Специфични форми на кредитиране. Форфетиране.


Категория на документа: ФинансиУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСВО

КУРСОВА РАБОТА
НА ТЕМА

''СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ НА КРЕДИТИРАНЕ''.
''ФОРФЕТИРАНЕ.''

Изготвил: Проверил:
Николай Георгиев Шампилев Хон.ас. д-р Янко Христозов
Фак.н. 121110263
Поток 187 гр.1756
София 2014

СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ НА КРЕДИТИРАНЕ
Кредитът е форма,чрез която се движат заемни капитали при условията на възвръщаемост, целевост,срочност и лихвеност .
В кредитните връзки има кредитодател и кредитополучател. Страни по кредитната сделка могат да бъдат банки, частни фирми,държавни предприятия и учреждения,правителства, регионални и международни валутни финансови организации . Растящата конкуренция между различните типове финансови посредници води до повишаване на достъпността на финансови ресурси за кредитополучателите,което от своя страна води до намаляване на лихвените проценти по предоставените кредити,респ. и на печалба за финансовата институция.
Заемоискатели обикновено са фирми,които желаят да придобият работен краткосрочен капитал или фондове за инвестиции. Заемодатели са обикновено банки и финансови институции, които временно се отказват от определени фондове,за сметка на вземания в бъдещ период.

Като специфични форми се разглеждат няколко вида кредитиране . Те са съвременни техники за финансиране на икономическите сделки. Специфичните форми на банково кредитиране нямат пряко изразен кредитен характер, но се приближават към някои от особеностите на търговския кредит и на неговия механизъм.
Когато,като субект в сделката се включи и банката,тези специфични техники придобиват характер на банково кредитиране .

Като специфичните форми се разбират 3 вида кредитиране :
- Лизинг
- Факторинг
- Форфетиране

Лизингът представлява отдаване под наем или аренда на реален капитал (оборудване,машини,транспортни средства,строителна техника и др. ). В практиката са познати различни лизингови операции с паричен характер,но сред тях с основно значение са оперативният и финансовият лизинг.
При оперативният лизинг наемателят ползва актива срещу заплащане на периодични вноски (наем) за определен срок,а след изтичане на договорения срок, активът се връща на наемодателя,като собствеността върху актива не се променя.
Финансов лизинг - при този тип лизинг,лизингополучателят става собственик върху имуществото след като изплати всички лизингови вноски.

Факторинг
В търговските отношения факторингът се утвърждава като полезен икономически способ за преодоляване на проблеми, свързани с движението на стоки, услуги и капитали. Проблемите възникват за онези малки и средни предприемачи-участници в търговския оборот, които предоставят търговски кредити, т.е. доставят произведените от тях стоки, респ. извършват предлаганите от тях услуги при отложено плащане на цената на стоките, респ. на услугите за определен период
от време. Чрез факторинга посредством функцията финансиране, доставчиците на стоки и услуги успешно решават проблема с недостига на ликвидни парични средства. Преодоляването на този проблем има особено благоприятно въздействие върху по-нататъшното развитие на стопанската им дейност.

Форфетиране

По своята същност и значение,форфетирането е сходно с факторинга,но притежава и съществени различия.
Най - кратко форфетирането може да се дефинира като изкупуване на търговски полици (записи на заповед и менителници ),по цена равна на номиналата им стойност,намалена с лихвата (сконтото) за времето от момента на покупката,до момента на падежа,както и съпровождащите такси и комисионни по прехвърлянето на собствеността. Обект на форфетирането са дългове,респ. вземания, със срок от 1 до 7 години,породени от външнотърговски операции,международен лизинг,банкови заеми и др. сделки,при които е договорено разсрочено изплащане на задължението на дебитора .
Форфетистът изпълнява ролята на кредитор,който получава погашенията по закупените вземания обикновено на части.
За да бъдат форфетируеми, дълговете(вземанията) се разделят на части,като всяка една от тях се материализира в заповедна ценна книга.
Теоретично всяко задължение за плащане може да бъде форфетирано. Изборът на платежното средство в международните кредитни сделки зависи от редица условия: икономически, юридически, политически и др. Поради установената традиция и простотата в употребата, търговските трати (менителниците) и записите на заповед преобладават при форфетирането на задълженията. Затова вземанията се оформят главно с търговски полици - менителници, емитирани от износителя, и записи на заповед, издадени от вносителя. При форфетирането купувачът на вземането поема не само инкасирането му от длъжника на падежа,но също така поема върху себе си и риск от евентуална несъбераемост на вземането. Поради необратимостта на сделката,при съмнение в коректността или платежоспособността на длъжника,форфетьорът има право да изиска гарантиране на форфетируемите задължения,респ. вземания посредством поръчителство или пълна,безусловна и неотменяема банкова гаранция.

Всяко следващо бъдещо вземане на форфетьора,чийто падеж и номинална стойност са фиксирани в погасителия план се оформя с отделна трата или запис на заповед . Сумата,с коя3то форфетьорът финансира своя клиент,е равна на сконтираните номинални стойности на всички заповедни ценни книжа,в които дългът е секютизиран .

ФОРФЕТИРАНЕ - ПРИМЕР

Форфетьор изкупува от свой клиент вземането му към негов длъжник по договор за износ на спиртни напитки на стойност 180 000 лв. и срок за изплащане 2 години.Форфетинговото споразумение предвижда дългът да се погаси на 4 транша,платими на всеки 6 месеца, при лихва 5,5% за всяко 6 - месечие. Правото върху всяко следващо плащане по дълга ще се оформя чрез отделна мнителница.
Да се пресметнат номиналните стойности на менителниците,с които ще се материализират платежните задължения на вносителя и които всъщност ще са обект на форфетиране.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Специфични форми на кредитиране. Форфетиране. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.