Теми за държавен изпит по финанси за БСУ


Категория на документа: Финанси


* предложените формалности за преместване.

Разрешението се издава при условие, че са проверени икономическите условия от митническите органи, с изключение на случаите, когато икономическите условия се считат за изпълнени съгласно глава 3 (за режим активно усъвършенстване) , 4 (за режим обработка под митнически контрол) или 6 (за режим пасивно усъвършенстване) от Кодекса.

За режим активно усъвършенстване проверката трябва да установи икономическата невъзможност за използване на общностни стоки, като в частност се вземат предвид определени критерии, както следва:
* в Общността не се произвеждат стоки, които имат същото качество и технически характеристики като стоките, предназначени да бъдат внесени за предвидените операции по усъвършенстване;
* различията в цената между произведените в Общността стоки и тези, които са предназначени за внос;
* договорните задължения.

При режим активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол и пасивно усъвършенстване рандеманът или методът за определянето му, включително осреднените ставки, се посочват в разрешението или в момента на поставяне на стоките под режим. Те се определят, доколкото е възможно, на основата на производствени или технически данни или, когато липсват такива, на данни за операции от същия вид.

При особени случаи митническите органи могат да определят рандемана след поставяне на стоките под режим, но не и след като стоките са получили ново митническо направление.

Делът на вносните или на временно изнесените стоки, вложени в компенсаторните продукти, се изчислява с цел:
* определяне размера на вносните сборове;
* определяне размера на сумата за приспадане, когато е възникнало митническо задължение или прилагане мерките на търговската политика.
Тема 43. МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПОД ПОКРИТИЕТО НА КАРНЕТИ "АТА" И "ТИР"

Правната основа за тази процедура е Споразумението за ATA и Споразумението за временния внос, също така наричано "Споразумението от Истанбул". Сключеното през 1961 год. Споразумение за АТА все още е в сила и междувременно наброява 61 страни-членки. Споразумението от Истанбул, което първоначално трябваше да замени Споразумението АТА, се сключва на 26 юни 1990 год. в Истанбул по инициатива на Съвета за сътрудничество в областта на митниците, днешната Световна митническа организация (СМО). За управлението й е назначена комисия, като 34 са страните-членки.

Карнет АТА е международен митнически документ, който дава възможност на временен внос на стоки с цел временното им излагане на представяния, изложби, панаири, професионално оборудване и мостри на стоки, в рамките на и извън митническата територия на Общността.

Карнет АТА се издава от националния съюз поемащ гаранцията (по правило това е националната търговска камара) на съответната страна-членка, която работи съвместно с международната търговска камара - гарант. Всеки карнет е покрит с обезпечение за случаите на възникване на митническо и друго задължение поради неосъществен обратен износ.

Карнет АТА може да се използва за временен внос на стоки без статут на стоки от Общността в митническата територия на Общността (бели отрязъци на листовете от карнет документа) или на местни стоки в трета страна (жълти отрязъци на листовете от карнет документа), но също така като транзитен документ за превози на стоки през или в митническата територия на Общността.
При използване на АТА Карнета като транзитен документ следва да се използват предвидените за тази цел сини отрязъци от листата на карнета, като контролът в транзитните митнически учреждения е по-скоро документален.
Правната основа на процедурата под покритието на Карнет ТИР е на база на разработеното от икономическата комисия за Европа към ООН (ООН/ИКЕ) споразумение ТИР от 1975 год. Според правото на Общността процедура с Карнет ТИР може да се използва само за транзитни превози, които започват или свършват извън Общността или такива, които започват или свършват в Общността, но преминават през територии на трета страна.

В управлението на споразумението ТИР участват множество организации. Непосредственото управление се извършва от комисия с представители от всички договорни страни по споразумението. Голяма част от работата на комисията се подпомага и подготвя от работна група към ООН/ИКЕ за митнически въпроси по пътнотранспортни превози (WP30). Комисията и работната група регулярно се събират в Женева.
Системата ТИР е базирана на пет основни принципа:
• превозване с одобрени и регистрирани превозни средства или контейнери с митническо пломбиране;
• Гарантиране на всички митнически и други задължения по време на целия превоз и обезпечаване на задълженията чрез верига от международно одобрени попечители. Гарантиращият съюз на всяка страна гарантира изплащането на митническите и другите задължения, който могат да възникнат при нарушения на процедурата в хода на превоза с Карнет ТИР в съответната страна. Всяка страна определя максимална стойност на гаранцията, която при нарушения може да се изиска от съответния гарантиращ национален съюз.
• Превозите на стоки с международно признат документ, а именно - комплекта Карнет ТИР, се явява от една страна гаранционен документ, а от друга се използва от отправното, транзитното и получаващото митническо учреждение за контрол на стоките. Формулярите на Карнет ТИР се отпечатват от Международния съюз на превозвачите на стоки по пътища (IRU) и се предоставят на националните гарантиращи съюзи. Един комплект на Карнет ТИР важи само за един превоз. Комплекта се задейства в отправната страна, след което служи за митнически контрол в отправната, транзитните и получаващата страна.;
• Извършените мерки по контрола от отправната страна се признават от транзитни и получаваща страна .

По-правило стоки, които се транспортират с превозни средства или контейнери в процедура с Карнет ТИР и са митнически пломбирани, не се контролират повече от транзитни митнически учреждения;
• Контролът за достъп до системата ТИР се осъществява чрез това, че Карнетите ТИР се издават от националните съюзи и лицата, които искат да ги използват, следва да отговарят на минимални изисквания и задължения и да са одобрени от съответните инстанции (в общия случай - от митническата администрация).

Всеки превоз който се осъществява с Карет ТИР се състои от последователни процеси. Във всяка една страна по договора транспорта с ТИР започва в отправно или входящо митническо учреждение и приключва в получаващо или изходящо митническо учреждение. Всяка от тези процедури се контролира, както при единния режим транзит, т.е. чрез използване на комплект отрязъци №. l и №. 2 ("ваучер") от комплекта на ТИР карнета. Отправното/входящото митническо учреждение отделя отрязък на лист № 1 от ТИР карнета. Получаващото/изходящото митническо учреждение отделя отрязък на лист № 2 и го изпраща на отправното митническо учреждение или централно митническо учреждение, където отрязъкът на лист № 2 се сравнява с № 1 и се приключва процедурата с карнет ТИР. Всяка страна по договора, през чиято територия преминава транспорта с ТИР, се процедира повече или по-малко по този начин. Един транспорт с карнет ТИР може да обхване до четири отправни и получаващи митнически учреждения. За всяко следващо отправно или получаващо митническо учреждение се използва отрязък на лист № 1 и 2.

За изпълнение на тази процедура, митническата територия на Общността се счита за единна територия. Условие за ползване на процедурата с карнет ТИР е превоза да бъде извършен със средство снабдено с табелка TIR.

Тема 44. МИТНИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО СЪБИРАНЕ НА МИТНИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възникването на вносното митническо задължение за стока, подлежаща на облагане с вносни митни сборове е възможно при:
а) оформяне на режим внос;
б) поставяне под режим временен внос с частично освобождаване от вносни митни сборове;
в) неправомерно въвеждане на митническата територия на Република България;
г) неправомерно въвеждане от свободна зона или от свободен склад в останалата част от митническата територия на Република България;
д) отклоняване от митнически надзор;
е) неизпълнение на едно от изискванията при временно складиране или при ползване на митнически режим, ако е довело до реални последици за правилното функциониране на временното складиране или на съответния митнически режим;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за държавен изпит по финанси за БСУ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.