Разходи за образование


Категория на документа: ФинансиФиг.1

Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в училищното се състои от пет програми, които съответно са (виж.прил.2): Програма 1 "Осигуряване на качеството в предучилищното и училищното образование", Програма 2 "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващото образоване", Програма 3 "Училищно образование", Програма 4 "Развитие на способностите на децата и учениците", Програма 5 "Образование на българите в чужбина". Програма 1 е свързана с осигуряване на съизмеримост на знанията и уменията на учениците от различни видове училища и от различни населени места. Развитие на нови възможности за преход както между образователните степени, така и между различните видове училища, въз основа на покрити общи образователни стандарти. Въвеждане на единен подход за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение. Изграждане на достъпна и адаптивна на пазара на труда система на професионално образование и обучение, отворена към развитието на икономиката и пазара на труда с нарастващо участие в процеса на учене през целия живот. Програма 2 е насочена към по-пълно обхващане на учениците и улесняване на достъпа до образование чрез осигуряване на превоз до средищните училища, осигуряване на безвъзмездно ползване на учебни помагала за децата в подготвителна група и учебници и учебни помагала за учениците от І до VІІ клас, подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до ІV клас и стипендии за учениците след завършено основно образование. Осигуряване на условия за въвеждане и развитие на приобщаващо образование, насочено към отчитане на образователните потребности на всички деца и ученици и с акцент върху децата и учениците със специални образователни потребности. Осигуряване на равен старт в първи клас на всички деца, чрез удължаване продължителността на задължителната предучилищна подготовка. Създаване на условия за включващо образование за деца и ученици от етническите малцинства и от семейства на мигранти и на бежанци при съхраняване и развиване на културната им идентичност в мултикултурна българоезична среда. Най - много средства са отделени за Програма 3. Като за отчетния период 2010.-2013г. се наблюдава спад. Като през 2010г са 238 073,564млн.лв, а за 2013г. са 233 543,458. Програмата включва финансовото осигуряване на образователния процес на училищата финансирани от МОМН, както и дейностите по оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала, осигуряване на задължителна документация за детските градини, училища и обслужващи звена и стопанисване и управление на материалната училищата. Програма 4 е свързана с повишаване на мотивацията за включване в училищния живот чрез разширяване и разнообразяване на формите на извънкласни и извънучилищни дейности. Насърчаване на разработването на училищни политики за неформално обучение, като за 2013г. средствата възлизат на 5 822,811млн.лв. По Програма 5 са отделени най-малко средства в сравнение с другите програми, но от отчетните данни става ясно ще през годините има значително развитие и сумата е повишена с 4471,34млн.лв. Програмата цели подпомагането, съхраняването и разширяването на българското етнокултурно пространство чрез командироване на учители и преподаватели в чуждестранни училища, осигуряване на учебно-помощна литература за нуждите на учебния процес в средните училища на българските общности зад граница, организиране на квалификационни и езикови курсове за учители и педагогически и езикови практики за ученици и студенти и др. (ПМС № 103/1993 и ПМС № 228/1997 г.)

Политика за равен достъп до качествено висше образование се състои от: Програма 6 "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето, Програма 7 "Международен образователен обмен", Програма 8 "Осигуряване на обучението в ДВУ", Програма 9 "Студентското подпомагане". По програма 6 за 2010г. са отделени 1 692,942млн.лв. През 2011г. средствата достигат до 8 315,714млн.лв. През 2012г. сумата е повишена до 16 969,82млн.лв, докато през последната година значително намалена до 3 175,695млн.лв. Програмата цели насърчаване на усилията на автономните висши училища за непрекъснато развитие на качеството на предлаганото висше образование, подпомагане на висшите училища при въвеждането на вътрешни системи за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав, създаване на условия за включване на висшите училища в системата за "Учене през целия живот" и на усвояване на добрите практики от висшите училища на държавите-членки на ЕС. При Програма 7 средствата са с тенденция на нарастване като през последната 2013г. са 2 945,505млн.лв. Стимулирането на академичната мобилност и активизирането на участието на българските средни и висши училища в международни образователни програми има важно значение за засилване на европейското измерение на българското образование. Академичният обмен на ученици, учители, студенти, преподаватели, изследователи, научни работници е важно условие за успешното изпълнение на стратегическата цел за осигуряване на достъпно и качествено образование в България. Целта е поставянето на националната образователна система в контекста на общоевропейските процеси, както и отчитането на тенденциите в по-широк международен аспект. Обменът се осъществява както по линия на различни европейски образователни програми, така и посредством сключване и изпълнение на двустранни споразумения, договори, протоколи за сътрудничество в областта на образованието. Разходите по програма 8 са с най-голям ръст през 2011г.и след значителен спад, през 2013г. няма налични такива. Предоставя възможност за равен достъп до качествено висше образование. По програма 9 през последните две години са заделени по-големи суми със стойност около 9 млн.лв. Програмата цели предоставяне на стипендии, субсидирано ползване на студентски столове и общежития, предоставяне на парични помощи за свободно наета квартира, подпомагане на физическото възпитание и спорта на студентите.

