Въведение в капиталовото бюджетиране


Категория на документа: ФинансиФинансиране и ефективност на инвестициите в реални активи - монографията, която обхваща целия курс. Тук има въпроси ,свързани с оценката на инвестиционни проекти, по време на криза

Изпит: Писмен - 2 въпроса от учебника ( финасиране ... )
Задание : Проект ( да и пратим е-майл )
13.05 - предварителен изпит
29.04 - упражнение по проектите

Тема 1

Капиталово бюджетиране - обхваща процеса на разработване ,оценяване, проектиране и мониторинг и последващ анализ, на инвестиционния проект за инвестиране в реални активи.

Всяка инвестиция в реални активи изисква инвестиционен проект.

Той съдържа по правило 3 раздела ( но има и изключения ):

1. Анотация - раздел в който се прави обща характеристика на предстоящата инвестиция, посочва се целта, очакваните ефекти и най-общо се представят източниците на финансиране.
В този раздел, може да се включи и допълнителна информация, според изискванията на финансиращата институция:
Например ако проекта се представя в банка за финансиране на инвест .кредит, самата банка иска информация за самото предприятие, за да оцени кредитния риск: какви са финансовите отчети, финансовото състояние, перспективите за развитие и др.

2. Раздел в който се представя подробна инфо за инвестиционните разходи и резултатите, които се очакват.
Има няколко части:
* Инфо за инвестиционните разходи: елементи на разходите, етапи и години. Инфо и за основните рискови фактори
* Обем на производство :инфо за капацитетните възможности на инвест. обект, степен на натоварване, технологични рискове
* Ресурсно осигуряване ;основните ресурси, техните пазари ,цени и прогнози за цени, както и основни рискови фактори, които влияят.
* Пласмент :посочват се основните пазари, обема на пазара, целевия пазарен дял, прогнозните цени и основните рискови фактори, които влияят върху пласментното осигуряване.
* ( не винаги присъства ) Тук се представя регионалното местоположение на инвестицията. Данни за наличие на инфраструктура, наличие на водоизточници, климатични особености и др.
* Финансиране на инвестицията; информация как ще се финансира инвестицията, условия на кредите, основните рискове на паричните потоци.
* Печалба от инвестицията: разчети за очакваната печалба от инвестицията.

3. Оценка на ефективността и риска на инвестицията.
-ефективността се оценява по различни критерии, които зависят от особеностите на инвестицията и целта на инвеститора.
- оценка на риска на инвестицията; включва определянето на основните рискови променливи и изчисляване на рисковите показатели. Накрая се прави общо заключение, дали инвестицията, следва да бъде приета или отхвърлена.
- оценката изисква, първо се да се определят и остойностят паричните потоци свързани с инвестицията. Те са в 3 групи:
1.инвестиционни парични потоци
2. оперативни парични потоци ( експлоатационни )
3. крайни ( терминални ) парични потоци

1. Инвестиционни парични потоци:
- Парични потоци, които възникват по повод на придобиването или създаването на инвестиционните обекти. Делят се на три вида:
- Парични плащания(отрицателните парични потоци) при осъществяване на инвестицията.
- Те възникват само, когато има инвестиционни данъчни облекчения: в следствие на тези данъчни облекчения, възниква икономия на данък върху печалбата.
Пример; дава се право на предприятието да изключи печалбата ,която е получена от експлоатацията на инвестиционния обект. Данъка, който не се внася в следствие ползването на тази преференция, се представя като положителен паричен поток. -
Парични потоци ,които включваме в анализа, независимо от това че в действителност, парично плащане.

Пример: в инвестиционния проект се използва сграда, която е придобита преди с предходна инвестиция. В този случай се изисква актива да се остойности по подходящ начин и да се осъществи инвестиционен поток по неговото придобиване. Този поток е аналитичен.

Аналитичен инвестиционен паричен поток се използва и в случаите, когато: се изисква да се ликвидират активи, придобити при предходни инвестиции.
След това се изчислява инвестиционния разход - това е сумата на инвестиционните парични потоци
Тези парични потоци се представят по години. Най-често паричните потоци са разположени в рамките на една година и в този случай те са в Т0 ,тоест еднократни, ако периода е по-дълъг, следва те също да бъдат разпределени по години Т0,Т1,Т2, и тн.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в капиталовото бюджетиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.