Теми по Финанси


Категория на документа: Финанси


Количеството на парите циркулиращи в обръщението може да окаже съществено влияние върху редица икономически променливи величини - иконом. растеж, заетост, равнище на цените, инфлация, номинални и реални доходи и др. Ето защо всяка страна се стреми да измерва, регулира и контролира количеството на парите в обръщение. За измерване на количеството на парите се използват паричните агрегати. Те представляват такова групиране на активите, което служи като алтернатива на паричната маса в обръщение. Тези парични агрегати са съгласувани с МВФ и се прилагат във всички страни .
Паричните агрегати са показетели, посредством които се регулира и контролира състоянието и измененията на паричната маса. Чрез тях се установява и количеството на парите в обръщение или паричното предлагане. У нас паричните агрегати започват да се използват след 1990 г., когато страната кандидатства и бе приета за член на МВФ. У нас се използват само 3 от познатите в практиката на страните, с развито пазарно стопанство, агрегати. Това се дължи на недостатъчно развитото банково дело у нас, относително по - малкия брой на банковите услуги и на неулегналите пазарни отношения в периода на преход към пазарно стопанство. У нас тези агрегати са М1, М2, М3.
Паричният агрегат М1 съдържа два основни елемента - налични пари и безсрочни влогове в банките. Наличните пари /банкноти и монети в обръщение/ включват парите в населението, в касите на търговците и неперсонифицираните дружества или ЮЛ с нестопанска цел, както и оперативните наличности в касите на банките. Вторият елемент съдържа безсрочните влогове в банките, които могат веднага да се използват за разплащания по желание на титулярите им (преводи чекове и т.н.). Извън агрегата М1 остават безсрочните депозити във валута, които се отнасят към квазипарите.
Паричният агрегат М2 включва М1 и срочните влогове и депозити до 2 години. В тяхното определение се включват активите, които не могат веднага да се използват като платежно средство - срочни депозити, спестовни депозити, депозити в чужда валута. Тук се включват и депозити с договорен матуритет за ползване след предизвестие до 3 месеца
Паричният агрегат М3 включва М2 и репосделки /договор за обратно изкупуване/ , дългосрочни ЦК за ползване след предизвестие до 2 години /облигации/. Депозити с матуритет над 2 години и дългосрочните ценни книжа над 2 години вече са извън паричните агрегати и се отнасят към дългосрочните пасиви на банките от 14.02.2004 г. в съответствие с изискванията на Европейската ЦБ.
В страните с развито пазарно стопанство се използват и следните парични агрегати - М4 включващ М3 и депозити и влогове в кредитни съюзи и други банкоподобни институции, М5 и М6 включващи и съответно краткосрочни дългове на правителството и чатните лица.
Парите съхраняват стойност във времето, но тази стойност не е една и съща. За измерване измененията на стойността на парите във времето се използват показателите за бъдеща и настояща стойност на парите.
Бъдеща стойност:
Бс =К0 *(1+r)n
Настояща стойност - стойността на бъдещите парични постъпления, коригирани по определен начин, а именно дисконтирани с определен процент. Настоящата стойност дава възможност за сравняване на различни варианти за влагане на парите и за избиране на най - подходящия.
Нс = Бс* 1/ (1+r)n

