Теми за държавен изпит по финанси за БСУ


Категория на документа: Финанси


- задължения по получени краткосрочни заеми - това е сумата на получените от търговските банки заеми със срок на погасяване в рамките на една година;
- задължения към доставчици - те са сумата на неплатените фактури по покупките на фирмата;
- задължения към клиенти - те представляват сумата на получените от клиентите на фирмата аванси;
- задължения по получени търговски кредити - сумата на записите на заповед и менителници, по които фирмата е длъжник;
- задължения към държавния бюджет - това е стойността на начислените, но все още невнесени данъци;
- задължения към бюджета на социалното осигуряване - сумата на начислените за сметка на персонала и на работодателя осигу ровки;
- задължения към персонала - представляват сумата на начислените и все още неизплатени работни заплати;
- приходи за бъдещи отчетни периоди.

Един от най-често използваните начини за финансиране на краткотрайните активи е краткосрочният банков заем. Банките предлагат голямо многообразие от такива заеми. Сроковете им са в рамките на година. Възможно е повторно отпускане на заема, за същия срок и при сходни лихвени условия (револвиране). Друга особеност на краткосрочните заеми е отпускането им под формата на кредитна линия. В случая банката поема ангажимент пред фирмата да осигури договорената сума на заема по отделна текуща сметка. Фирмата тегли според нуждите си пари от сметката. На олихвяване подлежи само усвоената част от заема. Погасяването му става по същата сметка. Погасените суми могат да бъдат теглени, по-късно, в рамките на срока на заема. В случаите на неусвояване на пълната сума на заема банката може да изиска в договора за кредит заплащането на допълнителна лихва. Обезпечението при краткосрочните заеми могат да бъдат закупуваните с тях активи или произвежданата с тяхна помощ готова продукция. Целта на фирмата в случая е след реализация на продукцията (респ. закупените стоки) да бъде погасен заемът.

Друга възможност за краткосрочно финансиране е факторингът.

Вземанията по продажби могат да бъдат уредени чрез издаване на запис на заповед или на менителница. Тези документи се използват за регламентиране на условията на т.нар. търговски (стоков) кредит. Те са документи, които могат да бъдат използвани в случаите на съдебно търсене на неизплатените в срок суми по продажби. Формата и съдържанието на записа на заповед и на менителницата са регламентирани в част втора на Търговския закон. Според закона те имат писмена форма. Записът на заповед е писмено, безусловно обещание на едно лице да заплати определена сума пари в полза на друго лице, на определено място и време. Търговският закон отрежда следното съдържание на записа на заповед:
- наименованието "запис на заповед" в текста на документа на езика, на който е написан;
- безусловно обещание да се плати определена сума пари;
- падеж;
- място на плащането;
- името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати;
- дата и място на издаването;
- подпис на издателя.

Реквизитите - "запис на заповед", безусловно обещание, сума на задължението, дата на издаване, длъжник (платец) и бенефициент приемат задължителен характер, за да има издадения документ юридическа сила.

Менителницата се използва за уреждане на по-сложни финансови взаимоотношения. В случая участват три лица - наредител (издател), платец (длъжник) и получател (бенефициент). Менителницата е писмено нареждане на едно лице към друго да изплати в полза на трето определена сума пари, на определено място и време. Според нормативната уредба реквизитите на менителницата са:
- наименованието "менителница" в текста на документа на езика, на който е написан;
- безусловно нареждане да се плати определена сума пари;
- името на лицето, което трябва да плати (платец);
- падеж;
- място на плащане;
- името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати (поемател);
- дата и място на издаването;
- подпис на издателя.

В случая с менителницата издателят има вземане от платеца и едновременно с това задължение към бенефициента. Затова, вместо издателят да получи вземането си от платеца и да изплати задълженията си към бенефициента, той издава нареждане за плащане към "крайния' длъжник.

По аналогия със записа на заповед посочените по-горе реквизити имат задължителен характер, освен датата на плащане, мястото на плащане и издаване. Ако менителницата е без дата на плащане се приема, че тя е на предявяване. Ако мястото на плащане не е посочено, за такова се приема мястото, стоящо до името на платеца. Ако липсва място на издаване, за такова се приема мястото, което е написано до името на издателя.

След издаването, менителницата може да бъде представена на платеца за приемане (акцептиране). За да удостовери приемането длъжникът записва на лицевата страна на менителницата думата "приета" и се подписва. С приемането й платецът се задължава да погаси менител¬ницата на нейния падеж.

Записът на заповед и менителницата могат да бъдат прехвърляни, т.е. да сменят собствениците са Прехвърлянето на полици става чрез джиро. Джирото се изразява във вписване в менителницата на името и подписа на новия й собственик. Чрез джирото се прехвърлят всички права по полицата.

От гледна точка на финансовата стабилност на фирмата е необходимо да се постигне и поддържа съответствие между сумата на краткотрайните активи и краткосрочните задължения. В по-общ план, струк¬турата на активите трябва да е съобразена със степента на ликвидност на първите и степента на изискуемост на вторите. Като се придържат към това правило финансовите мениджъри съобразяват финансовите решения (решенията за финансиране) с характера на придобиваните активи. Дълготрайните активи, които се "откупуват" за продължителен период от време следва да се финансират с дългосрочни източници на капитал (с ниска степен на изискуемост). От своя страна като начини за финансиране на краткотрайните активи се използват краткосрочните заеми и задължения, т.е. пасиви с висока степен на изискуемост (със срок до една година).

Има показатели, които се използват, за да се диагностицира правилното структуриране на активите и пасивите, а е това и ефективността от управлението на краткотрайните активи и тяхното финансиране. Тези показатели са нетния и брутния оборотен капитал. Нетният оборотен капитал се изчислява като разлика между краткотрайните активи и краткосрочните задължения, т.е.:
НОК = КА- КЗ.

Нетният оборотен капитал, всъщност, показва каква част от краткотрайните активи са финансирани с дългосрочни източници на капитал (собствен капитал и дългосрочни заеми). Положителните стойности на НОК показват, че е налице добра краткосрочна платежоспособност (ликвидност) на фирмата. Това е така, защото високо ликвидните активи (каквито са краткотрайните) са достатъчни, за да бъдат изплатени всички краткосрочни задължения, а също така част от същите активи са финансирани с дългосрочни капитали. Нулевата стойност на НОК показва, че сумата на КА е равна на тази на краткосрочните задължения, респ. че стойността на ДА е равна на собствения капитал и дългосрочните заеми. В този случай е налице пълно съответствие на структурата на активите и пасивите от гледна точка на степен на ликвидност на първите и степен на изискуемост на вторите. Ако НОК приема отрицателни стойности, това означава, че краткосрочните задължения са по- големи от сумата на краткотрайните активи. Или, че част от ДА са финансирани с теку щи задължения, което застрашава текущата платежоспособност на фирмата.

В процеса на създаване на готова продукция фирмите купуват нужните им материали, които престояват определено време в складовите помещения, докато не бъдат вложени в производството. Сигурно са малко фирмите от реалния сектор на икономиката, които не разполагат по всяко време е определено количество от суровини и материали, необходими за основното им производство (т.е. не поддържат складови запаси). Този запас може да има сезонен характер - предвид сезонните колебания на произвежданата продукция. Възможно е фирмата да поддържа определено равнище на гаранционни запаси от материали. Тяхното предназначение се изразява в ресурсно подсигуряване на произ¬водствения процес и защита от загуби в случаите, когато доставките на материали биха били затруднени.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за държавен изпит по финанси за БСУ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.