Спред стратегии


Категория на документа: Финанси


Спред стратегии

При решаването на задачи свързани с опционни спредове трябва да се спазва определен последователност от действия изискващи съобразяване с конкретната пазарна конюнктура съобразно която е структурирана позицията и избрани конкретните видове опции. Най-общо алгоритмът от последователни стъпки за определяне на доходността от спред позиция и печалбата на изграждащия е инвеститор може да бъде представен по следния начин:
Стъпка 1 - Дефиниране на типa пазар, който инвеститорът изграждащ спреда очаква да се реализира по време на действието на опциите.
Стъпка 2 - Съобразяване с вида на използваните опции и механизмът на тяхното действие в условията на очаквания пазар.
Стъпка 3 - Отчитане на спецификата на доходността от позицията в зависимост дали става дума за "Къс" или "Дълъг" спред.

При "Къс" Спред - определянето на доходността от позицията и печалбата на инвеститора се осъществява в следната последователност:
* Определяне на дохода от премии като разликата между полученото по късата и платеното по дългата опция;
* Определяне на загубата/дохода от опциите, които се упражняват;
* Определяне на печалбата на инвеститора като разлика между приходите от премии и загубата/дохода от упражнените опции;
* Определяне на максимални размер на загубата от спреда.

При "Дълъг" Спред - определянето на доходността от позицията и печалбата на инвеститора се осъществява в следната последователност:
* Определяне на дохода от дългата позиция;
* Определяне на дохода от късата позиция;
* Определяне на баланса на опционните премии, т.е. разликата между полученото по късата и платеното по дългата опция;
* Определяне на печалбата на инвеститора като сбор от доходностите по горните три пункта.

Представяйки Стъпка 1 - Дефиниране на очаквания тип пазар, трябва да имаме предвид, че пазарната динамика определя два вида пазарна конюнктура в зависимост дали става дума за възходящ или низходящ пазарен курс на базовия актив. За Бичи пазар (Bull market) говорим тогава когато пазарният курс е възходящ, съответно при низходящ пазарен курс определяме пазара като Мечи (Bear market).

При Бичи пазар е най-удачно да се използват дълги кол опции, тъй като те дават право на инвеститора за закупи базовия актив по предварително фиксираната цена в условията на повишаващ се пазарен курс. Тези опции, които са с ценни на упражняване много близки до спот курса, включват в цената си тази потенциална печалба от постоянно нарастващия курс и се предлагат за по-високи премии. За това инвеститор имащ очакване за Бичи пазар изгражда Дълъг Кол спред, печелещ от дългата опция и покриващ част от разходите за закупуването й чрез получената премия по издадената (къса) кол опция. Последната ограничава потенциалната печалба на инвеститорът, тъй като това което той печели по дългата кол губи по късата когато в своето нарастване пазарни курс достигне цената на упражняване на късата кол. Но ако цената на упражняване на последната е предвидена така, че до края на срока на спреда нарастването на пазарния курс не я достигне, то и нейното упражняване ще стане безпредметно и тя успешно ще реализира своята първоначална задача свързана с осигуряване на доход под формата на премия която частично да компенсира първоначалните разходи за закупуване на дългата кол опция.

Въпреки, че не е създадена да печели в условията на възходящ пазар, пут опцията също може да се използва печелившо при Бичи пазара. Тя трябва да е в къса позиция, т.е. инвеститорът издава пут опция и получава премията за нея, като се надява, че пазара ще продължи възходящо и така ще направи упражняването на опцията ненужно. Имено в такава ситуация е изгодно да се изгради къс пут спред, които в условията на възходящ пазара да носи доход под формата на получената премия по късата пут, но и същевременно да се "застрахова" риска от обръщане на пазарния курс и неограничена потенциална загуба чрез закупуването на дълга пут опция.

В условията на Мечи пазар е най-удачно да се използват дълги пут опции и респективно да се изгражда дълъг пут спред. Причините и логиката за изграждане на дългия пут спред в условията на низходящ пазар са същите като тези посочени по-горе за изграждането на дълъг кол спред при възходящ пазар. Също така, в условията на Мечи пазар е възможно да се изгради печеливш спред и с кол опции, а имено къс кол спред. Доходността от него се определя от получените премии за издадените кол опции, които ако се осъществи предварителното очакване за низходящ пазар не биха били упражнени и инвеститорът (издателя им) остава с чист доход получената премия по късата кол намалена с платената по дългата.

При "дългите" спредове основния доход от позицията идва от опцията в дълга позиция, докато късата опция се издава за да може с приходите получени от нейната продажба да се финансира изграждането на дългата позиция. По тази причина винаги цената на упражняване (ЦУ) на дългата опция е :
- По-ниска от ЦУ на късата опция - КОЛ спред;
- По-висока от ЦУ на късата опция - ПУТ спред.

При "късите" спредове се разчита доходът от позицията да се реализира от получената премия по късата опция, намалени с платената премия по дългата. Въпросните спредове са най-печеливши когато нито една от изграждащите ги опции не бъде упражнена. Тогава инвеститорът остава с получената в началото на създаването на спреда премия, която се явява и горна граница на потенциалната му печалба. Естествено трябва да отчетем факта, че този доход от късата опция реализиран в началото на изграждане на спреда е намален с платената премия по дългата опция. Причината при изграждането на късия спред да се закупува дълга опция е, че печалбата на инвеститорът е ограничена още в момента на създаването на позицията и е равна разликата между полученото по късата и платеното по дългата опция като премии. В същото време обаче потенциала за загуба на инвеститорът при неблагоприятно развитие на пазара, т.е. обратно на очакванията му, е неограничен. Закупувайки дълга опция той се "застрахова", че дори и пазарни курс на базовия актив да тръгне в противоположна посока на очакваната, то неговата загуба може да бъде предварително ограничена в определен диапазон. На графиките на късите спредове това е областта след преминаване на втората цена на упражняване което задейства дългата опция и това което се губи по късата опция се компенсира от печалбата по дългата. Поради което спред позицията остава с константна загуба равна на натрупаната до достигане на ЦУ на дългата опция, независимо колко загуба допълнително генерира късата опция. Формализирайки тази горна граница на потенциалната максимална загуба можем да представим следните формули:
- При Къс Кол Спред -
Зм = (ЦУдк - ЦУкк) - (ОПкк - ОПдк)

- При Къс Пут Спред -
Зм = (ЦУкп - ЦУдп) - (ОПкп - ОПдп)

Където:
Зм - максимална загуба от късия спред;
ЦУдк , ЦУкк - цена на упражняване, респективно на дъгата и къса кол опция;
ЦУкп , ЦУдп - цена на упражняване, респективно на късата и дълга пут опция;
ОПкк, ОПдк - опционна премия, респективно на късата и дълга кол опция;
ОПкп, ОПдп - опционна премия, респективно на късата и дълга пут опция.

При "късите" спредове доходността идва от разликата между получената опционна премия по късата опция намалена с платената премия по дългата, които играят ролята на своеобразен вид застраховка за ограничаване на загубата при коренно противоположно движение на пазарния курс от очакваното при изграждането на спреда. За това винаги при късите спредове цената на упражняване (ЦУ) на късата опция е :

- По-ниска от ЦУ на дългата опция - КОЛ спред;
- По-висока от ЦУ на дългата опция - ПУТ спред.

Примерни задачиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Спред стратегии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.