Теми за държавния изпит по финанси


Категория на документа: Финанси


6. Търговски кредит (trade credit)
7. Факторинг (factoring)

РЕЗЮМЕ
Оборотният капитал на фирмата обединява всички източници на финансиране, които са насочени в краткотрайни активи. Тези източници са в две основни групи – нето оборотен капитал и краткосрочни задължения. Нето оборотният капитал е тази част от дългосрочните източници на финансиране, която е вложена в краткотрайни активи. В управлението на оборотния капитал се крие огромен резерв за повишаване ефективността на ангажирания във фирмата капитал. Снижаването на средното равнище на краткотрайните активи е свързано с ускоряване обръщаемостта на оборотния капитал, която се измерва чрез показателите – коефициент на обръщаемост, коефициент на натовареност и дни на обръщение. Намаляването на средното равнище на различните видове текущи активи е целесъобразно само до определени граници. Слизането под тези граници увеличава риска от прекъсване на производството или от неплатежоспособност. Финансирането на краткотрайните активи е от голямо значение за общата цена на финансирането във фирмата. Увеличаването на относителния дял на краткосрочните източници във финансирането на краткотрайните активи води до поевтиняване на общото финансиране. Това, обаче, води до покачване на риска от неплатежоспособност. Финансовите мениджъри съчетават различните източници в зависимост от конкретната икономическа ситуация и от толерантността си към риска

43.Стойност на парите във времето
Изменение на стойността на парите във времето. Бъдеща и настояща стойност. Определяне на настоящата стойност на облигации, анюитети и активи с неограничено дълъг срок на съществуване.

44.Отчитане на риска при инвестиционните решения
Връзка между риск и възвръщаемост. Показатели за измерване на риска. Зависимост между риска и нормата на възвръщаемост. Портфейлен риск.

45.Методи за оценка на инвестиционни проекти за дълготрайни активи
Методи, отчитащи стойността на парите във времето. Методи, неотчитащи стойността на парите във времето.

46.Финансово планиране и анализ във фирмата
Финансови коефициенти във фирмата. Основни въпроси на финансовото планиране във фирмата.

47.Основи на социалното осигуряване
Същност и задачи на социалното осигуряване. Краткосрочно и дългосрочно осигуряване. Приходи и разходи на социално-осигурителната система. Социално подпомагане.

48.Основи на застраховането

Произход и същност на застраховането. Начини, форми, видове и принципи на застрахователна защита. Начини на застраховане.

49.Видове застраховане и застраховки
Застрахователен риск и неговото управление. Застрахователен пазар и застрахователен надзор.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за държавния изпит по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.