Валутни операции


Категория на документа: Финанси


25%
0,375
0,0885
0,00221

СРЕДНО ПРЕТ.ВЕЛИЧИНА
0,1475
РИСК
0,0314


ТЕМА 9

КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ /КБ/

КБ е съвкупност от действия и решения чиято цел е инвестиране дълготрайни активи.Съвременен поглед в/у науката финанси го определя като отделна част от нея наричана още корпуративни финанси свързано е ефективното управление на финансовите потоци.Разграничавайки инвест.решения свързани с оценкии избор на инвест.проект и финансови решения свързани с набиране на средства .По проектите методите на КБ са 2:

1,които отчитат времевата стойност на парите и базиране на концепцията на стойност на парите във времето.Най-разпространен съвременен метод на КБ е методът на нетната наст.стойност NPV или ННС.този метод е основен и с негова помощ определяме абсолютната изгода или фин.ефект от внедряването на даден инвест.проект.Нентната наст.стойност се определя като от наст.стойност се вади първоначално инвестирани разходи. Увеличаването на ННС означава нарастване финансовата ефективност от внедрения проект и само проекти с + ННС допринася за нарастване стойността на фирмите.Вътрената норма за възвращаемост с нетна настояща стойност и тя е тази норма на възвращаемост за която настоящата стойност на очакваните нетни парични потоци се изразява с инвеститорски решения и разходи.Тя служи за определяне на относ.фин.полза на инвестирания проект.Като проекти с най-висока ефективност са тези с максимални стойности с вътрешна норма на възвращаемост . Извода при прилагане на горните два метода е че при сравнение при проектите е един и същ риска и тогава финансовият менаджер трябжа да предпочете този с най-високи стойности на ННС и вътрешна норма на възвращаемост .Друг метод е периодът на възвращаемост,чрез който се определя броя на годините необходими за пълното възвращане на инвестираните разходи през базистната година той е равен на инвест.разходи направени през базистната година към средният годишен чист паричен поток за съответният период.Връзката м/у ННС и периода на възвр.е че когато ННС разсте периода на възвращаемост намалява и обратното.Индексът на рентабилност представлява съотношението м/у НС на очакваните чисти парични потоци и инвестирани разходи в базистния период,кото с нарастването на ННС равн. На риска на ефективността и рентабилността разсте.

ПРИМЕР:Фирма Х оценява ефективността на инвест.проект при следните изходни данни

-срок на проекта 5 г.

-желана норма за доход 15%

-Разпределение на очакваните парични потоци по години

-инвестирани разходи за базист 435000 в това число 400 000 за обурудване и 35000 нарастване на НОК /нетен оборотен капитал/

-ЛИПСА НА ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ НА ОБУРУДВАНЕ в края на периода.При тези условия НПП пар.поток реализира от пряката дейност на фирмата може да се представи по следният начин :
показатели
0
1
2
3
4
5
прод.единици
0
20000
20000
20000
20000
20000
приходи от продажба при цена 30 лева
0
600000
600000
600000
600000
600000Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Валутни операции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.