Въведение в корпоративните финанси


Категория на документа: Финанси


KONSTANTIN
PRESLAVSKY
UNIVERSITY
S H U M E NШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"


КУРСОВА РАБОТА

ПО

КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ

ТЕМА: Въведение в корпоративните финанси.
(Предмет на корпоративните финанси, видове финансови решения. Роля на финансовия мениджър. Oрганизационни форми на фирмата.)

Изготвил: Вероника Арсова Проверил: доц.д-р Свилен Тонев
Специалност: КФС
Факултет по мат. и инф.
Фак. №1332131121

Шумен
2013г.

1. Предмет на корпоративните финанси.

От научна гледна точка финансите са икономическа категория. Всяка категория изразява определени отношения по повод движението на материален обект между различни субекти. Единствената икономическа категория, която е едновременно и стока, това са парите.

Ето защо, при възприемането на финансите като икономическа категория трябва да се има предвид, че тя изразява парични отношения по повод формирането и използването на различни по своя обхват и състав парични бюджети. Финансите на предприятието (фирмата) са едно от важните звена на финансовата система. Тази им важност произтича от обстоятелството, че почти цялостната финансова система, пряко или косвено, има за своя основа финансите на предприятията. Финансово - стопанската дейност на предприятията е преди всичко базата за съществуването и застраховането, социалното осигуряване, международните финанси, а в голяма степен и на индивидуалните финанси, доколкото една част от населението получава своите финансови средства от трудови правоотношения с предприятията (фирмите).

Финансите възникват заедно с появата на парите и се отнасят до всичко, което е свързано с пари. Съдържание на понятието финанси е управление на парите на домакинствата, фирмата и държавата. Думата финанси е производна от латинската дума financial, която означава размяна на пари, парични сделки, лихварство. Обхващат осигуряване на приходи и извършване на разходи, вземане и предоставяне на заеми, инвестиране на пари. На кратко обобщено определение за финансите можем да дадем, че те представляват система от отношения по управление на пари или управление на активи чрез пари. Финансите са и отношения между икономическите агенти, които обхващат всички форми на движение на парите и всички явления, които са изразени в парична форма. В широк смисъл финансите са неразривно свързани с парите като форма на движение на парични потоци или движение на парите въобще, независимо от природата на икономическите агенти.

Субект на финансите са всички стопански и нестопански единици, всички физически и юридически лица, които са свързани с движение на пари.

Общата система на финансите изразява всички парични отношения в националното и световното стопанство. Финансите се разделят на няколко големи дяла:

- Корпоративни (фирмени) финанси

- Публични (държавни) финанси

- Инвестиции, ценни книжа, финансови пазари и финансови институции

- Международни финанси

- Лични (персонални) финанси и др.

Корпоративните финанси могат да се определят като парични средства, които изразяват движението, съпоставянето и ефективното балансиране на паричните потоци, с цел постигане на максимален размер доход (печалба или богатство) за собствениците му. Печалбата може да се разглежда като текуща и като капиталова. Текущата печалба е разлика между приходите и разходите на фирмата за определен период, тя дава възможност на собствениците да получават дивидент или да реинвестират във фирмата. Но в някои случаи печалбата зависи от счетоводната политика, затова по - обща цел при управлението е да се увеличава стойността на това, което притежават собствениците на фирмата. Паричните взаимоотношения възникват в процеса на формирането, използването и акумулирането на паричните фондове, които обслужват възпроизводствения процес. Те се появяват в различни форми на постъпления и изразходване на парични средства. Условие за съществуването и развитието на една фирма е тя да създава стоки и услуги, които да се търсят от потенциалните клиенти. Производството и продажбите трябва да водят до покриване на разходите и получаване на печалба. За да осъществяват производствена дейност, фирмите използват фактори на производството, за които трябва да заплащат. Това е свързано с определянето на вида и количеството на производствените фактори, които ще закупят, и източниците на пари, с които те ще платят.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в корпоративните финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.