Теми за държавен изпит по финанси за БСУ


Категория на документа: Финанси


ж) неспазване на едно от условията, определени за поставяне под съответния митнически режим или за облагане с намалени или нулеви митни сборове във връзка с използване на стоката за специфични цели, ако е довело до реални последици за правилното функциониране на съответния митнически режим; и т. н. (изброяването продължава - чл. 199 ЗМ).
2. Възникването на износното митническо задължение за стоки, подлежащи на облагане с износни митни сборове е възможно при:
а) износ с митническа декларация извън митническата територия на Република България на стоки, които подлежат на облагане с износни митни сборове;
б) изнасяне без митническа декларация извън митническата територия на Република България на стока, подлежаща на облагане с износни митни сборове;
в) неспазване на условията за изнасяне извън митническата територия на Република България на стоки с пълно или частично освобождаване от износни митни сборове;
Износното митническо задължение възниква съответно в момента:
а) на приемане на митническата декларация за износ;
б) когато стоката е действително изнесена извън територията на страната;
в) когато стоката е достигнала местопредназначение, различно от това, за което е разрешено нейното изнасяне с пълно или частично освобождаване от митни сборове, или при невъзможност митническите органи да определят този момент - в момента, в които изтича срокът, определен за представяне на доказателство за изпълнение на предвидените условия.

Митническото задължение не възниква при неправомерно въвеждане на митническата територия на страната на неистински или подправени парични знаци, наркотични вещества, за които се носи отговорност по Наказателния кодекс. Мястото на което възниква митническото задължение е там, където са осъщесвени действията, довели до възникването му. Когато не е възможно да се определи мястото на възникване, то се счита за възникнало на мястото, където митническите органи установят, че за стоката се дължат митни сборове. На практика мястото на възникване на митническото задължение е митническото учреждение, допуснало режима, тъй като когато за дадена стока съответния митнически режим не е приключил, митническото задължение се счита за възникнало на мястото, където стоката е била поставена под този режим. Длъжник за заплащане на митническото задължение е деклараторът. Но при:
- косвено представителство длъжник е и представителят;
- неправомерно въвеждане длъжник е лицето или лицата, които са извършили това въвеждане на стоките или са взели участие в деянието.
- покупка или приемане на необмитени стоки длъжник е лицето или лицата, закупили или приели стоки, за които са знаели или според обстоятелствата е трябвало да предполагат, че е неправомерно въведена (напр. пътно-транспортни средства);
- отклонение на стоката от митническия надзор, длъжник е лицето или лицата, които са я отклонили или са взели участие в отклоняването, както и лицето или лицата, закупили или приели стоки за които са знаели или според обстоятелствата е трябвало да предполагат, че са отклонени от митнически надзор;
- неправомерно изразходване на стоката длъжник е лицето, употребило или изразходвало стоките при условия, различни от предвидените в действащите разпоредби;
- внос не по установения ред длъжник е лицето, изнесло без митническа декларация стоки, подлежащи на облагане с митни сборове и лицето или лицата, които са участвали в износа и са знаели или според обстоятелствата е трябвало да знаят, че за стоките трябва да бъде представена митническа декларация.

Когато по едно митническо задължение има повече от един длъжник, те са солидарно отговорни за неговото заплащане. Такива случаи има например при митническо складиране, където отговорните лица са складодьржателят, вложителят и обезпечилите ги банки с банкова гаранция.

Длъжникът трябва да бъде уведомен писмено за размера на митните сборове веднага след като те бъдат взети под отчет. Уведомяването на длъжника не може да бъде извършено след изтичането на три годишен срок от датата на възникване на митническото задължение. Когато е проведено предварително разследване или съдебно производство и митническите органи не са били в състояние да определят точния размер на дължимите митни сборове, уведомяването може да се извърши и след изтичането на този срок, тъй като срокът се продължава с времето на разследване или на съдебното производство.
Директорът на регионалната митница действува в качеството си на орган на особена юрисдикция. По повдигнатия спор с подадената жалба той се произнася с решение, има правораздавателен (юрисдикционен) характер. Произнасянето му трябва да бъде направено в 30-дневен срок от получаване на преписката. С него той може да потвърди или отмени (изцяло или отчасти) обжалваното постановление. В мотивите към решението той трябва да изложи позициите на страните и основанията на решението си. С решението се взема отношение и по искането за спиране на изпълнението, ако такова е било направено. Митническото задължение се погасява:
* чрез заплащане на дължимите митни сборове;
* чрез опрощаване на митните сборове;
* в случаите, когато за стоки, декларирани за митнически режим, изискващ заплащане на митни сборове:
а) митническата декларация е била анулирана;
б) преди да им е дадено разрешение за вдигане, стоките са задържани и веднага или впоследствие са:
- отнети в полза на държавата;
- унищожени по нареждане на митническите органи;
- унищожени или изоставени по решение на митническите органи (по реда на чл. 180 ЗМ);
- унищожени или безвъзвратно загубени поради причина, свързана с естеството на стоките, или поради непреодолима сила (например наложена забрана от компетентен държавен орган за преминаване на стоките през държавната граница) или други непредвидими обстоятелства.
* когато стоки, за които е възникнало митническо задължение, но поради неправомерното им въвеждане на митническата територия на Република България или от свободна зона, респ. свободен склад в останалата част на митническата територия на страната в нарушение на съответните митнически разпоредби са задържани при неправомерното им въвеждане и веднага или в последствие са били отнети в полза на държавата.

Митническото задължение, което е възникнало на основание извършените формалности за издаване на документи за получаване на преференциално третиране на стоки с български произход в други страни по силата на подписани споразумения с тях, се погасява когато извършените формалности бъдат отменени.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за държавен изпит по финанси за БСУ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.