Теми за държавен изпит за магистър по "Финансов мениджмънт"


Категория на документа: Финанси


ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Факултет по икономически и социални науки

ТЕМИ

за държавен изпит за придобиване на
образователно-квалификационна степен
Магистър по "Финансов мениджмънт"

1. Общ модел на съвременната бизнес система и основни решения на финансовия мениджър -
връзки и взаимодействия в бизнес системата, инвестиционни решения, решения в областта на финансирането, текуща оперативна дейност

За финансовите мениджъри бизнесът е система от парични потоци, насочвани от управленски решения. Тази концепция не е единствена, но тя е водеща от 90-те години на миналия век /1990/. Според тази концепция създаването на добавената стойност в бизнеса е най-важната задача на мениджърите. Решаването на тази задача налага изграждането на определена схема за движение на парите в предприятието. Днес тази схема включва връзки и взаимоотношения в три основни подсистеми за вземане на управленски решения. Това са:
* подсистемата на инвестиционните решения във фирмата
* подсистемата на текущата оперативна дейност на фирмата
* подсистема на финансовите решения във фирмата

Трите области са еднакво значими еднакво важно е от къде ще вземем пари и къде щи ги инвестираме и се включва оперативния мениджмън, който да обедини материалните потоци, трудовите потоци и т.н.

Успешният избор на източници на финансиане и правилното им използване създава определена схема в движението на парите, водеща до нарастване на стойността на фирмата. Фактически ръстът на акционерния капитал /стойността на фирмата/ и движението на парите са немислими едно без друго. А отчитането на притока изтичането на парите към и от фирмата е ключово за икономическият анализ, базиращ се на нарастването на акционерния капитал.

Първият сегмен - показва трите източника капиталови вложения:
* инвенстиционна база - това е общата сума парични средства за инвестиционните цели
* нови инвестиции
* съкращаване на инвестициите с тези ресурси които не са ефективни
* амортизацията

Втори сегмент - включва:
* цената на произвежданите у нас продукти
* обема на продажбите - много важен показател
* разходите /издръжката на производството/ които могат да бъдат постоянни и променливи според обема на продажбите

Резултатът от текущата дейност се вижда в трети сегмент:
* печалба след данъци - от нея плащаме девиденти на акционерите и лихва по кредитите, неразпределената печалба се реинвестира и отива за нови капиталови вложения
* дългосрочни заеми - те могат да бъдат: банкови и облигационни

Финансовия мениджър изследва паричните потоци на фирмата и взема решение по отношение по отношение на инвестирането, текущата дейност и финансирането. Тези решения могат да визират миналото, настоящето и бъдещето на фирмата. Тези решения могат да обслужват мениджърите, акционерите и кредиторите на нашата фирма

Инвестиционни решения

Инвестициите са основна движеща сила в бизнеса. Те са източник на нарастване на фирмата и се базират на подробен план или бюджет на съществуващите или новосъздадените фондове по следните направления:

1. Оборотен капитал на фирмата: това са:
* наличните пари
* дълговете на купувачите
* производствените запаси намалени с кредита на доставчиците
* други текущи дългове

2. Материални активи /дълготрайни/ - земя, оборудване, машини и др.

3. Други вложения - научно-изследователски дейност, опитна и конструкторска дейност, инвестициите на капитал в други предприятияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за държавен изпит за магистър по "Финансов мениджмънт" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.