Теми по Финанси


Категория на документа: Финанси


Излишни резерви
Банка “А”
10000
1000
9000
Банка “Б”
9000
900
8100
Банка “В”
8100
810
7290
Банка “N”
......
.......
......Отделната ТБ може да създаде депозити равни единствено на сумата на излишните резерви. Затова банката не е в състояние да отпусне кредити на сума по – голяма от нейните излишни резерви. Като цяло обаче банковата система може да мултиплицира депозити тъй като, когато една банка губи своите излишни резерви те не напускат банковата система. Всяко отпускане на кредит води до създаване на депозит. Парите предоставени като кредити преминават в други банки, под формата на депозити. Те от своя страна ги използват за предоставяне на кредити и т.н. На практика този процес продължава, докато началното нарастване на резервите доведе до мултиплициране на депозита. Мултиплицирането на депозитите, резултат от увеличението на резервите в банковата система, се нарича депозитен мултипликатор:
ΔD= ΔR/ r , където
r – процент на задължителните резерви
∆R – промяна на резервите в банковата система

Този процес ще продължава в цялата банкова система и ще развива процеса на допълнително създаване на пари, който теоретично ще завърши след безкрайно много периоди, когато в никоя банка няма да се появят излишни резерви, т.е., когато целият първоначален обем на излишните резерви се трансформира в минимални резерви. Ако r е 100%, тогава мултипликация няма, както и ако наличните пари също са 100%, т.е. не постъпват пари в ТБ, и следователно паричната маса няма да се увеличава.
II. Създаване на пари от ЦБ
От изброените по - горе участници в процеса на създаване на пари най - важно значение има ЦБ. Основните функции на ЦБ се свеждат до провеждането на парична политика, обслужване на безкасовите плащания, регулиране дейността на ТБ, на кредитните им операции и следователно на паричното предлагане. Всяка ЦБ провежда собствена парична политика, чрез която въздейства на количеството на парите и ги превежда в съответствие с потребностите. Създаването на пари от ЦБ може да се проследи чрез нейния баланс:


Баланс на ЦБ
Актив Пасив

1. Валутни резерви 1. Налични пари в обръщение
2. Злато 2. Влогове на правителството
3. ДЦК 3. Влогове на ТБ
4. Специални права на тираж
5. Кредити на правителството
6. Кредити на ТБ


Актива показва създаването на праичната база (тя включва наличните пари в обръщение и резервите на ТБ), а пасива нейната употреба. Пари на ЦБ се създават в следствие на закупуване на чуждестранна валута, злато, ДЦК, специални права на тираж, както и чрез предоставяне на кредити на правителството и ТБ-и. Увеличението на всяка една от позициите в актива означава създаването на допълнително количество пари в обръщението, а намалението показва “унищожаване” на пари. Ако приемем, че ЦБ закупува чуждестранна валута, това ще се отрази в баланса й по следния начин:
Същата операция се отрязява по следния начин в баланса на ТБ:

Може да се направи извода, че създаването на пари от ЦБ води до увеличаване на нейния баланс и до промяна само в актива на баланса на ТБ, тъй като един вид актив се трансформира в друг. Ако ЦБ продаде валута на ТБ записванията ще бъдат същите, но с обратен знак. Унищожаването на пари е свързано със съкращаване на баланса на ЦБ и промени в актива на ТБ. Всяко увеличаване на активните пера е свързано с създаването на допълнително количество пари. В този случай говорим за монетизиране на активи от страна на ЦБ. Казано по друг начин парите на ЦБ се създават в следствие на монетаризацията на активи, осъществявана чрез закупуването на валута, злато, ДЦК, специални права на тираж и отпускането на кредити.
III. Дефиниране на паричния мултипликатор
Паричният мултипликатор представя връзката между паричното предлагане и паричната база:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по Финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.