Теми за държавен изпит по финанси за БСУ


Категория на документа: ФинансиПредварително обезпечение на публичните вземания. Целта на предварителното обезпечение на публични вземания е да бъдат защитени интересите на държавата срещу трудно събираеми вземания. Прилага се, когато органите по приходите, извършващи ревизията са преценили, че ако не бъдат наложени обезпечителни мерки, ще бъде затруднено или невъзможно събирането на вземанията.

Принципът, заложен в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс е, че "обезпечение на публичните вземания се извършва от публичния изпълнител, но поради особената значимост на вземанията и тези за обществено осигуряване, на основание чл. 209, ал. 2 от ДОПК се извършва от органите по приходите" до изпращане на преписката на публичния изпълнител за принудително събиране на вземанията. Процедурата се прилага за обезпечаване на установени вземания, когато е налице определено по размер публично вземане, изпълнението на което може да се иска, т.е. сроковете за плащане вече са изтекли. За разлика от предварителното обезпечаване процедурата по обезпечаването може да се приложи не само за задължения в резултат на ревизия, а и когато задължението е възникнало въз основа на подадени декларации, съобщения и наказателни постановления. Това е така, защото съгласно Данъчно - осигурителния процесуален кодекс въз основа на тях може да се пристъпи към принудително събиране.

Обезпечението се извършва въз основа на постановление, издадено от орган по приходите по събирането и по негова инициатива, когато въз основа на анализ се установи дали вземането ще се окаже невъзможно за събиране или събирането ще бъде затруднено.

Принудителното изпълнение на вземанията замества липсващото доброволно изпълнение на задължението за заплащане на установено по вид и размер публично вземане, възникнало въз основа на закон или въз основа на акт на орган по приходите. Публичните вземания са вземания, за които се предвижда събирането им да се извършва от публичен изпълнител. В Данъчно-осигурителен процесуален кодекс е направено изключение от този принцип за значими за бюджета публични вземания - данъчните вземания и вноските за обществено осигуряване, които се събират от органите по приходите. Те могат да извършват принудително събиране чрез два правно регламентирани способа: изпълнение върху вземанията на длъжника в банките и към други лица в 6-месечен срок от започване на изпълнителните действия. След изтичане на този срок, ако сумите не бъдат събрани чрез посочените два способа, събирането им се извършва от публичния изпълнител. Принудителното изпълнение на публични вземания се допуска при наличие на: ревизионен акт, на който е изтекъл срока за доброволно изпълнение; декларация, на която е изтекъл законоустановения срок за плащане на задължението; съобщение за определяне на данък, срокът на плащането на който е изтекъл; влязло в сила наказателно постановление на органите по приходите.

За да се пристъпи към принудително изпълнение не е необходимо непременно вземането да е обезпечено, с изключение на случаите, когато се извършва ревизия по обстоятелствена проверка. На практика най-честите случаи, в които се пристъпва към принудително изпълнение без извършено обезпечение са за задълженията, възникнали въз основа на подадена декларация, съобщение за определен данък, вноски за социално осигуряване и наказателно постановление, издадени от органите по приходите. Законът не изключва възможността и в тези случаи да бъде извършено обезпечение, когато без него ще бъде невъзможно или ще се затрудни събирането на установени публични задължения.

Принудителното изпълнение на вземанията се извършва: върху паричните средства в банките; върху вземанията на длъжника; върху движими и недвижими вещи.

Финансовата администрация се занимава пряко с принудителното изпълнение на данъчни задължения и задължителните вноски за социално осигуряване по наказателни постановления, издадени от органи по приходите. За неданъчните приходи или задължения тя отговаря само за доброволното им внасяне и отчитане на сумите.

Принудителното събиране на вземанията може да бъде насочено върху:
• вземанията на длъжника от трети лица, когато са ликвидни и изискуеми.
• дяловото участие на длъжника в дружество.
• притежаваните акции на длъжника в акционерно дружество.
• притежаваните ценни книги от длъжника.