Тема 2: Парично предлагане и парична мултипликация. Процесът на създаване на пари. Дефиниране на паричния мултипликатор. Създаване на пари от ЦБ. Паричната маса при системата на "Валутен борд". Инструменти за регулиране на паричното предлагане.
I. Процесът на създаване на пари
Промените в паричната маса влияят на много страни от икономическия живот. На тези промени реагират лихвените проценти, борсите, валутните курсове, фирмите и населението. Затова е важно да се познава процесът по създаване на пари, неговите вътрешни механизми и особености, които улесняват разбирането и на проблемите свързани с паричната политика. Паричното предлагане представлява процес на постъпване на платежни средства в каналите на наличното и безналично обръщение. В процеса на създаване на пари има няколко участници :
1. ЦБ – притежава монополно право да емитира банкнотите и монетите, които стоят в основата на наличните пари в обръщение и носят наименованието пари на ЦБ или “централни пари”;
2.ТБ - създават депозитните пари или парите на ТБ. В съвременните условия надделява дела на депозитните пари над този на наличните пари;
3. Вложителите /депозантите/ - ФЛ и ЮЛ, които притежават депозити в банките, а от депозитите следва и депозитната мултипликация;
4. Заемателите от банките - ФЛ и ЮЛ, които вземат кредити от ТБ. Чрез отпускането на кредити банките осъществяват депозитна мултипликация .
Създаване на пари от ТБ
Създаването на пари от ТБ-и се осъществява по два начина – активно и пасивно
1. Активно създаване на пари – ТБ-и могат да създават пари чрез монетизиране на активи, чрез отпускане на кредити или без отпускане на кредити. Балансите на ТБ и предприятията (например) ще изглеждат по следния начин:
Първи вариант – ТБ отпуска кредити на предприятия:
Втори вариант – ТБ купува ЦК:При първия вариянт е налице увеличение на балансите на ТБ и небанковия сектор, докато при втория вариант се наблюдава увеличение само баланса на банката, а при този на небанковия сектор се извършва замяна на един вид активи с друг. И в двата случая обаче се създаде допълнително количество пари. Монетарзацията на активи чрез отпускане на кредити, покупката на ЦК и други се обозначава като активна сделка за банката и тъй като и в двата случая става разширяване на сделката по актива, е налице активно създаване на пари от ТБ.
2. Пасивно създаване на пари от ТБ – при сделки на ТБ с ЦБ е характерно, че се уреждат с парите на ЦБ. Това става чрез внасяне на банкноти и монети по сметка в ЦБ или изтегляне на налични пари от сметката в ЦБ. За връзките на ТБ и небанковия сектор е характерно, че се осъществяват чрез двата вида пари – на ЦБ и на ТБ-и. Това означава, че наличните пари могат да се трансформират в безналична форма по сметка в ТБ, а безналичните могат да се трансформират в налична чрез тегленето на пари. Когато предприятие внася пари по сметка в ТБ това се отрязява по следния начин:За разлика от активното създаване на пари при тази процедура общата парична маса във вид на пари в брой и пари на ТБ-и, с които разполага небанковия сектор, не се променя (аналогичен е и случаят, когато предприятието тегли пари). При тези операции поведението на финансовите институции е пасивно, при приемането на депозит по сметка в банката става въпрос за сделка по пасива и този акт на създаване на пари се обозначава като пасивно създаване на пари. Същия случай се наблюдава при преводи от една ТБ в друга:
a. Може да се обобщи, че парите на ТБ се създават/унищожават при увеличение/намаление на сумата на текущите авоари на небанковия сектор в ТБ;
b. За активно създаване на пари говорим в случаите на монетизиране на активи на небанковия сектор от страна на ТБ. Активното създаване на пари винаги води до увеличаване на обащата парична маса в обръщение;
c. При пасивно създаване на пари – от страна на небанковия сектор, общата парична маса не се променя, тъй като става превръщане само на един вид пари в друг.
Създаване на пари в банковата система
ТБ могат да създават само депозитни пари, но не и пари на ЦБ. В ТБ ежедневно постъпват депозити под различна форма. ТБ са длъжни да върнат тези депозити при тяхното поискване. Във връзка с това банките се изправят пред много важен проблем – ликвидността, т.е. способността на банките да изплатят депозитите при тяхното поискване от вложителите. На практика банките заделят определ процент от сумата на депозитите под формата на ЗМР, които са вид гаранция за вложителите, че ще си получат парите обратно. Останалата част банката може да използва за предоставяне на кредити.
Ако ТБ притежава депозит в размер на 10000 лв и задържи цялата сума в касата, то тя ще е абсолютна ликвидна, но банката не реализира доход и не е в състояние да изплати лихва на вложителите. Следователно тя няма интерес да задържи цялата сума, освен това при нормални обстоятелства вложителите не се появяват в един и същи ден. Банката може да задържи малка част от депозита, за да заплати евентуални тегления по депозити. В такъв случей, ако процента на задължителните резерви е 10%, то тогава:

Банка
Сума на депозита
ЗМРСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по Финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.