Сравнителен анализ между оперативен и финансов лизинг при покупка на ДМА


Категория на документа: ФинансиСравнителен анализ между оперативен и финансов лизинг при покупка

на ДМА

Целта на изследването е да се направи сравнителен анализ на двете форми лизинг - оперативен и финансов лизинг. За тази цел първо ще разгледам лизингът, като определение, след това двете форми на лизинг, които всъщност са обект на изследването и накрая ще направя сравнителен анализ между формите на лизинг и ще изведа извод.

Лизингът в България има две основни форми - оперативен и финансов. Оперативен лизинг - този вид лизинг не е определен изрично като оперативен, а се означава просто като "лизинг", за разлика от финансовия, който изрично е посочен като такъв. Договорът за оперативен лизинг има основните характеристики на договора за наем, тъй като се предоставя за ползване вещ срещу възнаграждение и основните права и задължения на страните по договора за оперативен лизинг и договора наем се покриват. Оперативният лизинг може да бъде разглеждан като разновидност на договора за наем. Оперативният лизинг притежава следните видови особености:
> срокът на договора не е ограничен;
> задължението за поддържане на вещта и разноските за това са за сметка на лизингополучателя;
> неприложимо е правилото за мълчаливо продължаване на срока на договора;
> неприложими са правилата за прекратяване на безсрочен договор за наем;
> лизингополучателят може да придобие вещта по време на договора или след изтичане на неговия срок.

В българското търговско законодателство съществува и легална дефиниция на "финансовия лизинг":"С договора за финансов лизинг лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице при условия, определени от лизингополучателя, и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение". В тази схема участват най-малко три лица - лизингодател, лизингополучател и трето лице - доставчик на предмета на договора, като между тях се сключват два договора. Единият от договорите е за продажба между лизингодателя и третото лице - доставчик, а вторият договор е за лизинг между купувача по договора за продажба - лизингодател, и лизингополучателя. По силата на втория договор лизингодателят предоставя на лизингополучателя за възмездно ползване предмета на договора за финансов лизинг.

Лизингодател обикновено е специализирана организация, банка или друга финансова институция, която има качеството търговец. Лизингополучателят по правило също е търговец, който се нуждае от съответните машини и съоръжения, но няма възможност или интерес да ги придобие. Третото лице-доставчик най-често е производител на съответните машини или съоръжения, които са предмет на договора.

При финансовия лизинг собствеността остава за лизингодателя, а лизингополучателят придобива само държането на вещта като неин ползвател. Лизингодателят запазва своето право на собственост върху предмета на финансовия лизинг през целия срок на действие на договора за лизинг. Лизингополучателят използва предмета на лизинга при осъществяване на своята стопанска дейност - производствена или търговска, но не и за потребителски нужди.

Лизингополучателят има право да придобие обекта на лизинга по време на договора или след изтичане на неговия срок, така както е при договора за оперативен лизинг. При финансовия лизинг е налице изключение от правилото, че собствеността и рискът са за собственика на вещта, като това е указано изразено изрично "рискът от случайното погиване или повреждане на вещта при финансовия лизинг е за лизингополучателя".

В много случаи е по изгодно да се наеме оборудване или други активи когато са нужни да кратък срок вместо да се купуват и след това да се продават на ниска цена. Лизингополучателя прехвърля риска за моралното изхабяване върху собственика; Използването на голям кредит за покупка на скъпо оборудване не винаги е добра инвестиция, тъй като стойността на тази инвестиция може драстично да намалее, ако на пазара се появи ново по-ефективно оборудване само няколко години след покупката;- При лизинга не се изисква голяма първоначална инвестиция.

Сравнителен анализ на оперативния и финансов лизинг

Условията за финансов лизинг са много сходни с оперативния лизинг, тъй като предмет и на двата договора е ползването на вещи, по правило непотребими. При съпоставка на легалните дефиниции на финансов и оперативен лизинг разлики не се откриват. Има обаче специални разпоредби в ТЗ и съответно препращане, което изключва прилагането към финансовия лизинг на определени правила от оперативния лизинг. На тяхна база може да се направи извод за различията в двата вида договори:

* Едната разлика е в ползването на вещта. При финансовия лизинга срокът на ползването е съобразен с икономически полезния живот на вещта - вещта се ползва докато се извлекат полезните и свойства - до края на амортизационния и срок. След изтичането на този срок счетоводната стойност на вещта е равна на нула, макар че пазарната стойност може да е по-голяма от нула, което обосновава възможността за закупуване на вещта;

* При финансовия лизинг е възможно, но не обезателно собствеността на вещта да премине върху лизингополучателя за разлика от договора оперативен лизинг.

* Лизингодател при оперативния лизинг може да е всяко физическо лице, докато при финансовия лизинг е специализирана компания.

* Разноски - при финансовия лизинг всички разноски са за лизингополучателя, което не е така при оперативния лизинг. При оперативния лизинг текущите разноски са за наемателя, а останалите за наемодателя.

* Риск - рискът от случайно погиване може да е за лизингодателя, но в повечето случаи (при финансовия лизинг задължително) е предвиден за лизингополучателя. При оперативния лизинг винаги е за наемодателя.

* Срок на договорите и прекратяване - при финансовия лизинг за разлика от оперативния лизинг няма максимален 10 годишен срок. Срокът може да е по-дълъг и съответно прекратяването да настъпи в по-късен момент. При финансовия лизинг, тъй като срокът на договора е свързани икономически полезния живот на вещта няма горна граница за срока на договора, изключено е едностранното прекратяване с предизвестие. Това води до изводът, че финансовия лизинг е винаги срочен договор,ако договорът е безсрочен значи става дума за оперативен лизинг.

* Прекратяване на договора за финансов лизинг - няма специални правила, но има отклонение от правилата за прекратяване на оперативния лизинг:

- Не важи правилото за мълчаливо прекратяване на договора;
- Не може да се прекрати с едностранно писмено предизвестие, защото по принцип финансовият лизинг е срочен договор.

От клиентска гледна точка оперативният лизинг изглежда като наемане на актив за определен срок , а финансовия лизинг изглежда като покупка на дълготраен материален актив с разсрочено плащане.

Извод

При ниска доходност, висок риск и ограничен достъп до финансовите пазари лизинговия договор за много фирми се оказва единствената възможност за придобиване на ДА. За фирмите е по-изгодно да наемат ДА, когато те са им нужни за кратък срок, вместо да ги купуват и след това да ги продават на ниска цена. Лизинговия договор е изгоден обикновено както за наемателя така и за лизингодателя, защото двете страни имат възможност да прехвърлят начисляването на амортизациите и разходите по обслужването към онзи от тях, който плаща по-големи данъци.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ между оперативен и финансов лизинг при покупка на ДМА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.