Система на националните сметки


Категория на документа: Финанси
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ФИНАНСКОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ "ПУБЛИЧНА ФИНАНСИ"
ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВА РАБОТА

по дисциплината:
" СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ"

Разработил:............... Ръководител: .......................

Гл.ас. Марин Маринов

Трудно е да се даде точно определение за Система на националните сметки (СНС), тъй като тя е достатъчно сложна.

СНС може да се представи от две гледни точки:
1. Разглеждана в широк смисъл - СНС е методология и методика за организация на икономическата информация. Тя може да се определи като информационна система, осигуряваща единен ред за набиране на статистически данни от икономическите субекти, както и за обработка и анализ на статистическата икономическа информация;
2. Разглеждана в по - тесен смисъл - СНС е система от свързани помежду си икономически показатели, разположени в балансови таблици(сметки), чрез които се характеризират всички аспекти на икономическото развитие.

Система на националните сметки е информационна система, чрез която се въвежда единен ред за набиране, обработка и анализ на икономическата информация за отделна държава. Осигурявайки цялостна картина на развитието на икономиката, СНС е не само полезна, но и необходима за описание и анализ на икономическите изменения и поради това облекчава приемането на решения в областта на икономиката. СНС е необходима за правителствените икономисти, които разработват икономическата политика на страната.

Като извод може да се каже, че най - общо СНС може да се определи като унифицирана в световен мащаб система за организация на икономическата информация и също така е необходима като информационна основа за икономически анализ на всички равнища на управление, а анализът е предпоставка за вземане на адекватни управленчески решения.

Има формирани три основни концепции за дефинирането на икономическата система:

1.Ограничена концепция за материално производство, според която в икономическата система се включват само онези човешки дейности, чийто полезен ефект е материален продукт, който има икономическа стойност;

2.Разширена концепция за производство, според която в икономическата система се включват всички човешки концепции, чийто полезен ефект има или може да получи пазарна оценка;

3.Ограничена концепция за пазарно производство (стопанство), която е компромисен вариант и според която икономическата система включва само онези човешки дейности, чийто полезен ефект е предназначен за пазара.

Според ограничената концепция на материалното производство полезният ефект от човешката дейност трябва да бъде материален продукт. Не всяко отношение между човека и природата е материално производство. Необходимо е активно отношение на човека към природата , изразяващо се в набелязано предварително видоизменение на природи вещи в процеси, т.е икономическата дейност на човека има целесъобразен характер. Смисълът на видоизменението на природните вещи и процеси е превръщането им в полезности - материални продукти, които задоволяват някакви човешки потребности. За да бъдат създадени полезни ефекти част от националния продукт, те трябва да имат икономическа стойност. А това означава, че материалните продукти трябва да имат пазарна цена.

Разширената концепция за производство, възприета в СНС, не отрича разграничаването на дейностите от гледна точка на полезния им ефект. Делението на икономическите блага на материални и нематериални има значение за някои типове икономически анализи. СНС разглежда икономическата система като съвкупност от дейности, създаващи полезности, т.е задоволяващи човешки потребности и имащи икономическа стойност.

Предимствата на разширената концепция за производството в сравнение с ограничената концепция за материалното производство могат да се обобщят по следния начин:

1. Нематериалните блага задоволяват човешки потребности по същия начин, както и материалните блага.

2.Удовлетворяването на някои потребности изисква съвместно използване и на материални, и на нематериални блага, т.е. те са взаимодопълняеми. Нещо повече, много материални блага изявяват своята полезност само когато участват в създаването на услуги.

3.И при създаването на материални блага, и при създаването на нематериални блага си взаимодействат едни и същи фактори на производството - труд и капитал, възникват отношения между операции, както и отношения между хора.

4.И услуги, и материални продукти се продават на пазара и имат своя цена.

5.Ограничени само в сферата на МП, икономическите показатели не могат да бъдат точен измерител на икономическото благосъстояние на хората. С развитието на обществото дейностите по оказване на услуги във все по-голяма степен характеризират благосъстоянието на хората.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система на националните сметки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.