Валутни операции


Категория на документа: Финанси


 ТЕМА 7
Валутни операции /ВО/ Валитни пазари /ВП/ Валутен курс /ВК/ Валутна сделка /ВС/
ВО се извършват на валутни пазари .Това са специализирани центрове за извършване на покупко прожби на основата на търсенето и предлагането .Основна предпоставка за тяхното въаниквата уредба по места.не се оказва развитието на международните икономически отношения, разпространяване на кредитни средства при международни разплащания, засилване концентрацията и центарлизацията на международният банков пазар.В условия на информационни технологии и създаване на международна валутна система налагаща определени взаимоотношения м/у валутните системи.
1.За свързаните валутни пазари е характерно засилване на интернационал.на ВП на основа на стопанските интернационални връзки.
2.Широко се използва ел.техника за система за интернационални връзки.
3.Операциите се осъществяват непрекъснато в течението на денонощието в цял свят.
Техниката на ВО е унифицирана и се основава на записите по кор.сметки на банките на света .Спекулативните и арбитражните валути сделки превъзхождат по обем търг.ВО.По този начин засилват нестабилността на ВК .От функционална гледна точка ВП осигуряват
* Своевреманно осъществяване на международно разпределение
* Застраховане на валутните рискове
* Деверсификация на валутните резерви
* Регулиране на ВК
* Получаване на спекулативна печалба следствие на валутните курсове
* Провеждане на валутна политика насочена към държавно монопол.регулатор на икономиката .
От институционна гледна точка ВП са съвкупност от банки брокерски фирми и корпурации на които ВО се осъществяват възможност от договора м/у клиентите чрез официални платежни документи и чрез законова уредба по места.
Банките имащи права да извършват ВО се наричат ДЕВИЗНИ и имат право да се развиват извън страната . При извършване на валутна сделка банката купува една валута и продава друга означава ,че част от отделните ресурси се влагат в едната и част в другата това определя валутната политика на банката .Банката извършва сделки с различни валути като постоянно наблюдават смяната на валутните позиции оценявайки съдържащия се в нея валутен риск и възможният резултат в случай на незабавно пълно покритие по действителният валутен курс.Тази задача се осложнява от обстоятелството ,че валутната позиция съществува и при нея влизат различни по срок и размер сделки. Контрол за състоянието и промените във валутната позиция се осъщесвяват чрез незабавно въвеждане на данни за всички използвани валутни операции в компютърни системи които предоставят незабавно данни за къси или по дълги позиции а различнит видове валути.ВО с незабавна доставка наричани още СПОД операции са най-разпространени и представляват около 90% от всички сделки.При сделките спод доставката на валута се осъществява по сметка посочена от банката получател.средни валутни сделки наречени Фючърсни или фурдни са тези при които страните се договарят за доставката на определен вид валута след определен срок от време от което проитичат две особенности:
1. Съществуваща инвентаризация във времето м/у момента на сключване и изпълнение на сделката.
2. Курса на валутата по срочните сделки се фиксира в момента на скл.на сделката .Разликата м/у курс по сделките спод и фурвърд се определя като отстъпка дискаунт или репорд от курса спот като курс на средна сделка намаляща от курса спод се прави репорд.
Премията означава ,че валутата се котира по скъпо при сделка със срок отколкото операция в наличнст.За застраховане на постъпленията и плащанията от валутен риск клиентите сключват срочни валутни сделки с банки от типа:
1. Алтрайт-с условие за доставка на валута на точно определена дата
2. При условия на опцията когато нямаме фиксирана дата за доставка на валута.
Равновесието на ВС съчетаваща налична и срочна операция е слаповата сделка,това е ВО съчетаваща покупка и продажба на две валути в условие на незабавна доставка е едновременна сделка за определен срок от време на същите валути.По суаповите операции началото на сделката се осъществява по спод курса ,а в контра сделката се котира с отчитане на премията в зависимост от дневният валутен курс.в този случай куповача спестява от маржа.
Суаповите сделки са удобни за банките ,те не създават открити позиции и временно обезпечават валутата от риск свързан с нейното иаменение.сиаповите операции се използват за следние цели:
* За извличане на търговски сделки при които банката продава чужда валута с условие занезабавна доставка като еднов я купува за определен срок от време.
* За продобиване от банката на необходимата валута без възвращаемост на валута на база контра сделка ,чрез осигуряване на международни разчети и деверсификация на валутните резерви.
* За кредитиране на клиенти който търсят определен вид валута ,а банката разполага с друг вид валута като тя може да удовлетвори крайната заявка като един вид валута превърне в друг вид валута чрез т.н.соапова операция.

ТЕМА 8
ОТЧИТАНЕ НА РИСКА ПРИ ИНВ.РЕШЕНИЯ
Деф.на понижаване на риск може да бъде вследствие на това за какъв риск става въпрос .Но като най-общо в икономиката може да се каже,че то е възможност,очаквана при даден икономически субект да не се обърнатили рискът е степента на несигурност с която се сблъскват всички икономически субекти в % на тяхната стопанска дейност.Съществуват няколко вида риск.
1.пазарен риск-отразява степента на чуствителност на възвращаемост та на ценните книжа спрямо общите колебания на пазара.
2.уникален риск-той отразява специфични особености в дейността на дадена компанияна или това е риска произтичащ от спецификата на нейната действителност.
3.финансов риск - които е определен от капиталовата структора на фирмата и чрез повишаване на относителния дял на финансовият риск.Той се изразява в това дали фирмата ще успее да отбележи финансови задължения в срок .
4.Ликвиден риск-възможността фирмата да понесе загуби в случай , че подаде своят актив на неблагоприятни или по ниски от заложените цени.
Рискът се мери с оценката в степента на колебание на очакваните резултати от инвестиране то и колкото степента на колебание на очакваните цени на пазарните потоци доходност е по голям то толкова равнището на риска е по-голям. Най-елементарните показатели за оценка на риска е дисперсията .
ПРИМЕР:Нека допуснем, че цените на държаните на даден инвеститор активи ще нарастнат от 10 на 12 лева и теглото на този случай е 40% възможно е също те да нарастнат до 13 лева и веруятността е 35% и накрая да намалеят до 8,50 лева като вероятността е 25%.Ако отъждествим и възвращаемостта с ценовиколебания то тогава резултата от определяне на риска присъщ на нашия актив може да се представи както следва:
ВЪЗВРАЩАЕМОСТ
ВЕРОЯТНОСТ
ПРЕТЕГЛЕНА СТОЙНОСТ
КВАДРАТИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ
ПРЕГ.КВАДРАТИЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ
0,2
40%
0,8
0,028
0,011
0,3
35%
0,105
0,0233
0,0081
-0,15Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Валутни операции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.