Системи за финансиране на застрахователната дейност


Категория на документа: Финанси


- ретроспективен метод - разликата между настоящата стойност на получените и настоящата стойност на изплатените премии на застрахователното дружество.

5.капитализирана стойност на пенсиите - резерв включващ, стойността на пенсиите, които застрахователят ще изплаща в бъдеще с капитализация. По същество не се различава от математическия резерв и се формира за сметка на олихвената спестовна част от него - премията по т.нар. пенсионно застраховане

6. други резерви, одобрени от ДЗН

Собствените средства, с които трябва да разполага едно застрахователно дружество, трябва да бъдат равни на границата на платежоспособността, която представлява минимален размер на собатвените средства намалени с размера на нематериалните активи. Гаранционният капитал съставлява 1/3 от границата на платежоспособността.

Основният фонд (капитал) сложи като гаранция за изпълнението на задълженията на застрахователя към застрахованите. Той може да се използва за първоначално финансиран ако няма организационнен фонд за изграждане на външна мрежа. Само по изключение основният фонд може да бъде използван за покриване на загуби, предизвикани от неблагоприятно развитие на риска. На практика обаче, преди да се изпозват средствата от основния фонд, трябва да се изпозват срествата по скритите резерви, ако им такива.

Данъци и застраховането

Облагане на застрахователното дружество е специфично. Застрахователни дружества, взаимнозастрахователни кооперации, както и чуждестранните лица за застрахователната си и презастрахователна дейност в страната, вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху застрахователните и презастрахователни премии и приходи от други дейности включително, несвързани със застраховането. Данъкът е в размер 7% в общото астраховане, а в животозастраховането е 2%. Данъкът е окончателен. Данъчната основа е:

1. разлика между размера на получените брутни премии, намалени с брутния размер на отстъпените презастрахователни премии и

2. приходите от всички други дейности, включително несвързани със застраховането

Разходите за вноски за застраховка "живот" , отчетени от предприятието, превишаващи 40 лв месечно за едно осигурено лице се облагат с окончателен данък 20% . Не се облагат разходите за застраховки, отнасящи се до определени рискови работни места и професии, регламентирани като задължителни със закон.

По отношение на ФЛ:

-доходите от инвестиции на застрахователните резерви по застраховки "живот", "женитба" и "детски застраховки" не се облагат

- не подлежат на облагане обезщетения по имуществени застраховки; застрахователни плащания пораи неработоспособност и възстановените от застраховател медицински разноски, когато е насъпила трайна неработоспособност; изплатени от застраховател суми при смърт; сумите по женитбени и детски застраховки, когато е насъпило застрахователно събитие брак или раждане, или е изтекъл срокът на застраховката

- облааемият доход на лицата се намаля с внесените за сметка на лицата вноски по договора за застраховка "живот" в размер до 10% от облагаемият доход.

- с общ размер до 10% от облагаемият доход се намаля и облагамият доход на ФЛ, извършващи дейност като ЕТ, за вноските по застраховка "живот".

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за финансиране на застрахователната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.