Теми за държавния изпит по финанси


Категория на документа: Финанси


1.Характеристика на парите
Предпоставки за възникване и значение на парите. Парични системи– видове и елементи на паричните системи. Същност на парите. Функции на парите. Роля на парите в икономиката. Покупателна сила и обезпеченост на парите. Теории за парите.

1.Предпоставки за възникване и значение на парите- Парите извървяват дълъг път на еволюционно възникване и развитие. Причините за генезиса на парите, обосновани от различни школи и автори, основно се свързват със закономер. в развитието на стоковото производство и размяна, и роля на държавата като „създател“ на парите.
Историята на възникването на парите започва от натуралната размяна/бартерът/, когато е налице една отворена система на обществено Рт и множество частни производители, които осъществяват отчуждаването на продуктите на своя труд. Стоката, чиято потребитетилна стойност служи за измерване на ст-стта на друга или други стоки изпълнява ролята на еквивалент. При натурална размяна не е възможно да се осъществи натрупване, като процес на съхраняване и пренасяне на стойността тъй като нито една от стоките не е приета като всеобщо покупателно средство. Преодоляването на тези и други неудобства на бартерните сделки става чрез парите. В зависимост от степента на развитие на стоковото п-во и размяната стихийно и постепенно се отделя една стока, к/о започва да се проявява в качеството на всеобщ еквивалент. Следователно възникването на парите се свързва с епохата на първото голямо обществено Рт. С него се обособява като пари, като всеобщ еквивалент, освен собствените си физични, химични и др. свойства има и способност да задоволява и др. човешки потребности, т.е. тя получава и допълнителна обществена потребително стойност. Причината за допълнителната обществена потребителна ст-ст на стоката, кто се обособява като пари, е обществената роля, кто тя изпълнява като всеобщо покупателно средство, изразяваща се в нейната всеобща разменяемост в сферата на обръщението. Стоката, кто в условията на стоковото п-во задоволява обществените потребности е парите.
Към наложилите се в t изисквания за качествата към паричната стока могат да се посочат:
1.Да има делимост, т.е. да са делими на малки части, без да се променя нейното кач-во, за да могат да се осъществяват по-малки покупки.
2.Тази стока да е качествено еднородна, т.е. нейните качеств. характеристики да са еднакви, независимо от това къде е произведена.
3.Стоката да е удобна за транспортиране, т.е стока, кто изпълнява ролята на пари да има голяма стойност в малко количество, което я прави удобна за транспортиране от един пазар към друг
4.Паричната стока да е устойчива при съхранение, т.е. да е издръжлива на външни влияния.
На всички тези и др. изискв. към стоката, к/о ще изпълнява ролята на пари, на всеобщ еквивалент на други стоки, в най-голяма степен са отговаряли благородните метали.
Парите възникват стихийно и тяхното развитие е свързано с непрекъснато развитие на стоковото производство.
2.Парични системи- видове и елементи на паричните системи
За определянето на вида на паричната система се изхожда от стоката от която са направени парите, за обслужване на стоковото обръщение.
В зависимост от тази особеност паричните системи са два вида:а)металическа и б)книжни парични системи.
Металическата парична с-ма се проявява в 2 разновидности: биметална и монометална.
1)Биметализмът е парич. с-ма, при кто два метала обслужват стоковото обръщение. Биметализмът е известен в двете си разновидности: системата на паралелните пари, когато стойностното съотношение м/у златните и сребърните монети се формира стихийно, според пазарната стойност на златото и среброто и система на двойни пари, при кто стойностното съотношение м/у двата метала, се определя от Държавата по законодателен път.
2)Монометализмът е парична с-ма, при кто един метал изпълнява ролята на всеобщ еквивалент и е в основата на паричното обръщение. Златният монометализъм за първи път като такъв е бил въведен във Великобритания в края на ХІХв. Златният монометализъм е съществувал в различни форми като -златномонетен, златнокюлчев и златнодевизен стандарти.
За класическата форма на златния монометализъм –златно-монетния стандарт, е характерно, че в обръщение се намират златни монети, с определено тегло и проба и други парични знаци като медни и сребърни монети, банкноти, книжни пари. и др. кто свободно се обменят за златни монети.
При златно-кюлчевият стандарт обмяната на банкноти за злато е можело да се осъществява само в кюлчета, а не за златни монети.
Златно-девизният стандарт се въвежда от редица страни като Германия, Норвегия, Австрия, Дания и др., кто имат ограничени златни запаси. При този стандарт банкнотите се обменят не с/у злато, а с/у валутите на други страни, кто на свой ред е могло да се обърнат с/у злато.
Златно-кюлчевият и златно-девизният стандарт са известни в икономическата литература като непълни или отрязани форми на златния монометализъм. Като последица от икономическата криза от 1929-1933г. паричните системи, кто се основават на златния монометализъм се заменят със системата на книжни и кредитни пари.
Държавата постепенно намалява златното съдържание на монетите, т.е. извежда златото от парично обръщение. На по-късен етап тя пуска в обръщение книжни пари, кто представляват номинални знаци на стойността и имат принудителен курс.
