Видове и класификация на държавните приходи


Категория на документа: Финанси
Д О К Л А Д
по Теория на финансите
на тема
Видове и класификация на държавните приходи

Видове и класификация на държавните приходи

Приходите на държавата са парични суми с която тя разполага за посрещането на своите разходи.Те представляват парични плащания на физически и юридически лица с принудителен и задължителен характер в полза на държавата.Събирането на приходите е процес на разпределение на доходите на стопанските субекти и на индивидите чрез финансови методи.Приходите изразяват специфичното движение на парите към държавата от стопанските субекти,индивидите и собственото стопанство,в процеса на акумулирането им в бюджета за покриване на разходите.Чрез събирането на приходите държавата въздейства върху възпроизводствения процес в страната,върху темповете на икономическия растеж и върху отделните социални слоеве на населението.
Като икономическа категория,държавните приходи изразяват еднопосочни отношения между стопанските субекти и държавата.Те са част от БВП и националното богатство,които на принудително-задължителна основа се акумулират в бюджета за финансиране на обществени потребности.В основата на формирането на държавните приходи стои разпределението и преразпределението на БВП и на част от националното богатство.
Държавните приходи формират съвкупност от пари,акумулирани в държавния бюджет с предназначение за последващо целево изразходване.
Чрез събирането на приходите държавата осъществява въздействие върху отделните страни на обществения производствен процес и насочва целево приходите към целесъобразни разходи на отделните отрасли и сфери на стопанския и социален живот.
Типично за приходите на държавата е широкия обхват на участниците в набирането им и тенденцията към използването им за удовлетворяване на националните потребности.Събирането на държавните приходи в определена степен води до намаляване платежоспособността на гражданите и фирмите,а от там и до нарушаване на процесите на възпроизводството на работната сила.

Държавните приходи могат да бъдат по формата на данъци,такси и заеми.

1.Данъци
В основата си данъците са част от създадения обществен продукт-част,която в процеса на разпределението приема формата на приходи на държавата.Данъците обхващат както доходите на участниците в непосредствения производствен процес,така и на заетите в непроизводствената сфера.
Съществуват два основни типа данъци:
-данъци,чрез които се акумулира (преразпределя) разпределен национален доход
-данъци,чрез които се акумулира(разпределя) създаден национален доход
Данъкът е едно плащане,един разход от към обекта на облагане в полза на държавата с условно безвъзмезден характер.
От гледна точка на държавата данъкът е метод,форма за акумулиране на парични ресурси.
Данъци могат да бъдат наложени върху продуктовите или ресурсните пазари,върху домакинствата или фирмите,върху собствеността и трансферите на богатството.Биват още индивидуални и вещни данъци,преки или косвени.
Данъците осигуряват най-голяма част от държавните приходи.

Съществуват и така наречените данъкоподобни приходи.Към тях се отнасят такси,самооблагания,патенти,,лихви,глоби,конфискации и други.
2.Такси
Таксите са стари приходни форми ,които имат известна прилика с данъците,но се различават от тях.
Таксите се делят на две групи:
1)потребителски такси
2)държавни и местни такси-имат характер на цени на услуги от административно-политически характер и приемат формата на специфични данъчни приходи.
Таксите приличат на данъците по това,че и те се събират от публичната власт,отнасят се в приход на държавния бюджет и служат за покриване на държавни разходи.
Таксата е плащане,което е свързано с конкретно получена административна услуга от публичен орган или предизвикано от него действие в полза на платеца на таксите,тази услуга или действие е от нестопански,а от публично-управленски характер.
В зависимост от начина на определянето им таксите се биват:
1)постоянни или прости
2)пропорционални
3)прогресивни
В зависимост от начина на събирането им биват :
1)таксови марки
2)в брой
3)чрез превод
Разделят се още на : възмездни,ограничени,общи,специфични,ведомствени,държавни,местни
Самооблагането е решено чрез гласуване от жителите даване на процент от доходите за местно градоустройство и благоустрояване.
Приноси са специфични плащания от определени граждани срещу облагодетелстването им за сметка на осъществени от държавата и с бюджетни средства мероприятия.

Лихвите са плащания,налагани за невнесени на време данъци,такси и други държавни вземания.
Глобата е вид финансова санкция,налагана за неспазване или за нарушаване на данъчни и други закони.
Конфискацията е тежка имуществена санкция.Тя се налага при грубо и драстично нарушаване на законите и обществения ред,респективно при извършване на престъпление.Конфискуваното имущество обикновено се продава и постъпленията от продажбата са в полза на бюджета.
Към групата на неданъчните приходи спадат:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове и класификация на държавните приходи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.