Теми за държавен изпит по финанси за БСУ


Категория на документа: Финанси


Избира се проект с по-висока средна рентабилност.
Срок на откупуване. Този метод е един от най-популярните и широко използвани методи за оценка и избор на инвестиционни проекти. Чрез метода срок на откупуване се определя продължителността от време, необходимо, за да се възстановят първоначалните инвестиции. Ако паричните доходи по години са еднакви, формулата за определяне на срока на откупуване е следната:

където:
PBP - срок на откупуване
IC - първоначални инвестиции
NCFaverage - средногодишен нетен паричен доход

Един основен динамичен метод е метода на нетна настояща стойност. Той е водещ показател за оценка на ефективността на инвестиционни проекти, тъй като той в най-голяма степен показва в каква степен се е повишило благосъстоянието на собствениците (акционерите) или на фирмата.

При този метод се установява дали сумата от дисконтираните нетни парични доходи за целия срок на икономически живот на проекта превишава сумата от дисконтираните инвестиционни разходи. Формулата за изчисляване на показателя нетна настояща стойност за инвестиция, която има повече от един паричен поток има вида:

Со - инвестиционни разходи
С1 до Сn - нетни парични потоци по години на реализиране на проекта
АО - остатъчна стойност в края на ползване на ресурсите, свързани с информационната сигурност.
R - норма на диконтиране

Критерият за оценяване и класиране на проектите при разглеждания метод е: максимална положителна нетна настояща стойност. На тази основа се извежда следното правило за вземане на решение:
NPV>0 - проектът се приема, тъй като положителната нетна настояща стойност свидетелства за ефективно изразходване на ресурсите
NPV<0 - проектът се отхвърля, тъй като отрицателната нетна настояща стойност означава, че сумарните разходи по проекта превишават сумарните приходи при дадена възприета норма на дисконтиране
NPV=0 - проектът е на границата изгоден/неизгоден и е необходим допълнителен анализ, тъй като проектът нито ще повиши нито ще намали благосъстоянието на акционерите, следователно такъв проект трябва още веднъж да бъде огледан, преценен от повече страни, за да може да се стигне до окончателно решение за неговото приемане или отхвърляне

Друг основен динамичен метод е вътрешна норма на възвръщаемост /IRR/, който представлява онази норма на дисконтиране, която изравнява сумата на дисконтираните положителни парични потоци със сумата на отрицателните (разходни) парични потоци породени от проекта. IRR е процентът на дисконтиране, при който нетната настояща стойност става равна на нула. Вътрешната норма на възвръщаемост е процентът на дисконтиране в следното уравнение:

Ако
IRR>r - проектът се приема
IRR IRR=r - проектът е на границата изгоден/неизгоден

Където r е например: банковия процент, при който може да се получи заем за съответния проект.

От съществено значение е да се оцени и срокът на откупуване на инвестицията, въпреки, че при този метод няма възможност да се отчетат моралните изхабявания на ресурсите. Чрез метода срок на откупуване се определя продължителността от време, необходимо, за да се възстановят първоначалните инвестиции за сметка на финансовите резултати от инвестицията. Ако паричните доходи по години са еднакви, формулата за определяне на срока на откупуване е следната:

където:
PBP - срок на откупуване
IC - първоначални инвестиции
NI - средногодишен нетен паричен доход

Тема 25. ЦЕНА НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ

Финансовата теория определя стойността на една акция чрез сегашна стойност на доходите, които може да донесе за някакъв бъдещ период. Сегашната стойност може да се определи чрез методите на капитализация на дивидентите или дисконтиране на доходите.

При капитализацията на дивидентите се допуска, че инвеститорът закупува акцията и тя остава негова собственост завинаги и му носи постоянен дивидент. Стойността на акцията, която се очаква да носи постоянен дивидент се определя по формулата:

където Р - стойността на акцията;
D - годишния дивидент;
r - нормата на капитализиране.

Акциите могат да се оценяват и чрез дисконтиране на доходите. При този модел се допуска, че инвеститорът закупува акцията една година преди получаването на дивидента и я продава веднага след получаване на дивидента.. В този случай се използва следната формула:

където Р1 е очакваната цена на акцията след получаване на дивидента.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за държавен изпит по финанси за БСУ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.