Кредитните пари се появяват още през Средновековието, когато поради голямата несигурност притежателите на големи количества златни пари, а и поради неудобствата, кто възникват при големи вътреш. плащания, оставят наличните си пари в банкова институция, с/у кто получават депозитна разписка. Тези разписки са едни от първите представители на кредитните пари.
Класически кредитни пари- банкнотите нямат собствена субстанционална стойност, но първоначално по законодателен път е определяно тяхното златно съдържание. Това златно съдържание е формирало и съотношението, в кто банкнотите са се разменяли за златни монети, при пълноценните парични стандарти.
Парите и кредита са различни икономически категории. Кредитните пари са свързани само с тези кредитни отношения, въз основа на кто се реализира парична емисия. Основните емитенти са централните банки, кто пускат в обръщение банкноти, кто са задължителни за плащане. Търговските банки емитират депозитни пари, въз основа на откритите банкови сметки, ч/з кредитните си операции.
Съвременната книжно-парична система претърпява редица еволюционни и радикални промени. До I-та СВ книжните пари, в това число депозитите в ТБ, по всяко t са могли да се разменят с/у злато. Книжните пари, кто е можело да се разменят с/у злато се наричат конвертируеми. П/з този период от t златото също е считано за пари
По t и след I-та СВ обмяната на злато с/у книжни пари е прекратена, т.е. книжните пари стават неконвертируеми.
В периода с/д II-та СВ въз основа на договореностите на Бретън-Уудската парична системи, известна още като златно-доларов стандарт.
На международната конференция в Кингстън-Ямайка през 1976г. се създадоха осн. ел-ти на съврем. международна парична с-ма. На нея се одобрява отказването от златно-доларовия паричен стандарт и пълната демонетизация на златото, засилва се ролята на Специалните права на тираж и на МВФ.
Съвременните пари са неконвертируеми с/у злато и други резерви. Те нямат собствена субстанционална стойност, а номиналната им стойност е много по-голяма от тяхната собствена стойност. Съвременните пари се разглеждат като парични представители, като олицетворение, като символи на стойността.
Съвременната парична система съдържа следните оснонви елементи:
1.Наимeнование на паричната 1-ца.
2.Видове на паричните знаци, кто се намират в обръщение като законни платежни средства
3.Емисионната система.
4.Методите за регулиране и организация на паричния оборот в страната, т.е. паричната политика.
Съставна част на паричната с-ма е националната парична/валутна/ с-ма, независимо че тя е относително самостоятелна.
1.Наименование на паричната единица- това е установеният по законодателен път пaричен знак в съответната страна, кто служи за съизмерване и изразяване на цените на стоките и услугите
2.Видове парични знаци са:
-пълноценни пари- те има собствена субстанционална стойност.
-непълноценни пари- монетата е отрязък от метал с определена форма и щемпел на държавата удостоверяващ нейното златно съдържание/проба/. Монетите също се делят на пълноценни и на непълноценни. Пълноценните монети са тези, кто са изработени от благороден метал и номиналната им стойностст отговаря на стойностното им съдържание, показано с щемпела на Държавата.
Непълноценните монети са от неблагороден метал и номиналната им стойностст, е по-висока от действителната им стойност.
Непълноценните пари са свързани с книжно-паричната с-ма и те не са разменяеми с/у злато. Към тях в съвременните условия се отнасят:
-налични пари в обръщението, т.е. тези, к/о са извън банковата с-ма и парите в касите на банките. Това са банкнотите и монетите с тяхната номинална стойност, копюрният строеж е в тясна връзка с равнището на цените, ценовите пропорции в икономиката и размерът на доходите на населението.
-безналични пари. Те се появяват когато на ТБ е било отнето правото да емитират банкноти.
Срочните депозити в банките е прието да се наричат квази пари, т.е. мними, въображаеми, почти пари.
Към безналичните пари се отнасят и електронните пари, кто представляват сегашния етап на дематериализиране на парите. Това е съвременната информационно-електронна парична с-ма, кто е като счетоводно-импулсно записване в различни дебитни и кредитни карти.
Парите на съврем. етап са всичко онова, с кто е общоприето да се заплащат стоките и услугите и да се погасяват дългове.
3.Емисионна с-ма е организационен ред за пускане на банкноти и монети по утвърден от закона начин. Емисията на пари в обръщение се извършва от емитент, това е Държвата в лицето на ЦБ.
4.Методи за организация на паричния оборот в страната, т.е. паричната политика-Цялостната организация на паричния оборот се регламентира от държавата и се възлага за изпълнение от ЦБ. Общият обем на емитираните в обръщение банкноти и монети представлява паричната маса, в една или друга страна кто е обект на строго регулиране и контролиране. Паричните средства, кто се намират в стопански оборот включват освен налични парични средства и парични средства по безналични с/ки и депозити в ТБ. Само масата на наличните пари в обръщение винаги се обособяват от общия оборот.
Основните принципи за организация на съвременните парични с-ми, основаващи се на пз взаимоотношения са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за държавния изпит по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.