Същност на финансите


Категория на документа: Финанси


 Какво са финансите?

На съвременния етап един от важните инструменти за въздействие върху пазарните отношения, преодоляването на кризите в общественото развитие са финансите. Това се обуславя от същественото разширяване и разнообразяване на финансовите отношения на икономическите субекти, многозвенността на финансовата система в условията на трансформираща се икономика и високата степен на въздействието на финансите върху възпроизводствените процеси.

Етимологията на термина "финанси" има своята дълга история. Неговият корен идва от древнолатинската дума finis или finare, което означава край, завършек на нещо, приключване на сделки и операции, заплащане на определена сума пари. По-късно наименованието се свързва със средновековната латинска дума financia - платеж, парично плащане на определена дата. През 13-14 век в италианския език се появява термина "finansia", което означава парично плащане. В тази тясна трактовка този термин постепенно получава международно разпространяване за характеризиране на системата на паричните отношения между населението и държавата. Накрая понятието еволюира, като се основава на френската дума finances - съвкупност от приходи, а по- късно под това понятие започва да се изразява и съвкупността от разходи на държавата. Терминът е въведен от френския учен Ж. Боден в своята известна работа "Шест книги за републиката" (1577 г.), с която по общопризнато мнение се свързва появата на теорията на финансите, т. е. финансовата наука.

Формирането и развитието на финансите като система от икономически отношения има още по-древна история. Възникването на финансите като особена форма на икономически отношения се свързва с появата на държавата. Финансовите отношения на първоначалния етап са били насочени към формиране на държавните доходи под формата на различни парични и натурални сборове. Тази система от финансови отношения се разглежда още от древногръцкия мислител Ксенофонт в работата "За доходите на Атинската република", от Аристотел в работата "Държавното устройство на Атина".

Този кратък исторически преглед на етимологията на понятието финанси показва, че то винаги е изразявало сделки, операции, плащания, свързани с парите. С развитието на стоково-паричните отношения и форми на държавността, системата на финансовите отношения на икономическите субекти съществено се разширява и съответно задълбочава трактуването на финансите. Най-голям разцвет финансите претърпяват през последните петдесет години, когато държавните функции в повечето страни се разширяват, а стоково паричните отношения заемат водещо място в икономическите системи.

Днес в съвременната икономическа теория под финанси се разбират парични отношения, свързани с формирането и използването на доходите на държавата, фирмите и домакинствата.

Спецификата на публичните (държавните) финансови отношения, за разлика от останалите (пазарни) парични отношения, се изразява в това, че чрез тях се осъществява разпределение и преразпределение на националния продукт и в частност на националния доход с оглед формиране и целево използване на системата от парични фондове за финансиране на различни обществени потребности. Предпоставките за тяхното възникване е появата на държавата, която поставя началото на цивилизованото човешко общество, и парите като външна форма на тяхното проявление. Публичните финансови отношения са парични отношения на макроравнище, обхващащи държавните финанси и финансите на местните органи на управление, а фирмените и индивидуални финансови отношения на микроравнище, които се изучават от съответните финансови дисциплини - Фирмени (корпоративни) финанси и Персонални (семейни) финанси.

Да разгледаме характеристиката на категорията "финанси" в съвременната трактовка.

1. Категорията "финанси" отразява характера на определени икономически отношения. Те са част от системата на икономическите категории. В съответствие с научната класификация, икономическите отношения, респективно категории са по повод на производството, обмена, разпределението и потреблението на съвкупния обществен продукт, създаван в икономическата система. Финансите се проявяват по повод обслужването на стоково-паричните отношения между икономическите субекти, които се появяват при формирането на съвкупния обществен продукт и отразяват движението на стойността в процеса на нейното създаване. Те влияят непосредствено върху разпределението и преразпределението на доходите (печалбата) на участниците в икономическия процес и осигуряването на необходимото натрупване на капитала в различните форми, за да може да се осигури възпроизводство на разширена основа.

Като икономическа категория финансите отразяват съдържанието на икономическите процеси и явления в сферата на финансовите отношения. Те са важна съставна част на икономическата система като цяло. От ефективността на финансовите отношения до голяма степен зависи ефективността на икономическата система на държавата и равнището на икономическото развитие на обществото.

2. Категорията "финанси" са обективна категория. Те се проявяват в различните обществено-икономически формации.

3. Главно съдържание на категорията финанси са разпределителните и преразпределителни отношения.

4. Финансовите отношения на икономическите субекти са в парична форма. Финансите са не самите парични средства, а само икономическите отношения, възникващи в процеса на движение на парите между икономическите субекти.

5. Финансите като икономическа категория характеризират отношенията между икономическите партньори, организирани от държавата.

6. Категорията "финанси" характеризира икономическите отношения на отделните субекти по повод формирането на централизираните и децентрализираните парични фондове.

7. Категорията "финанси" характеризира икономическите отношения по повод използването на централизираните и децентрализираните парични фондове.

8. Категорията "финанси" характеризира икономическите отношения, насочени към осигуряване на условията за ефективно осъществяване на процеса на разширено възпроизводство.

Финансите са обективна икономическа категория, характеризираща организираната от държавата съвкупност от разпределителни и преразпределителни отношения между отделните икономически субекти, възникващи в процеса на формиране и използване на централизираните и децентрализирани парични фондове, с цел да се осигурят условия за ефективно осъществяване на процеса на разширено възпроизводство.

Какво изучават публичните финанси?

Процесите на осигуряването на приходи и използването им под формата на разходи от страна на държавата, като един от активните участници в икономическия живот са обект на дисциплината "ПФ".

В смесените икономики държавата е партньор и конкурент на частните фирми и носи голяма отговорност за производството и доставката на специфични материални блага и услуги, необходими за задоволяване на важни колективни и индивидуални потребности. Паралелно с развитието на пазарното стопанство се развиват и усложняват и потребностите от публични блага, които механизмът на пазара не може да осигури поради тяхната специфика. Това налага тяхната доставка и разпределение да става чрез непазарни механизми. Централна роля тук играят публичните финанси. Високото равнище на благосъстояние предполага и развита система на публичните финанси. Теорията на ПФ изучава:

- по какъв начин трябва да се акумулират необходимите финансови ресурси за колективни нужди;

- как да се разпределят набраните средства по най-ефективен начин;

- как в тези процеси да се спази максимална ефективност и справедливост.

Способността на държавата да акумулира доходи и да ги разпределя с оглед на постигането не само на икономически, но и по-висши социални цели предопределя степента на развитието и благосъстоянието на обществото.

Публични благаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на финансите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.