Политика за учене през целия живот включва: Програма 10 "Продължаващо обучение", Програма 11 "Европейска образователна програма "Учение през целия живот" и Програма 12 "Професионална квалификация на заетите в администрацията". Програма 10 създава условия на всеки гражданин в Република България да развива личностните си и професионалните си способности за подобряване на собственото си благосъстояние и на конкурентоспособността на националната икономика. През целия отчетен период 2010-2013г. се отделят средства на стойност около 1 млн.лв. Програмата "Учене през целия живот" е насочена към повишаването на качеството на образователните услуги чрез трансфер и прилагане на нови идеи, опит, методи, образователни модели и продукти, разработени и използвани в страни партньори. По този начин се постига по-голяма ефективност на образователните и обучителните системи, както и синхронизирането им с тези на другите страни членки на ЕС. Чрез програмата се предоставя финансиране на организации/институции и лица, заети в сферата на образованието и обучението, в рамките на четири секторни програми, насочени към: училищното образование - секторна програма "Коменски"; висшето образование - секторна програма "Еразъм"; професионалното образование и обучение - секторна програма "Леонардо да Винчи"; образованието за възрастни - секторна програма "Грюндвиг". Наблюдава се значителен ръст като през 2010г. сумата е 6 306,600 млн.лв., а през 2012г. се заделят средства с 8 млн. повече. Разходите по програма 12 през 2010г. са 1 180,070 млн.лв.,а през 2011г. - 1052,25 млн.лв,но през последните две години не се отделят средства за нея.

Политика за развитие на научния потенциал- база за устойчиво развитие включва: Програма 13 "Оценка и развитие на национален научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес, като основа за развитие на икономика, базирана на знанието",Програма 14 "Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране", Програма 15 "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобална информационна мрежа", Програма 16 "Повишаване индексът качество на административните услуги на ресурсните центрове и създаване на подходяща информационна среда". Програма 13 е свързана с въвеждане на модел на финансиране, стимулиращ конкуренцията, развитието и резултати за приложение в обществото и икономиката и увеличаване на средствата за научни изследвания и иновации. Оценка и анализ на научноизследователската и иновативна дейност на научните организации. Създаване на благоприятни условия за осъществяване на конкурентоспособни научни изследвания. Най-много средства се заделят за програма 14 като през 2010г. те са най-много 60 544,271млн.лв., а през останалите три години сумата спада драстично с около 30 млн.лв. по-малко. Предоставяните по програмата продукти и услуги са насочени към научни работници и изследователи от университетите и колежите, научните звена на Българската академия на науките, на Селскостопанска академия и на други научни организации, изследователски центрове, малки и средни предприятия и други организации, които осъществяват научна и развойна дейност. При програма 15 се наблюдава значително повишаване на средствата през първите три години като през 2012г. достигат до 22 253,53 млн.лв. Но през 2013г. сумата е доста по-малка 18 451,98 млн.лв. Свързана е с участие в международни структури и експериментални мега проекти, което означава престижно научно признание и дава възможност за обмен на знания, създаване и участие в интернационални мрежи, натрупване на изследователски и управленски опит, ползване на уникална изследователска инфраструктура, бази данни и други изследователски източници. Членство в престижни международни организации, като един от способите за достъп до световно знание и работа с най-прецизни и последно поколение съоръжения.

Политиката за младите хора включва: програма 17 "Младите в действие" и програма 18 "Младежки програми и инициативи". Целта е да бъдат подобрени резултатите и международната привлекателност на висшите учебни заведения в страната и да бъде повишено цялостното качество на всички равнища на образование и обучение, като се съчетаят върхови постижения и равенство, насърчава се студентската и стажантската мобилност и се подобрят възможностите за реализация на младите хора. При програма 17 през първите две години са отделени средства в размер на 797хил.лв и 564хил.лв, а през 2012г/2013г. са повишени до 5млн.лв/6млн.лв.

