Разходи - финансово-стопански анализ


Категория на документа: ФинансиОтклонение между условният показател 124.46 и разходите на 100 лв приходи от предходната година показва влиянието на промените в общият размер на разходите.
Р = Pус - Po =124.46-117.17=7.29 %

Този резултат показва , че увеличението на разходите на предприятието е довело до увеличеное на разходите с 7.29 лв на всеки 100 лв приходи.

Влиянието на промените в общият размер на приходите може да бъде определено като разлика между разходите на 100 лв приходи за текущата година и условния показател

Р= P1 - Pус =118.03-124.46= -6.43

Това показва, че увеличението на получените приходи е довело до намаляване на извършените разходи с 6.43 лв на всеки 100 лв приходи.

В резултат на едновремемното влияние на промените в общият размер на разходите и приходите увеличението на показателя възлиза на 0.86 (+7.29 - 6.43).

Влияние на промените в общият размер на разходите - конкретно

Трябва да се установи поотделно влиянието на промените в отделните групи разходи върху отклонението на показателя" Разходи на 100 лв приходи"
За тази цел трябва да се направи следното изчисление :
Изменението в абсолютната сума на съответната група разходи се умножава с вече установеното влияние на промените в общия размер на разходите и получената стойност се разделя на изменението в общата абсолютна сума на разходите.

Разходите за дейността са се увеличили с 1246 хил. лв а общият размер на всички разходи се е увеличил с 1178 хил лв
В резултат на това има увеличение на размера разходите на 100 лв приходи с 7.71 пункта

В резултат от намалението на извънредните разходи с 199 хил лв намалението на разходите на 100 лв приходи с - 1.23 пункта

Увеличението на разходите за данъци с 131 хил лв е довело до увеличение на разходите на 100 лв приходи с 0. 81 пункта

Общото влияние на промените в разходите на предприятието е + 7.29 т.е. сума от ( +7.71- 1.23+0.81)

Влияние на промените в общият размер на приходите.

Наименование на приходите
Текуща година
%
Предходната година
%
Изменение . лв
Изменение в структурата на приходите в процент към всичките разходи от предходната година
Нетни приходи от продажби
10009
58,745
9109
56,378
900
5,570
Финансови приходи
5134
30,132
4998
30,934
136Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи - финансово-стопански анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.