Системи за финансиране на застрахователната дейност


Категория на документа: Финанси


Фондове, средства и резерви на застрахователното дружество

Застрахователните дружества разполагат с два основни източника на средства: собствен капитал и собствен (резервен) фонд. Собственият капитал, с който трябва да разполага едно застрахователно дружество, трябва да бъде равен на границата на платежоспособността. Изисквания минимален размер на капитала е определен в закона за застраховането и е различен в зависимост от юридическата форма на дружеството:
- за упражняване на обща застрахователна дейност - 3 млн лв
- при застраховки живот и злополука - 2 млн. Лв
- за застраховане и презастраховане - 4 млн. Лв

- за взаимнозастрахователни кооперации - няма изискване за капитал, а минимален брой членове, които трябва да бъдат застраховани в съответната кооперация

Източник на средства са вноските на акционерите, общите резерви, неразпределената печалба и преоценъчния резерв. Те трябва да гарантират платежо способността на застрахователя по неговите бъдещи задължения.

Източник на застрахователния фонд са събраните премии от застрахованите лица. От него се изплащат застрахователни обезщетения или суми на застрахованите при настъпване на застрахователно събитие.

Застрахователните дружетва заделят два вида резерви:

- общи резерви, които се формират по ТЗ за АД и от закона за кооперациите за ВЗК

- застрахователни резерви - заделят се от застрахователните компании в съответствие със закона за застраховането

Общите разходи се образуват след данъчно облагане и се отнасят към СК на дружеството. Застрахователните разходи формират застрахователния фонд. Заделят се с цел посрещане на поетите задължения по плащане на обезщетения и застрахователни суми на онези застраховани, които са претърпели загуби в следствие на настъпили застрахователни събития. Те се формират преди данъчното облагане и се признават за разход на застрахователя. Редът и методиката за формиране на застрахователен резеви са регламентирани в специално в наредба на МС.

Застрахователните резерви, които заделят застрахователите, се определят в зависимост от бранша, в който работят.

І. В бранша "общо застраховане" се формират следните резерви:

1.запасен фонд - служи за покриване на плащанията от застрахователя към застрахованите лица през периоди през които рискът се е развил по неблагоприятно от неговите очаквания, т.е. събраната от него премия няма да е достатъчна да покрие дължимите обезщетения от застрахователя. Той се формира за сметка на положителният технически резултат. Основно изискване е запасния фонд да се образува по отделно за всеки вид застраховане, за да може да се следи финансовото състояние на отделните видове засраховки. В наредбата са предвидени лимити по отношение на максималния размер на запасния фонд по видове застраховки и рискове

2. резерв за висящи (предстоящи) плащания - заделя се, за да може застрахователя да поеме задължения по настъпили, но неизплатени щети. Различни са причините затова застрахователя да не може да изплати щетите в годината на тяхното възникване, но най-често това е продължителния ликвидационен процес

3. пренос - премиен резерв(ППР) - този резерв се прилагапри застраховки, чието изтичане не съвпада с отчетния период. Формира се от онази част на нето премията, която се заделя с цел застрахователя да управлява риска през следващия отчетен период. Следователно договорите, които формират този резерв са всички едногодишни договори сключени след 01.01., всички 6месечни сключени след 01.07., тримесечни след 01.10. и едногодишни след 01.12. Известни са различни методи за изчисляване на ППР:

- метод на точната дата - размерът на ППР се определя с точност до ден

- метод на глобално пресметнати дати - надзорът определя процент, който се умножава по премиите и се плучава ППР

- метод на частичното пресмятане - за целите на този метод годината се разделя на 24 полумесеца и се приема, че договорът е сключен на 15то число в месеца

4. други резерви одобрени от ДЗН

ІІ.В бранша "животозастраховане" се създават следните резерви:

1.запасен фонд

2.резерв за предстоящи плащания

3.ППР

4.математически резерв (премийни резерви) по застраховка "живот" - тя е застрахователно - техническа необходимост. Формира се за сметка на спестовната част от него - премията й служи за покриване на поетите задължения на застрахователя към застрахования. За премиен резерв се заделят и части от премиите, които не са необходими, съгласно сметнатите основи за покритие на риска и разноските през годината. Те се олихвяват и служат за пкриване на плащанията, които са големи при високите възрасти, и за изплащането на застрахователната сума на преживелите. Премийният резерв не е резерв за сигурност. Той е основна част от чуждите средства в баланса на застрахователното дружество. Изчислява се по 2 метода:

- проспективен метод - разлика между настояща стойност на бъдещите плащания на застрахователното дружество и настояща стойност на бъдещите застраховтелни премии
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за финансиране на застрахователната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.