Теоретични основи на държавния бюджет


Категория на документа: Финанси


Тема 10. Бюджет и бюрокрация.

Теоретични основи на държавния бюджет.
(Кратко резюме)

1. Същност и значение на държавния бюджет.

Държавният бюджет е синтезиран израз на държавните приходи и разходи.

От правна гледна точка бюджетът може да бде въведен със закон от законодателната власт (парламент) или с нормативен акт от изпълнителната власт (Министерския съвет).

В България бюджетът за съответната година се утвърждава със Закон за бюджета на Република България за съответната година, с което изпълнението му става задължително. Възможно е обаче да не бъде изпълнен в приходната част или да се наложи корекция на разходите. Това не води до санкции на съставителите. Предназначението на закона за бюджета е да определи размера на очакваните приходи, задължително да регламентира разходите и да структуриря звената на бюджета.

От социално-икономичека гледна точка бюджетът е основият държавен финансов план, чрез който държавата може да оказва широко въздействие върху икономическото развитие - чрез събиране на данъци от една страна и чрез отпускане на субсидии и финансиране от друга.

От политическа гледна точка той е финансов израз на политиката на правителството на дадена страна.

От финансово-техническа гледна точка той представлява съвкупност от таблици с приходна и разходна част.

2. Видове бюджети.

В зависимост от различни фактори съществуват различни видове бюджети.

2.1. Звена на консолидирания държавен бюджет (консолидираната фискална програма).

Бюджетните звена в нашата страна са:

* Държавен бюджет - ежегодно се гласува със закон, като той е единсвеното бюджетно звено, с чиито слредтва се разпорежда парламентът и правителството. При недостиг на средства по другите бюджети, те се финасорат от државния бюджет.Държавнитя бюджет от своя страна обхваща републиканския бюджет, бюджета на Народното събрание и бюджета на съдебната власт1.
* Бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Обособен е като самостоятелен бюджет ивн сстава на државния бюджет от 1995 г. , като се обособи фонд "Държавно обществено осигуряване", управляван от Националния осигурителен институт, който отчита дейността си пред парламента. Ежегодно се гласува със закон за бюджета на ДОО за съотевтната година,
* Бюджет на Националната здравна осигуритлена каса (НЗОК). Ежегодно се гласува със закон за бюджета на НЗОК за съотевтната година, като предвижда приходите и разходите за публичното здравиопазване. Със средствата на този бюджет се разпорежда НЗОК, като отчита дейността си пред парламента. Не фигурира като самостоятелен бюдже, а катосставна част на држания бюджет.
* Бюджет на местните органи на управление (общините). Става впрос за общинските бюджети, които не се гласува със закон, а се приемат на съотевтните сесии на общините, като обхващат очакваните приходи и планираните разходи на общините, като органи на местното самооуправление.

В страните с федерален тип има и бюджети на федераци, щати ,кантони,в но в унитарни држави, какавато е нашата страна в сстава на консолидирания државен бюджет (консолидираната фискална програма) влизат само посочените три звена.

2.2. Видове бюджети в зависимост от обхващане на приходите и разходите

Брутен бюджет - посочват се всички приходи свместно с напавените за тях разходи. В България се работи с брутни бюджети.
Нетен бюджет- съдържа само резултатт от съпоставката между приходите и разходите. Например, ако при пеставяне на бюджета на сдебната ситема приходите на дададен съдебна служба са повече от разходите ще се посочи превишението и обратно.

2.3. Видове бюджети в зависимост от характера на приходите и разходите
Редовен бюджет - това е редовно гласувания ежегодно бюджет, на който основните приходи са аднците, а разходната част е формирана според публичните приоритети
Извънреден бюджет - съдържа сумите на извънредни приходи и разходи, взникнали във връзка със случайни събития (война, съществени реформи и др).

Редовният бюджет се приключва в края на съотевния отчетен период, докато извънредният се упражнява докато се приключат всички предвидени в него действия.

2.4. Видове бюджети в зависимост от периода, за който е съставен

Бюджет на страната за съответната година - това е бюджетът, който се гласува за всяка календрана година.
Бюджетна прогноза - ставя се от правитерлството за по- дргосрочмен период - от 3 до 5 години., но може да е и десетгодишна.

3. Извънбюжетни фондови средстваСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теоретични основи на държавния бюджет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.