Валутни операции


Категория на документа: Финанси* Използват печалба от участващите търговски банки и кредитни институции;

Самото осъществяване на валутната сделка е възможно в резултат на следните фактори:

* Колебанието на валутния курс - Теоретично всяка страна трябва да отчита валутните си позиции по отношение на другите страни, както по отделно, така и глобално. Информация за текущия платежен баланс се публикува за онези страни, които са най-главните й партньори и чиито валути се използват най-често в международния платежен оборот. Текущия баланс на една страна може да бъде едновременно пасивен към една и активен към друга страна. В резултат на това се създава различно търсене и предлагане на една и съща валута на различните валутни пазари, което поражда и различни курсове на тази валута.

* Стремежът на всяко лице, което купува стоки или погасява дълг в чужбина, да получи необходимата чужда валута като изразходва възможно най-малко количество национална валута - Износителите на стоки в чужбина, както и всички кредитори, които получават чужда валута, желаят да получават срещу нея възможно най-големите количества национална валута. В резултат на това на отделните пазари за фирмите и банките съществува реална възможност да купуват чужда валута евтино и да я продават по-скъпо.

* Различният режим на валутите и валутния курс, а оттук и различната стабилнаст и ценност на валутите.

* Различията в лихвения процент в различните страни - Валутният курс на паричната единица на една страна, прилагаща висок лихвен процент, при равни други условия, е по-висок, а валутният курс на страна , в коята действа нисък лихвен процент е по-нисък.

* Други икономически фактори - външноикономическото състояние на страната, темпът на инфлацията, деловата активност, наличието на криза.

* Политически фактори.

3. Видове валутни операции

На валутните пазари се извършват различни типове валутни сделки. На основния междубанков пазар се сключват спот (касови), форуърд (срочни) и комбинирани сделки (слуап). На валутните борси се търгува и със срочни контракти - фючьрси и опции. Огромната маса от валутни сделки са спот операциите.

* Спот операции - При тях договорената валута се доставя и заплаща незабавно, което означава до два работни дни след сключването на сделката. Поради това денят на сключване може да се отличава от деня на изпълнение на сделката спот. Датата, на която реално се изпълнява сключената сделка, се нарича вальор.

* Форуърд операции - Освен с незабавна доставка банките предлагат на клиентите и сделки, при които валутата се доставя и заплаща след договорен срок. Основният мотив за сключването на такива операции от страна на клиентите е осигуряването на бъдеща покупка или продажба на валута по предварително определен курс.

* Суап операции - Комбинирането на касова с форуърдна операция е третият тип сделка, която банките предлагат на своите клиенти и която сами те сключват помежду си на валутния пазар. Тя представлява покупка спот на дадена валута и едновременната й продажба форуърд или обратно - продажба спот с едновременна покупка форуърд. На развитите валутни пазари се извършват суапови операции, включващи противоположни форуърдни сделки с различни срокове.

Има и един четвърти вид валутни сделки, който е по-специфичен поради участието на минимум една допълнителна страна. Това са суич сделките. Суич операции са международни стокови и финансови сделки, при които плащането се извършва като в сделката се включва минимум още една - трета страна. Суич е покупко-продажба на клирингова срещу конвертируема валута или обратното. Клирингът е форма на плащане, основана на прихващането на насрещни парични вземания и задължения по търговски и други операции без използването на налични пари.

Сделката-суич може да се извърши по инициатива на търговска фирма или на валутните власти на заинтересуваната страна. В редица случаи подбудата за извършване на суич операции е да се заобиколят някои валутни, митнически или количествени ограничения в една от страните, участващи в сделката. В зависимост от преследваната цел при осъществяването на суич операциите, те биват:

* Финансови (известни още като преки или чисти). При тях става непосредствена размяна на клирингова срещу конвертируема валута или обратно - директно между банките

* Стокови (известни още като търговски или косвени). При тях целта на операцията е набавяне на определени стоки по клиринговата спогодба с една страна, които поради някакви ограничения или забрани от всякакъв род, не могат да се получат по пътя на регулярния внос в рамките на действащата между страните търговска или платежна спогодба. Тези стоки се набавят чрез посредничество на трета страна, използвайки нейните търговски и валутни отношения с други страни.

През последните две деситилетия се появяват и развиват валутни борси, на които се купуват и продават стандартни суми от определени валути с доставка на предварително определени бьдещи дати.

Първият тип борсова валутна сделка е фючърсният контракт. Отнася се към групата на срочните валутни операции. Това е сделка, при която се купува или продава правото на покупка на определена сума от определена валута на фиксирана бъдеща дата по договорен курс. Както на всички борси, така и на фючърсните валутни борси функционира активно вторичен пазар, на които обект на обратна сделка може да стане вече купен или продаден фючърсен контракт. Фючърсният контракт поразда задължение да се купи или продаде на съответната уговорена дата при условията, посочени в договора.

Вторият вид борсова валутна сделка е покупката или продажбата на опционен контракт. Той също се отнася към групата на срочните валутни операции, но за разлика от фючърсният контракт или форуърдната сделка, които пораждат реално задължение да се купи или продаде чуждата валута, опционните контракти дават на купувача си правото да избере дали да изпълни сделката, или да се откаже от нейното изпълнение (право на опция). За това си право купувачът на опционен контракт заплаща на продавача определена премия при сключване на сделката. В случай, че избере да не изпълни контракта, купувачът губи премията. В зависимост от това, какво право получава купувачът, валутните опции се делят на "купува" (call) и "продава" (put). Решението на купувача дали да упражни опцията или не, може да се вземе в два варианта. При опциите от "американски" тип тя може да се упражни във всеки момент от сключването й до падежа й, а при тези от "европейски" тип упражняването на правото на избор става в деня на падежа.
4. Валутен арбитраж

Валутните сделки се реализират чрез валутния арбитраж. Той се разглежда в широк и тесен смисъл. В широк смисъл валутен арбитраж е всяко превръщане на една валута в друга, независимо от целта и средствата за неговото постигане. В тесен смисъл валутните операции са сделки, при които се извършва обмяна на една валута с друга поради разликите във валутния курс във времето и пространството. Целта е максимална валутна изгода - притежателите на чужда валута я продават там и тогава, където и когато курса е най-висок и обратното лицата, които се нуждаят от чужда валута се стремят да я закупят там и тогава, където и когато курса е най-нисък.

Видове валутен арбитраж:

* в зависимост от срока - валутният арбитраж е касов, срочен и комбинация от двете.

* в зависимост от броя на валутите - валутният арбитраж е прост (участват само две валути) и сложен (участват повече от две валути).

* в зависимост от целта на операциите - валутният арбитраж е уравнителен (конверсионен) и спекулативен (диференциален). Конверсионният арбитраж е валутна сделка, т. е. покупко-продажба на чужда валута с цел да се погаси едно задължение с най-малка сума национална валута или да се обмени чужда валута срещу най-голяма сума национална валута. При този арбитраж началната и крайната валута се различават. При покупката на чужда валута това са самата чужда валута и националната валута на купувача. Спекулативен арбитраж е покупката на една валута и нейното незабавно продаване с цел да се извлече печалба от разликата в курсовете на една и съща валута на различните пазари по едно и също време. Тук могат да участват две или повече валути, но началната и крайната валута съвпадат. Чуждата валута не е цел, а само средство за печалба.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Валутни операции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.