Производството по принудително изпълнение започва след изтичане на 7-дневен срок, който публичния изпълнител е дал на длъжника за доброволно изпълнение. В съобщението, което му се изпраща същият се предупреждава, че ако в дадения срок не изпълни задължението си ще се пристъпи към принудително изпълнение. Принудителното изпълнение се спира, без да се начисляват лихви за срока на спирането с разпореждане на органа по принудителното изпълнение въз основа на писмени доказателства, удостоверяващи: когато публичния изпълнител е преценил, че вземането е несъбираемо; поставяне на длъжника под запрещение - до назначаването на настойник или попечител; при обявяване на акта, с който е установено публичното вземане, за нищожен по съответния ред, смърт на длъжника - когато няма наследници или наследниците са се отказали от наследство.

Тема 40. ОСНОВИ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ

Задачите на Данъчно - осигурителния контрол се свеждат до извършване на проверки на екипен принцип на място в обекти, където се извършва стопанска дейност. Особеното на проверките на служителите на Данъчно - осигурителния контрол е че те се извършват на място в обектите, където се осъществява стопанска дейност без да е необходимо изрично писмено възлагане като магазини, складове, заведения и пр.

Това е така, защото чрез проверките, приходните органи не установяват данъчни и осигурителни задължения, а само проверяват спазването на данъчното и осигурителното законодателство. Чрез ревизиите се установяват данъчните и осигурителни задължения на субектите за определени периоди и законосъобразността на действията им на основата на специфични или репрезентативни методи за контрол. Видовете данъчни ревизии са:

Според целта за определяне на данъчните задължения: пълни - когато се определят всички данъчни задължения; частични - когато се определят отделни данъчни задължения.

Според периода, определен в съответния материален данъчен закон (ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗА, ЗМДТ): ревизия на всички данъчни и осигурителни задължения за целия период, т.е. обхващащ времето, през което не е извършвана данъчна ревизия; ревизия на всички данъчни и осигурителни задължения за определен от данъчния орган период; ревизия на отделни видове данъчни и осигурителни задължения за целия ревизиран период; ревизия на отделни видове данъчни и осигурителни задължения за определен период; ревизия на данъчни и осигурителни задължения, факти и обстоятелства, доходи или имущества, декларирани от данъчните субекти.

Ревизията се извършва от органите по приходите, оправомощени със заповед на териториалния директор на НАП или от упълномощено от него лице. Започването на ревизията е предшествана от:
* Селекция на данъчно задължените лица за ревизиране;
* Планиране на данъчните ревизии ;
* Извършване на данъчни ревизии (пълни, частични, специализирани);
Инициативата за възлагане на ревизия може да бъде на:
• органите по приходите към НАП;
• по искане на данъчно и социално задължените лица;
Етапите при извършването на ревизия са:
I. Възлагане на данъчна ревизия: органът, възлагащ ревизията издава заповед за възлагане на ревизията в два екземпляра, с които се определя: ревизирания субект; ревизиращия орган по приходите; о приходният орган, който ще издаде ревизионния акт; видовете задължения за данъци и вноски за задължително социално осигуряване и др.
II. Определяне на място за извършване на ревизията. Ревизията може да се извърши:
• в подходящо място, предоставено от ревизирания субект (обикновено офис);
• в помещение на органите по приходите за срок в рамките, на който се извършва ревизията;
III. Уведомяване на субекта за извършването на ревизия. Ревизираното лице се уведомява за предстоящото извършване на ревизия, след като ревизор от екипа му връчи екземпляр от заповедта за възлагане на ревизията на съответния адрес. Връчването на заповедта за възлагане на ревизия се удостоверява с подпис на връчителя и подпис на ревизирания субект или на лице, което го представлява (упълномощено лице), като се отбелязва датата на връчване.

IV. Започване и извършване на данъчна ревизия. Ревизия започва непосредствено след връчване заповедта за възлагане на данъчния субект. При извършване на ревизията подробно и задълбочено се проверява цялата документация на ревизирания субект (водената счетоводна отчетност, наличните счетоводни документи, декларации, банкови сметки във левове и валута и др.)

Събирането и проверката на доказателства се извършва от ревизори от екипа, на който е възложено извършване на ревизията, като:
- констатациите следва да бъдат подкрепени с писмени доказателства;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за държавен изпит по финанси за БСУ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.