Разходно и бюджетно управление, част 1


Категория на документа: ФинансиВъведение в дисциплината

Бюджетното управление се явява ключов инструмент на стратегическото оперативно управление, както на местно и централно - изпълнителната власт, предоставящи публични услуги и блага. Ключови въпроси:
Бюджетът като инструмент за икономически анализ на проблемите и успехите в развитието на конкретните дейности и публични услуги.
Бюджетът като управленчески инструмент за формиране на секторни политики и приоритетни области на развитие.
Бюджетът като реален икономически инструмент за оценка на риска от опасности и заплахи за икономическото развитие или за провала на конкретни секторни политики, благодарение на небалансираност на бюджетът, т.е. преразход в сравнение с планираните финансови средства или пък неизбежно осъществяване на дейности в резултат на кризи, природни бедствия, международни кризи и др.

Принципи на технологията за разработване и утвърждаване на бюджета

Прилага се статуквото на договора, т.е. предложенията за разпределение на публичния финансов ресурс в подкрепа на конкретни сектори и политики, задължително се движат от долу нагоре. Принципно рамката на бюджета за държавно финансиране се определя чрез ключови икономически показатели за бъдещата календарна година, а именно:
Очаквано нарастване на брутния национален продукт, в сравнение с предходната година в порядъка на точно определен процент.
Заложен ж бюджетния темп на икономическо нарастване - очакван ръст в проценти спрямо миналия планов период.
Макрорамката на бюджета отчита и средното равнище на заетостта и безработицата за страната и по региони.
Ключов елемент на макрорамката се явява и очакваните постъпления от задължителните пера от мита, акцизи и данъци.
При разработване на бюджета, се имат предвид и задълженията по кредити, както и нивото на външен дълг на държавата към международни финансови институции.
Въз основа на тези ключови показатели, за бюджета за 2014 г. може да се каже, че той е ориентиран към постигане на икономически ръст примерно над 1% до 1,5%.
Предложенията на общините се консолидират, чрез работните варианти на бюджета за съответната календарна година на ниво Министерство на финансите (структурно звено на централната изпълнителна власт). По време на разработване на окончателния вариант на проектобюджета, се отчитат и имат в предвид предложения на предприятия и институции в различни сектори на обществените услуги. Например Синдикатът на българските учители за бюджета за 2014г., през последната седмица, направи предложение за увеличаване на работните заплати на учителите (апфффф) - не само в частта на работните заплати, но и за всички допълнителни плащания, гарантиращи ... Синдикатите настояват бюджета на депутатите за 2014г. да гарантира нарастване на работната заплата, както и да отпадне, при определени условия, тавана на пенсиите за тази целева група. От друга страна системата? на висшето образование иска нарастване на приходите във висшите учебни заведения, за да се модернизира материалната база в тях, да се повишат стипендиите за студентите. Здравеопазването иска гаранции, че ще бъдат погасени натрупаните дългове в някои болнични заведения...
В Министерски съвет като колективен орган на изпълнителната власт, отново се дава възможност за преценка на обществения интерес от едно или друго разпределение в бюджета, с цел гарантиране на сигурността...
Министерският съвет е органът, който внася проектобюджета за обсъждане и утвърждаване от българския парламент. На това ниво също има възможност за обсъждане на приоритети и политики, чрез разпределение и предоставяне на допустимите средства, гарантиращи постигане на конкретни секторни политики.
Бюджетът за съответната календарна година се постига с нарочен Закон за държавния бюджет на Република България. Той влиза в сила след публикуването му в държавен вестник. Едва тогава стават възможни всички разплащателни операции, предвидени в разходната и приходната част.
Специфични особености при разработването и утвърждаването на общинските бюджети:
Общините са местни органи за самоуправление в утвърдени със закон административно - териториални структури на държавата.
По конкретна методика, разработена от Министерство на финансите, се определя тази част от държавата, с което се предоставя на общините. Тези постъпления влизат в приходната част на общинския бюджет.
Общините могат да си набавят допълнителни финансови средства, чрез събиране на местни данъци и такси, за което са им дадени правомощия по закон.
Колективният орган за управление на ниво общини е Общинският съвет. Той изпълнява функциите на местен парламент и утвърждава бюджета на общините. Особеност на общинския бюджет е, че в разходната част се правят планирани разходи за дейности и услуги, независимо от приоритетите, заложени в Закона за държавния бюджет. Например: ако училище има нужда от допълнителни средства, общината може да ги осигури
Тази особеност за балансиране на общинския бюджет се използва в две направления: стимулира се участието на общините в привличането на финансови средства, чрез европейски проекти, свързани с финансовото развитие; защитена законово е предпоставката да се стимулира конкуренцията на ниво общини, чрез въвеждане на правомощия на кмета да обявява конкурси за ръководни длъжности за местни институции и дейности с приоритет?

Принципи и основни процедури при разработването на бюджета на организациите
На това ниво на дейност бюджетът е.. на съчетаване на приходи и разходи на предстоящия планов период. Има и предвидени ключови показатели, въз основа на които е посочено, че се ограничава макрорамката на бюджета на държавата.. очакван и желан прираст (на дейност, пазари, цени).
Двете съставни части на бюджета на организацията - приходи и разходи, отчитат видовете политика на развитие на организацията и влиянието на бизнес средата, в която тя се развива.
Всяка организация разработва бюджета си с оценка на: риск на средата извън организацията и вътре в нея - финансови фактори, потенциални и реални резултати за баланса между приходи и разходи.
В съответствие с действащото законодателство, учебните баланси за приходи и разходи се предоставят на контролните органи за проверка, а организацията, която ползва публични финансови ресурси, подлежат на финансов одит от Сметната палата.
Специални правомощия за защита на общинския интерес за дейностите на организацията има Комисията за финансов контрол.

Процедура за установяване на нарушения по изпълнението на бюджета, особено когато е нарушен.. интерес на държавата, се изразяват в административно - наказателно действие и материални санкции. Именно поради законоустановената процедура за санкции и носене на материална отговорност, следва да бъдат обсъдени и приети промени в държавния бюджет. Негласна практика за вътрешни трансфери и погасяване на взаимни задължения подлежи на наказателна отговорност.
При недостиг на средства в дадения сектор, задължително се приемат изменения и допълнения. В Закона за държавния бюджет е посочено, че вътрешнодържавни заеми се допускат само в случаите, когато става дума за задължителни плащания (пр. пенсии).

Контролни функции по привлечени европейски средства имат специализирани европейски организации. контролът по изпълнение на европейските средства е на европейските институции. Но санкциите се изплащат от държавата, която го е допуснала.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходно и бюджетно управление, част 1 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.