Разходи за образование


Категория на документа: Финанси6. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за
българските общообразователни училища в чужбина
СФ= БУ * ЕРС * 100 %

Добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за
учениците в дневна форма на обучение - ДПМТБУ
Добавката е определена с РМС № 20 от 10.01.2013 г. Същата е в размер на 25 лв. на
ученик в дневна форма на обучение. Добавката се предоставя на учениците обучаващи се в общообразователни училища, професионални училища и гимназии и специални училища.Същата се включва в бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2013 г.и се изчислява както следва: ДПМТБУ = БУДФО* 25 лв.,
където БУФРО е броят на учениците в дневна форма на обучение.

Добавка за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища - ДУРПИУ
Добавката се предоставя на училището, в което интегрирано се обучава ученик със
специални образователни потребности. Добавката е в размер на 308 лв. на ученик на ресурсно подпомагане, интегриран в училище. ДУРПИУ=БУРПИУ*308 лв., където
БУРПИУ- брой на учениците на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище.

Добавка за обучавани в училищата към местата за лишени от свобода -
ДОУМЛС. Добавката е в размер на 470 лв. на лице, обучаващо се в училищата към местата за лишени от свобода. ДОУМЛС=БЛОУМЛС*470 лв.,където БЛОУМЛС - брой на лицата, обучаващи се в училищата към местата за лишени от свобода.

Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в
училище и учениците от І-ІV клас - ДПХДПГУ. Средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в училище и учениците от І-ІV клас се предоставят при условията и по реда на ПМС № 308/20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас. Размерът на добавката за подпомагане на храненето за 2013 г. е 72 лв.

Средства за извънучилищни и извънкласни дейности
Определените средства за извънучилищни и извънкласни дейности в системата на средното образование в размер на 14 лв. на ученик, обучаващ се в дневна форма на обучение. Същите се предоставят на учениците от общообразователните училища, професионалните училища и гимназии и специалните училища. ДИИД=БУДФО*14 лв., където БУДФО -брой на учениците в дневна форма на обучение

Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците
от І, ІІ и ІІІ клас.Средствата се предоставят на основание ПМС № 186 от 07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І, ІІ и ІІІ клас в държавните и общинските училища и са в размер на 520 лв. на едно дете, в това число за поевтиняване на обедното хранене. Средствата се предоставят на база броя на учениците от І, ІІ и ІІІ клас,обхванати в целодневна организация на учебния ден. СОЦОУД=БУЦОУД*520 лв., където БУЦОУД - брой на учениците от І, ІІ и ІІІ клас обхванати в целодневна организация на учебния ден.

Допълнително финансиране за дейностите по обучението на ученици в
задължителна училищна възраст за защитени училища съгласно ал. 12 на чл. 41а от Закона за народната просвета. По реда на ПМС № 212/02.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране.За учебната 2012/2013 година списъкът на защитените училища е приет с Решение на Министерския съвет № 915/08.11.2012 г.

Правила за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на
формулите на училищата и обслужващите звена

Добавка за отопление с течно гориво
Добавката се предоставя на училищата с вид на отопление течно гориво за
компенсиране различията в разходите на един ученик, произтичащи от вида на отопление на училището. Същата се предоставя на брой ученик, отопляващ се на течно гориво и е в размер на:
- 20 лв. за 1 ученик обучаващ се в общообразователни и професионални училища,
професионални гимназии и професионални паралелки и в училища с увреден слух и училища с нарушено зрение;
- 25 лв. за 1 ученик обучаващ се в специално училище;
Добавката се предоставя за периода, през който училището ползва течно гориво за
отопление. При промяна на вида на отоплението, добавката за течно гориво се отнася към резерва за нерегулярни разходи по съответната дейност от ЕБК, пропорционално на броя на месеците оставащи до края на календарната година.

Добавка за постоянни разходи на училището
Добавката се предоставя на всички общообразователни училища, професионалниучилища и гимназии, специални училища и обслужващи звена. С тази добавка се компенсират разходи с условно постоянен характер, които не зависят от броя на учениците.Това са разходи, свързани с експлоатацията и поддръжката на сградния фонд и материално - техническата база на училищата, такса смет, комунални разходи, разходи за безопасни условия на труд и обучение и други. Размерът на добавката за общообразователните училища, професионалните училища и гимназии и училищата за ученици с увреден слух и с нарушено зрение е както следва:
- за училище със саниран сграден фонд - 24 600 лв.;
- за училище, в което частично са реализирани енергоспестяващи мерки - 28 920 лв.;
- за училище, в което не са реализирани енергоспестяващи мерки - 34 100 лв.
Размерът на добавката за специалните училища е както следва:
- за училище със саниран сграден фонд - 28 100 лв.;
- за училище, в което частично са реализирани енергоспестяващи мерки - 32 420 лв.;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи за образование 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.