Последният компонент от Разходите за образование е Програма "Администрация". Отпускането на средства при нея варира през всички години около 5,5 млн.лв. Дейностите отнесени в програмата подпомагат предоставянето на продуктите/услугите за постигането на заложените цели във всички области на политиките на МОМН.
Табл.1.
Година
2010
2011
2012
2013
Общи разходи за образование /млн.лв/
388 192,10
422 322,60
460 062
433 131,60
% от общи разходи
4,81
5,03
5,8
5,28
% от БВП
4,2
3,3
3,4
3,5
България е една от страните с ниско ниво на БВП и това е главният проблем при влагането на средства в образованието. Страната инвестира малко и неефективно. От таблица 1 става ясно, че процентът на разходите от БВП е бил 4,2% през първата година, но през следващите намалява до 3,5%. Като процент от общите разходи, тези за образование са сравнително ниски. За 2013г. са 5,28%. Най-големи са разходите по Министерството на вътрешните работи - 20% от общите разходи /фиг.2/ На следващо място се нареждат тези на Министерството и отбраната и Министерството на труда и социалната политика.

Фиг.2

Според концепцията "Европа 2020", европейската икономика трябва в следващото десетилетие да се базира на три приоритета: интелигентен растеж, устойчив растеж и приобщаващ растеж. Не е случаен фактът, че първият е свързан с образованието. ЕС трябва да се превърне в общност, основана на знания и иновации и средствата, отделени за тях трябва да са в размер, допринасящ за високо качество на продукта. Както и за постижения в научните изследвания и иновациите и за осигуряване на процеса учене през целия живот. Осъществяването на тези стъпки би дало на ЕС гаранцията за устойчиво развитие в бъдеще. Образованието би допринесло за по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето, улесняват обучението и развитието на преподавателите и ефективността на администрацията. Развитието и съчетаването на традиционните добри преподавателски практики с използването на технологии ще подпомогне изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието. През следващите години България ще усвоява средства по нова оперативна програма за наука и образование. Програмата за интелигентен растеж за период 2014-2020г. ще има висок синергичен ефект по отношение на постигането на целите на другите оперативни програми. Притежавайки капацитета да повлияе положително върху постигането на приоритетите, свързани с развитието на аграрния сектор, институционалната среда и подкрепата за повишаване на ресурсната и енергийната ефективност. Целите на тази програма са:
- Изграждане на конкурентна среда за качествени научни и иновативни изследвания чрез постепенно повишаване на средствата за научно-изследователска и иновационна дейност до 1,5 % от БВП към 2020 г.
- Създаване на благоприятна среда за възпроизводство и развитие на капацитета на научния сектор
- Подобряване на качеството на висшето образование и повишаване броя на завършилите висше образование във възрастовата група на 30-34-годишните до 36% към 2020 г.
- Подобряване на качеството на предучилищното и на училищното образование и намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система до 11 % към 2020 г.
- Създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот.
- Развитие и модернизиране на научната и на образователната инфраструктура и повишаване броя на заетите в модернизирана среда.
Предвидените мерки за постигане на целите са обособени в три приоритетни области. Първата област е Засилване ролята на предучилищната подготовка. Мерките са насочени към разширяване обхвата на децата включени в задължителна предучилищна подготовка, повишаване на квалификацията на учителите, осигуряване на възможности за провеждане на консултации и допълнителни занимания с ученици, които имат затруднения в учебния процес. Втората област е Превенция и ограничаване на ранното напускане на училище осигуряване на възможности за допълнителни занимания в малки групи и обучение по индивидуални програми, организиране на целодневни форми на обучение в началния етап на основното образование. Следващата област е Създаване на стимули за завършване на висше образование осигуряване на допълнителни студентски стипендии и награди, по-широко прилагане на програмата за студентско кредитиране; реформа в нормативната база въвеждане и развитие на рейтингова система на висшите училища, осигуряване на възможности за провеждане на студентски практики в реална работна среда, подобряване качеството на висшето образование. Реализирането на програмите и отделянето на повече средства ще доведат до повишаване на нивото на култура и образование, достойно да се конкурира с това на останалите членки на Европейският съюз.
Прил.1
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ:
СФ - средства по формулата
ОКФ - основни компоненти по формулатаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи за образование 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.