Теми за държавния изпит по финанси


Категория на документа: Финанси


Фундаментален въпрос на паричната теория е дали и до каква степен търсеното кол-во пари за икономическия оборот се влияе от промяната на лих.%.

2.Парични агрегати и предлагане на пари
Видове парични агрегати. Количествени определения на паричните агрегати. Предлагане на пари чрез парична и депозитна емисия. Паричен мултипликатор. Теории за предлагането на пари.

1.Видове парични агрегати(ПА)- ПА са сложно съчетание от показатели, с кто се анализира, регулира и контролира състоянието и промените в паричната маса. Паричната маса е важен количествен показател на парич. обръщение, кто показва съвкупния обем от налични пари и финансови активи, кто се държат по с/ка като обслужват стопанския оборот и принадлежат на гражданите, фирмите и държавата.
В различните страни паричните агрегати се определят по различни начини. Най-общото деление, почти навсякъде включва агрегатите „тесни” и „широки” пари.
1)ПА „тесни” пари вкл. наличните пари под формата на банкноти и монети, кто циркулират в обръщението или се държат в наличност, а също и влоговете по текущи с/ки, кто най-бързо могат да приемат формата на налични пари
2)ПА „широки” пари обхваща парите в обръщение и безсрочните влогове, квази пари и депозитите в банките, кто са блокирани за внос, за регистрация на ф-ма, за участия в търговете и др., т.е. това са парите в широкия смисъл на понятието.
Агрегатът „широки пари” може да бъде групиран основно според критериите степен на ликвидност на съставни елементи и според изпълнявани от парите функции- средство за обръщение и средство за натрупване и съхраняване на стойността. Според тези критерии „широките пари” се наричат:
- Първо-първични пари- Те представляват вземания, кто ТБ имат от ЦБ и съдържат следните компоненети:банкноти и монети и депозити в ЦБ
- Второ-вторични пари- Това по същество са вземания от ТБ и вкл.: безсрочни влогове, към тях се отнасят и пари на притежатели на банкови карти и финансови активи на други банки или др. д-ви, кто могат да се използват като платежно средство.
Трето-квази-пари- Квази-парите са финансови активи, кто се появяват основно като средство за спестяване, отколкото средство за обръщение. Те могат да бъдат използвани непосредствено като средство за плащане, защото се изисква известно t за трансформирането им.
2.Количествени определения на ПА- Под колич. определения в следния случай следва да се разбират съставните елементи на общата маса на парите
Паричната маса се състои от паричните резерви с различен ик. характер. Те се обособяват по групи, кто се наричат ПА. Последните се използват от ЦБ за анализ и управление на паричното обръщение, както и за провеждането и прогнозиране на паричната политика.
Два са вариантите на количествени определения на паричната маса –национални и световни.
Национални количествени определения на паричната маса се разработват и формулират от 22 държави. ЕЦБ разработва 3 специфични за еврозоната определения.
ПА се обозначават със символите М1, М2, М3 и т.н.
На съвременния етап в повечето от страните членки на ЕС се използват следните ПА:
- М0- банкноти и монети в обръщение
- М1-вкл.: 1)банкноти и монети и 2)салда по с/ките на ТБ, държани в ЦБ. Паричния агрегат М1 е известен с наименов. „тесни” пари.
- М2- 1)банкноти и монети и 2)депозити в нац. валута в ТБ.
- М3- вкл.: 1)М2 и 2)депозитите на фирми. Известен е под наименов. „широки” пари.
1)ЕЦБ дава 3 определения на ПА:
М1- 1)пари извън банките + 2)безсрочни депозити в национална и чуждестр. валута.
М2- 1)М1 + 2)квази-пари. Към квази-парите се отнасят срочните и специални депозити + депозити, кто са договорени за ползване след предизвестие.
М3- 1)М1 + 2)издадени дългови ЦК + 3)репо сделки + 4)акции от фондове от парич. пз.
2)В България след 1991г. БНБ разработва и отчита следните ПА:
М1-в него се вкл: 1)Банкноти и монети в обръщ-е към кто се отнасят парите в насел-ето, в касите на търговските и неперсонифицираните дружества и касовите наличности в банките и 2)безсрочните влогове в банките. Тези пари се нар. „тесни пари”.
М2-вкл: 1)М1 + 2)квази пари, т.е. срочните депозити до 4г., спестовните депозити и депозити в чуждестранна конвертируема валута.
М3-вкл: 1)М2 + 2)срочни влогове и депозити над 4г. + 3)други специфични активи.
За оценка на динамиката на парич. маса се use редица показатели. Скоростта на П в обръщението е показател за интензивността на движението на парите при тяхното функциониране в качеството им на средство за обръщение и средство за плащане. Във връзка с обстоятелство, че скоростта на обръщението е трудно да се оцени количеството, за целта се използват някои косвени показатели като:
-Скорост на парите в обръщение– тя е съотношението на количеството на С и У за реализация, умножени по техните цени, в/у количеството на парите в обръщение. Тя може да се представи по следния начин:

Спо=Ксу х Цсу/Кпо, където:

Спо- скоростта на П в обръщението
Ксу- количеството на С и У
Цсу- цените на С и У
Кпо- количество на П в обръщение.
-Скоростта на парите в обръщение на кръгооборота на доходите е показател, кто се изчислява като съотношение на БНП към паричен агрегат М1 или М2. Величината на този показател показва взаимовръзката м/у парите в обръщението и процесите на ик. развитие.
3.Предлагане на пари чрез парична и депозитна емисия. Паричен мултипликатор.
А)Основни участници в процеса на предлагане на пари са:
-ЦБ- В България това е БНБ, кто упражнява надзор в/у банковата с-ма и отговаря за провеждането на паричната политика в страната в т.ч. и за емисия на парите. В усл-ята на паричен съвет БНБ няма самостоятелна политика, но има значителни механизми за въздействие в/у величината на парите в обръщение.
-ТБ-и и др. депозитно-кредитни институции. Те са парични посредници, кто приемат депозити от фирми и граждани, разрешаващи различни видове кредити, предлагат комисионни услуги и др.
-Вложителите са физически и юридически лица, кто имат спестявания и с/ки в банките.
-Кредитополучателите от ТБ и др. депозитно-кредитни институции и онези физически и юридически лица, кто са купили общински или други облигации.
От участниците в предлагането на пари, най-значимо е участието на ЦБ, основно ч/з паричната емисия.

Емитиране на пари означава пускане на книжни пари в обръщението, при кто се ↑ общата маса на пари. Класическите начини, кто се използват за емитиране на парите са свързани преди всичко с:
1.Кредитиране на ТБ и др. фин. институции, кто нямат право самостоятелно да извършват парична емисия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за държавния изпит по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.