Теми за държавен изпит по финанси за БСУ


Категория на документа: Финанси


Във връзка с дейността на митническия агент се водят следните документи: дневник за отчитане на извършената дейност като агент; документите за всяка операция, свързана с митническото оформяне - документ за възлагане на митническото оформяне на стоката, копие от митническата декларация, копие от транспортния документ, копие от опаковъчен лист, ако има такъв, фактура или друг равностоен документ за заплащане на извършената услуга и други документи, ако има такива, както и цялата кореспонденция, свързана с митническото оформяне на стоката. Документите се съхраняват в помещение, намиращо се в района на действие на митница или друго митническо учреждение, за които е дадено разрешението. Съхраняването им е задължително за срок от пет години, като започва да тече от края на календарната година, в която са приети съответните митнически декларации за следните случаи: за стоките, оформени под режим внос или декларирани за износ; за стоките, оформени за режим внос с намалено или нулево мито, тъй като те се използват за специфични цели и престават да бъдат под митнически надзор; за стоките, поставени под друг митнически режим и същият се приключва; за стоките, поставени в свободна зона или свободен склад и ги напускат.

Митническият агент се явява гарант за правилно и коректно попълнени и представени пред митническите власти документи. Опосредствайки дейността, осъществявана между търговеца и митническите органи, той е едновременно изпълнител и довереник на двете страни.

Тема 42. КОНТРОЛ ПРИ МИТНИЧЕСКИТЕ РЕЖИМИ
Митническият транзит е особено важен за Общността, където единна митническа територия е комбинирана с множество фискални територии: той позволява движението на стоки под транзитен режим от тяхната входна точна на територията на Общността до тяхната точка на оформяне, където се изпълняват митническите и национални фискални задължения.
Транзитните системи в рамките на Европейския съюз са:
* Common transit общ транзит
* Community transit Общностен транзит
* TIR Convention ТИР Конвенция
* ATA Convention АТА Конвенция
* Rhine manifest Манифест на Рейн
* NATO movements НАТО движения
* Post (including parcel post) Поща (включително пощенски пратки)

При транзитните учреждения, контролът е документален.
Искането за разрешаване на режим се подава писмено по образец.

Искането за временен внос се подава пред митническите органи на мястото на първо ползване на стоките. Във всички останали случаи се подава до митническите ортгани на мястото, където се води основната отчетност за целите на контрол при одита, и където се извършват поне част от операциите. Когато е невъзможно комулативното спазване и на двете условия, искането се подава до митническите органи на мястото, където се води основната отчетност за целите на контрола по одита.

Искането (както по нормална, така и по опростена процедура) се подава:
---за активно усъвършенстване и обработка под митнически контрол
- до митническото учреждение, в района на което ще се извършва операцията по усъвършенстването или обработката;
---за временен внос - до митническото учреждение, в района на което ще се ползват стоките, без да се нарушават разпоредбите на чл. 580 от Регламент (ЕИО) № 2454/93г. на Комисията;
---за пасивно усъвършенстване - до митническото учреждение, в района на което се намират стоките, които ще бъдат временно изнесени.

Разрешенията се издават от митническите органи, както следва:
---за митническо складиране:
а) за митнически склад тип А и тип С - от регионалното митническо управление по местонахождение на складовите съоръжения;
б) за митнически склад тип В, тип D и тип Е - от Централното митническо управление.
---за активно усъвършенстване и обработка под митнически контрол - от регионалното митническо управление или от териториалното митническо управление, в района на което ще се извършва операцията по усъвършенстването или обработката;
---за временен внос - от регионалното митническо управление или от териториалното митническо управление, в района на което ще се ползват стоките;
---за пасивно усъвършенстване - от регионалното митническо управление или от териториалното митническо управление, в района на което се намират стоките, предназначени да бъдат временно изнесени.

Митническите органи уведомяват лицето, подало искането, за издаденото разрешение в 30 - дневен срок, а при разрешение за митнически склад - в 60 -дневен срок от датата на приемане на искането или от датата на получаване на липсваща или допълнителна информация за издаване на разрешението, или за причините за отхвърляне на искането. Посочените срокове се прилагат и за единно разрешение, когато то се издава по реда на Регламент за Митническия кодекс.

Разрешението влиза в сила на датата на неговото издаване или на по-късна дата, посочена в него. При частните митнически складове митническите органи, по изключение, могат да уведомят заинтересуваното лице за съгласието си да издадат разрешение, преди то да бъде издадено. Разрешението за режим митническо складиране е безсрочно. За режими активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол и пасивно усъвършенстване, срокът на валидност на разрешението, с изключение на обосновани случаи, не може да надвишава 3 години, считано от датата на издаването му.

Митническите органи пред които е подадено искането за издаване на единно разрешение, изпращат копие от искането и проекта на разрешението до засегнатите митнически органи на съответната държава-членка, които в рамките на 15 дни потвърждават датата на получаване. Тези митнически органи съобщават възраженията си в рамките на 30 дни от датата на получаване на проекта на разрешението. При наличие на възражения в рамките на този срок, искането може да бъде отхвърлено в частта, по която са предявени възраженията. Митническите органи могат да издадат разрешението, ако не са получили възражения по проекта на разрешението в рамките на 30-дневния срок. Те изпращат екземпляр от съгласуваното разрешение до всички засегнати митнически органи.

С изключение на режим митническо складиране, митническите органи могат да издадат разрешение с обратно действие. Когато искането се отнася до подновяване на разрешение за същите операции и стоки, разрешението може да се издаде с обратно действие от датата, на която е изтекло първоначалното разрешение.

Когато искането е подадено чрез митническа декларация (опростена процедура на разрешаване на режима), митническите органи изискват искането да бъде придружено от документ, изготвен от декларатора, който да съдържа най-малко следната информация:
* пълно име/наименование и адрес на лицето, което подава искането, на декларатора и на оператора;
* вида на операциите по усъвършенстване, обработка или вида на ползване на стоките;
* търговско наименование и/или техническо описание на стоките, на компенсаторните или обработени продукти и мерките за идентификация;
* кодовете на икономическите услоивя (за режим активно усъвършенстване);
* очаквания рандеман или метода, по който той се определя;
* срока за приключване на режима;
* предложеното митническо учреждение за приключване на режима;
* мястото на усъвършенстване, обработка или ползване;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за държавен изпит по финанси за БСУ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.