Системи за финансиране на застрахователната дейност


Категория на документа: Финанси


 Въпрос № 73.

Системи за финансиране на застрахователната дейност. Франшиза - същност, видове и роля. Фондове, средства и резерви на застрахователното дружество. Данъци и застраховането.

Системи за финансиране на застрахователната дейност

Застрахователната система дава застрахователна защита, тоест чрез нея се извършва една услуга. За да я получат, застрахованите трябва да отстъпят предварително средства - застрахователната премия. Също така това зависи и от сбъдването или несбъдването на риска включен в застрахователната дейност. Определянето на застрахователната премия е труден процес. Застрахователят не знеа какви средства ще са му необходими за посрещането на бъдеши плащания. Този разход се определя въз основа на на данни от миналото или разходите за покриване на загубите предизвикани от развитието на риска са само приблизители. Набирането на средства, необходими за oрганизирането, поддържането, разширяването и управлението на застрахователното дружество, се нарича финансиране. Съществува разлика между първоначално, текущо и извънредно финансиране.

Първоначалното финансиране е необходимо за започване работата на едно новосъздало се застрахователно дружество. При АД наред с основния капитал, акционерите могат да влагат средства и за създаване на организационен фонд на дружеството.

Текущото финансиране е необходимо за изплащане на застрахователните обезщетения и застрахователни суми, както и за посрещане на разходите за комисионни и други административно - стопански разноски. Текущото финансиране се осигурява от постъпленията на застрахователните премии, както и от други източници на приходи.

Извънредното финансиране е необходимо, когато се налага бързо и значително разширяване на работата. Към него не прибягват утвърдените застрахователни дружества, които разполагат със значителни средства в своите фондове и резерви.

Капиталът в застраховането е необходим за да се произведе застрахователна услуга, да се изпълнят поетите задължения към застрахованите и да носи печалба на застрахователното дружество. Капиталът има производствена и, компенсационна и инвестиционна функция. Потребностите от капитал за застрахователното дружество могат да се установят от неговия баланс. Размерът на небходимия капитал се усвоява трудно предварително. Причината е че потребностите от капитал се влияе от много фактори, като промени в цените на имуществото, трудовото възнаграждение, промени в цените на ЦК, неочаквани промени в развитието на риска. Под финанисране на застрахователното дружество следва да се разбира набиране на средства, за да може застрахователното предприятие да се изгради, да извършва застрахователни плащания и да образува резерви.

Според правното основание финансирането се дели на самофинансиране и чуждо финансране:

1.Самофинансирането на застрахователното дружество означава осигуряване на собствени средства необходими за възпроизводството на зстрахователното дружество и за разширяване на неговата дейност. То може да се осъществи по няколко на чина: за сметка на реализираната печалба; от амортизационните отчисления; чрез намаление на имуществото на дружеството.

2. Чуждото финансиране предполага осигуряване на средства необходими на застрахователните дружества. Тези средства се използват от застрахователните дружества, но са собственост на други субекти и подлежат на връщане заедно с лихви.

Финансовите системи показват по какъв начин текущите разходи се разпределят върху цялата застрахователна съвкупност, т.е. кога и как тези средства се събират от застрахованите. Застрахователната съвкупност на едно застрахователно дружество е съвкупност от предмети и лица, по повод на които застрахователят е поел задължението при реализацията на застрахователния случай да изплати застрахователно обезщетение или застрахователна сума. Динамичността на съвкупността трябва да бъде проучена, за да може да се определи финансовата система, чрез която ще бъдат набирани средствата. Застрахователната съвкупност, в която не постъпва нов приток, се нарича затворена застрахователна съвкупност, а когато първоначалната застрахователа съвкупност се подновявя, т.е. застрахователното дружество разчита на нов траен приток, налице е отворена застрахователна съвкупност.

Известни са три финансови системи:

1. Разпределителна система (разходно - покривна) - при нея всички разчети между застрахователя и застрахованите се извършват в края на финансовата година. Премиите се определят така, че с годишните постъпления се покриват само направените разходи, които през отделните години са различни и се заплащтат в края на годината. Тази система на образува резерви. Сиситемата е подходяща за осигуряване при болест и майчинство, но не и за животозастраховането, поради големите колебания през годините на премиите при тези застраховки.

2. Система за покриване на възникналите заължения (капиталовопокривна) - характерното тук е, че се събират в началото на застрахователата година първоначалните вноски и ако в края на годината тези вноски не достигат се събират допълнително. При тази система се създават резерви, които се управляват от застрахователното дружество. И тази система, както и разпределителната, има приложение при животозастраховането, при което срокът на застрахователните договори е две или повече години, нещо което го няма при имуществените застраховки.

3. Премийна система - тази система е на й-съвършена и се прилага от застрахователните дружества, работещи при застраховка живот. Чрез нея се дава гаранция, че застрахователното дружество ще бъде в състояние да изпълни всички поети задължения за застрахованите. Съставя се застрахователно - технически план за бъдещите разходи на застрахователното дружество. Застраховалелната премия се събира в началото на годинанта и остава еднаква през цялото времетраене на застрахователния договор. Независимо, че премията е еднаква за целия срок на застрахователния договор, това не значи че естесвената премия не се променя. Извършените разходи са по-големи или по-малки от получените приходи. При премийната система на застрахователното дружество се прехвърля задължението да понесе евентуалните загуби за сметка на свои собствени средства. Евентуалната поява на технически риск е един от недостатъците на тази система.

Франшиза-същност, видове и роля

Франшизата е самоучастието на застрахования в покритието на щетите и повредите. Тя е клауза, която се договаря между застрахователя и застрахования. Чрез нея застрахования поема за управление част от риска в долните му граници, съответстваща на неговите финансови възможности. Прилага се само в общото застраховане. Може да бъде в абсолютно или относително изражение - като процент от застрахователната сума. Определянето на размера на франшизата става преди всичко по таблици, емпиричната основа чрез изследване на щетите.

Франшизата бива два вида:

1. Условна (интегрална) франщиза - използва се в случаите, когато застахования предмет е изложен на опастност, от която могат да му бъдат причинени дребни щети. Последните се предвиждат и се калкулират предварително. Застрахователят предпочита да се освободи от отговорност за такива щети. Всяка щета до размера на франщизата не се изплаща, а когато размерът на щетата превишава размерът на франшизата се изплаща цялата щета от застрахователя.

2. Безусловна (ексцедентна) - среща се при случаите, когато доста често се появяват дребни щети. Размерът на франшизата се определя в процент от застрахователнота премия. Размерът на франшизата се приспада от размера на щетата, а ако щетата е до размерът на франшизата обезщетение не се изплаща.

Франшизата оказва влияние върху всяка съставка на брутната премия. Прилагането на франшизата в работата на застрахователните дружества е продиктувано от няколко съображения:
- Намаляне на разноските по ликвидацията на щетите

- Стимулиране на застрахованите за грижливо отношение към застрахованото имущество

- Намаляне на застрахователната премия ако се работи с безусловна франшиза

- Избягване на превръщане на риска от обективен в субективен
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за финансиране на застрахователната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.