Същност и икономическо значение на платежния баланс. Структура и съдържание.


Категория на документа: Финанси


Същност и икономическо значение на платежния баланс. Структура и съдържание.

Фактори на платежния баланс
3.2 Първите опити за оценка и прогнозиране на изменението на факторите и тяхното влияние върху кризисното състояние на фирмите датират от 20-те години на 20 век. Може да ги групираме в две направления:
- първото се рализира в рамките на ретроспективния анализ, когато се разкриват оценяват факторите за настъпилата вече криза;
- второто се реализира в рамките на предикативния анализ и прогнозирането, когато се разкриват и оценяват тези фактори, които имат най-съществено влияние върху развитието на кризата в бъдеще;
Разкриването и управлението на факторите означава възможност да се управлява развитието на кризисния период в бъдеще. Всички фактори, които въздействат върху развитието на стопанския процес на предприятието в крайна сметка определят и резултатите от неговата стопанска дейност. Разкриването и оценката на по-голям брой фактори дава по-голяма възможност за детерминиране и управление на измененията в кризисното му състояние.
В заеисимост от посоката на своето действие, факторите могат да бъдат определени като позитивно действащи (градивни за фирмата) и негативно действащи (разрушителни за фирмата). Всяка криза има строго индивидуален характер, защото носи уникална комбинация от вътрешни и външни фактори. Песимистично развиваща се комбинация от негативно действащи фактори може да доведе до финансова криза и фалит на фирмата.
Най-съществен аспект в теорията на факторния анализ е този за изследване на взаимозависимостта и взаимообусловеността на факторите. Още Александър Уолл забелязъл, че практически невъзможно е да се индифицира фактор, който е независим и изолиран от останалите.
Идентификацията на факторите започва с установяване на тяхното място във вътршната или външна среда на предприятието. По този признак факторите се подразделят на следните две групи:
1) външни (екзогенни) или независещи от дейността на предприятието
2) вътрешми (ендогенни) или зависещи от дейността на предприятието
Външните фактори се подразделят на три групи:
а) социално-икономически фактори на общото развите на страната - в състава на тази група се разглеждат само тези, които оказват негативно въздействие върху стопанската дейност на фирмата т.е. формират заплахата от неговата финансова криза;
б) пазарни фактори - при разглеждане на тези фактори се разглеждат негативните за дадено предприятие тенденции за развитие на стоковите (суривнни, факторни, продуктови) и финансови пазари;
в) други външни фактори - техният състав се определя от фирмара, като се отчита спецификата на нейната дейност и отрасловата и принадлежност.
Вътрешните фактори също се поразделят на три групи:
а) фактори свързани с операционната дейност на предприятието (операционни фактори), към които се отнасят неефективния маркетинг, неефективната структура на текущите разходи, високият размер на сезонните и гаранционни запаси, неефективният мениджмънт и др.
б) фактори свързани с инвестиционната дейност (инвестиционни фактори), каквито са неефективния фондов портфейл, преразходът на инвестиционни ресурси, неефективния инвестиционен мениджмънт и др.
Важно е да отбележим, че еднаквото равностепенно въздействие на външните фактори поражда различни по характер и степен промени във всяка отделна фирма, до колкото комбинацията на вътрешните фактори във всяко от тях е уникална

Вътрешни
(ендогенни)
Външни
(екзогенни)

Операционни фактори
неефективна структура на ефективните разходи
- ниско равнище на използване на основния оборотен капитал
- висок размер на гаранционни и сезонни запаси
- недостатъчно деверс- неефективен маркетинг
- ифициран асортимент
- неефективен просизводствен мениджмънт
- падане на обема на националния доход
- нарастване на инфлацията
- забавяне на платежния оборот
- нестабилност на данъчната система
- нестабилност на регулиращото законодателство
- снижение на равнището на реалните доходи
- нарастване на безработицата
Общоикономически фактори

Инвестиционни фактори
- неефективна инвестиционна стратегия
- неефективен фондов портфейл
- дълъг срок на капитално строителство
- значителен преразход на инвестиционни ресурси
- недостигане на проектираната мощност и планирания обем печалба по проекта
- неефективен инвестиционен мениджмънт
- намаляване на поглаемощта на вътрешния пазар
- засилване на монополизацията на пазараСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и икономическо значение на платежния баланс. Структура и съдържание. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.