Валутни операции


Категория на документа: ФинансиОрганизация на валутния арбитраж:

Валутните операции се осъществяват от арбитражните отдели на търговските банки и големите корпорации. Лицата, третиращи арбитражните сделки, се наричат арбитражисти, камбисти или дилъри. Арбитражните отдели имат следните задачи:

* Да осигуряват добра ликвидност на банките и техните клиенти.

* Да подържат равновесие между средствата, които банките отдават в заем и средствата, които получават в заем, по отношение на техните размери и срокове.

* Да реализират възможните печалби от разликите между лихвените проценти по депозитите и кредитите.

* Да не допускат или да свеждат до минимум рисковете от колебанията на валутния курс, както по страни и банки, така и по валути и срокове.

Основната задача на арбитражните отдели е да следят за движението на банковите средства. Банките извършват ежедневно операции по подхранването на своите кореспондентски клонове в различни страни. За тази цел те оперират с различни валути. При извършването на валутни операции банките купуват едни валути и продават други, т.е. част от ресурсите на банките (продадените валути) се превръщат в други (закупените валути). Съотношението между авоарите и задълженията на една банка в чужди валути определя нейните валутни позиции. Валутните позиции могат да бъдат:

* Покрити, когато има равенство между постъпленията и плащанията.

* Открити, когато има несъвпадане между авоарите и задълженията. Откритата валутна позиция може да бъде къса и дълга (къса - когато продадената валута е повече от закупента, дълга - когато закупентата е повече от продадената).

Правилата, които трябва да се спазват при осъществяване на валутен арбитраж са много важни.

* Правило 1 - Изключват се всички индивидуалности от работата. Налага се задължително колективна работа. Практически всички арбитражисти извършват операции едновременно по различни телефони. При всички операции курсът се променя и останалите трябва да бъдат уведомени. При съвременната комуникационна техника това незабавно се отразява на монитори.

* Правило 2 - Курсообразуване - една валутно-арбитражна операция до голяма степен зависи от правилното определяна не валутните курсове, по които тя се провежда. За целта арбитражистите са длъжни да правят преглед на състоянието на валутните пазари.

* Правило 3 - Изгодност на валутния курс - безспорно е, че маржът (разликата между курс-купува и курс-продава) е от съществено значение за валутните сделки и за печалбите на посредниците.

* Правило 4 - въпреки че сделките се сключват по телефона, те имат задължителен и обвързващ характер, тъй като става дума за големи суми. След телефонния разговор сделката се потвърждава и писмено (чрез документи, които съдържа сумата, падежа, вальора - денят, от който започва да се начислява лихва по една сделка, банката, която ще преведе сумата и банката, която ще получи сумата).
5. Валутен риск

Промените на валутните курсове се отразяват върху резултатите от икономическата дейност на отделните фирми по различни канали и механизми. Най-общо валутният риск се отнася до измененията на изразената в чужда валута ценност на активите, пасивите и текущите печалби на компаниите, дължащи се на изменения във валутните курсове. Съществуват три вида стратегии за предпазване от валутен риск, ако фирмата счете, че е необходимо. Това са избягването, приспособяването и диверсификацията.

Избягването може да се постигне по два начина. Първият е отказ от сключване на външноикономически сделки. Вторият е да се сключват външнотърговски сделки в местна валута. Тази стратегия се използва рядко, тъй като е икономически необоснована.

Най-широко се използва приспособяването към валутния риск. При него се вземат мерки за покриването на риска - пълно или селективно. Най-често използваното средство за покриване на валутен риск е форуърдната сделка. Основните й качества се свеждат до факта, че тя дава възможност за точно определяне на бъдещия финансов резултат в местна валута. Също чрез нея се елиминира влиянието върху бъдещия финансов резултат от валутното вземане или задължение не само на измененията на валутния курс, но и на промените в лихвения процент. Негативен факт е, че форуърдният пазар е ограничен, а също и сумите, за които се сключват форуърди, по принцип са по-големи от сумите по спот сделките. Така, че малките и средни компании не могат да ползват винаги този механизъм за покриване на риска, защото размера на откритите им позиции е по-малък от обичайния.

В международната търговия често има неопределеност по отношение на сроковете на доставка и плащане, предизвикана от различни обстоятелства. Тази неопределеност не е в синхрон с точно фиксираните условия на форуърдната сделка. За преодоляването на това се използват суапови операции и форуърдни опции.

Други техники за управление на валутния риск са краткосрочните заеми, които са алтернатива на форуърдните сделки. Разликата е, че тук се използват действителни средства, а при форуърдните сделки - не. Форуърдните сделки покриват едновременно валутния и лихвен риск, а при краткосрочните заеми лихвения риск остава за сметка на клиента. Подобна техника за покриване на валутния риск служи за поддържането на текуща валутна сметка. Тя покрива риска по текущите плащания и постъпления на фирмата от външния свят.

Последният вид стратегия за предпазване от наличен валутен риск е диверсификацията. В основата й лежи принципът на взаимното покриване на откритостта по различни позиции. Правилото е, че срещу всеки възникнал актив в определена чужда валута се създава пасив в същата валута и размер, и обратно. Конкретните техники за прилагането на този принцип могат да бъдат различни и зависят от характера на фирмата и нейните възможности, както и от съществуващия валутен пазар.

Валутният риск е толкова по-голям, колкото по-силни са колебанията на валутния курс, по-дълъг е срока и е по-голям размерът на задълженията. Затова се налагат защитни мерки. При избора на предпазни мерки се отчитат особеностите на политическите и икономическите отношения на страните, позициите на износителите и вносителите, на кредиторите и длъжниците, националните валутни законодателства, измененията на валутния курс, тенденцията в измененията на конюнктурата.

Най-често се използват т.нар. защитни уговорки. По същество те обвързват размера на конкретните плащания с вероятните изменения във валутния курс. Защитните уговорки могат да имат едностранен характер, давайки предимство на кредитора или на длъжника; или двустранен характер, когато валутният риск се разпределя равномерно между участниците в сделката. При съвременни условия не се използват некласическите едновалутни уговорки, а така наречените многовалутни или мултивалутни уговорки. При тях размерът на плащането, изразен в една валута се обвързва с измененията на средния курс на тази валута към определена кошница от валути. Броят на валутите в кошницата варират от 2 до 10 и повече в зависимост от договореността между страните и целта, която преследват със сключване на валутно-защитни клаузи. Предимствата на тези многовалутни уговорки е включването на валути, които имат различна стойност на стабилност. Така се намалява вероятността от рязка промяна на сумата на плащане и по този начин в по-голяма степен се гарантират интересите на двете страни.

Трябва да се отбележи, че защитните възможности на многовалутни уговорки зависят преди всичко от качеството на валутите, включени в кошницата, а не от броя им. В същото време разнообразието от комбинации затруднява практическото им използване, тъй като изисква системна оценка на най-благоприятния вариант за страните. Затова се пристъпва към унифициране на формите на валутните уговорки като се изграждат и усъвършенстват т.нар. стандартни валутни кошници. При тях валутните уговорки са на базата на международни колективни разчетни единици, каквито са специалните права на тираж и екюто.

По повод на защитните мерки трябва да се отбележи:
* Изключването на валутния риск се постига много трудно и в редки случаи. В най-добрия случай може да се предпази само една от страните.
* Защитата от валутен риск предполага не неговото пълно изключване, а възможното му минимизиране.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Валутни операции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.