стоки и услуги на населението,намиращо се на нейната територия,под нейна юрисдикция.

5. Какво гласи теоремата за децентрализацията на Ойсен?
Публичните услуги трябва да се представят на най-ниското възможно управленско ниво, което да интернализира ползите и разходите от тази услуга.

6. Кои са качествените показатели( задължителни условия), за да бъде една система фискално децентрализирана?
-Политическа автономия
-Бюджетна автономност
-Данъчна автономност
-Разходна отговорност
-Финансова дисциплина
-Прозрачност

7. С какъв местен данък се облага закупуването на движими и недвижими обекти?
-Имуществен данък

8. Какъв е размера на данъка върху недвижими имоти?

-Размера на данъка върху недвижимите имоти се определя с наредба на общинския съвет в граници от 0,1 и 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

9.Какъв е размера на данъка върху превозните средства?
Общинският съвет определя с наредбата по чл.1, ал. 2 от ЗМДТ размера на данъка за всеки вид превозно средство поотделно.
За автомобилите данъка зависи от мощността на двигателя, за автобусите според броя места и т.н.

10.Как Бейли дефинира понятието местно самоуправление?
Установена със закон, локално избрана демократична структура, намираща се на по-ниско от правителственото ниво и осигуряваща публични стоки и услуги на населението, намиращо се на територията под нейна юрисдикция.

11.Кои са основните модели на местно самоуправление?
- Модел на централизираните ограничения- местната власти спазват ограниченията наложени и от централното правителство
- Модел на"пазаренето"-конституционно установена автономност на местите власти

12.Кои са основните етапи на бюджетния цикъл на общинско ниво?
- съставяне на проектобюджет
- обсъждане на проектобюджета
- приемане на бюджета
- изпълнение на бюджета
- отчитане

13.Основните параметри на данък върху недвижимо имуществото са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
публични финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.