Разходи за образование


Категория на документа: Финанси


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"

Разходи за образование

Бюджет 2013 е разработен на базата на последната макроикономическа прогноза. С Бюджет 2013 се създават необходимите предпоставки за по-бързото възстановяване на икономиката и за осигуряване на устойчива макроикономическа среда. С него правителството ще осигури основните дейности за постигане на поставените цели по приоритетните си политики, водейки благоразумна фискална политика. То ще се стреми да запази положителните оценки, дадени от международните институции, както и да повиши доверието на обществото в провежданите политики. Ще бъдат финансирани дейностите, свързани с постигане на целите за намаляване на бедността, достъпа до качествени публични услуги, усвояването на европейските средства, инвестициите в инфраструктура и околна среда. Приоритетно с разходната политика ще се осигуряват необходимите средства за справяне с предизвикателствата в областта на образованието.

Според съвременните концепции за траен икономически растеж преобладава разбирането, че не материално-веществените инвестиции са решаващи, а от значение са инвестициите в човешкия фактор, т.е. образованието, квалификацията, преквалификацията. В съвременните западни общества личният фактор на производството, човекът, се извежда на приоритетно място. Безспорно е обстоятелството, че държавата не може да си позволи разходи за всички граждани да придобият висше образование. Това не и необходимо, тъй като за редица сфери на икономически дейности са необходими работници и служители с различни образователни степени. Безспорна е обаче и необходимостта от създаването на достатъчна оптималност от знания и квалификация, които всеки човек трябва да получи за да участва пълноценно във възпроизводствения процес като изпълнител. Величината на държавните разходи за образование се предопределя от мащабите на задължителното обучение, от развитието на средните училища, от развитието на науката и научно-техническия прогрес, от развитието на висшето образование и др. У нас разходите, които прави държавата за сферата на образованието имат следната насоченост: за издръжка на детските градини, за издръжка на общообразователните училища, за издръжка на академии, университети и др. висши училища и за други дейности по образованието.

Бюджетът за образование включва средства за увеличаване на броя на учениците, провели учебна и/или производствена практики в реална работна среда (целта за 2013г. е достигане на 70%), придобили степен на професионална квалификация (целта за 2013 г. е достигане на 84%), тези за които са осигурени безплатни учебници от I до VІІ клас (разчетите за 2013 г. са за 437 325 бр. ученици). Планираните средства за програмите и дейностите в областта на образованието възлизат на 2 919,9 млн.лв. (3,6% от БВП) или 9,5% от общо разходите, като спрямо бюджета за 2012 г. бележат ръст от 172,8 млн.лв. Промените са свързани с:

- увеличение на единните разходни стандарти - средно с 6,5% спрямо 2012 г. за финансиране на обучението на деца и ученици в системата на народната просвета и компенсиране на увеличения размер на минималната работна заплата за страната. Предвидените средства за текущи разходи за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините са в размер на 1 352,4 млн.лв.

- въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на деца, 2 години преди постъпването им в първи клас, във всички общини в Република България;

- въвеждане на целодневна организация на учебния ден на учениците от І до ІV клас

- съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците в българските общности в чужбина;

- повишаване на усвояването на средства от ЕС - през 2013 г. ще продължи финансирането на целодневната организация на учебния процес в средищните училища със средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

- увеличение на средствата за диференциация на финансирането на държавните висши училища в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението.

Разпределението на средствата за образование се определят чрез формули, получени по единни разходни стандарти за 2013г. между училища и обслужващите звена, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието, младежта и науката и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена при изменение на компонентите на формулата за 2013г.

Основните компоненти на всяка формула по ал. 2 са единният разходен стандарт и броят на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена за съответната дейност. Допълнителни компоненти на формулата могат да бъдат обективни географски, демографски и инфраструктурни показатели, определящи различия в разходите за едно дете или един ученик, или показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика. Не могат да бъдат компоненти на формулите по ал. 2 числеността на персонала и броят на групите и паралелките. Средствата по ал. 2 за всяка дейност се разпределят: не по-малко от 80 на сто - на базата на основните компоненти на формулата; останалите до 20 на сто - въз основа на допълнителни компоненти на формулата.

Допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност могат да предвидят резерв за нерегулярни разходи в размер до 3 на сто от средствата по съответната дейност. Неразпределените към 15 ноември на текущата година средства от резерва се предоставят на съответните звена като се разпределят пропорционално на броя на децата и учениците. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити като част от допълнителните компоненти на формулите могат да предвидят средства в размер до 0,5 на сто за финансиране на логопедични кабинети. Освен средствата по ал. 2 първостепенните разпоредители с бюджетни кредити включват в бюджетите на училищата за съответната бюджетна година и разходи за сметка на: установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното училище; собствените приходи на училището; допълнителното финансиране за маломерни и слети паралелки, определено като размер с акт на министъра на образованието, младежта и науката; дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити към 31 декември на предходната година.

Формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по
бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2013г. /Виж.Прил.1/

1. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за общообразователните училища.
СФ = БУ * ЕРС * 93,75 %+0,67 %ДОТГ+3,58 %ПР+2 %РНР

2. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за професионални училища и
професионални паралелки към средно общообразователно училище
СФ=БУ*ЕРС*92,62 %+0,42 %ДОТГ+5,36 %ДПР+0,38 %ДУОУППО+
0, 18 %ПОМТБЗУ + 0,04% ДУПБ +1,0 %РНР

3. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за общежитие
СФ = БУ*ЕРС*98,5 %+1,5 % РНР

4. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за специални училища и центрове
за ресурсно подпомагане
СФ=БУ*ЕРС*91,61 %+0,11 % ДОТГ+0,78 % ДУТМУ+0,55 % ДПОМТБЗУ+
5,45 %ДПР+ 1,5 %РНР

5. Формула за разпределение на средствата по ЕРС за училищата с увреден слух и
увредено зрение
СФ= БУ * ЕРС * 96,18 %+0,06%ДОТГ+2,26 %ДПР+ 1,5 %РНРСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи за образование 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.