Възникване на корпоративните финанси


Категория на документа: Финанси


Финанси - 21.10.2013
1.Предпоставки за възникване на корпоративните финанси - корпоративните финанси включват система от принципи и методи за реализация на управленските решения свързани с формирането,управлението,разпределението и използването на финансовите ресурси на фирмата,както и организацията на обръщението и на паричните средства,с цел повишаване благосъстоянието на собствениците.Предпоставките за възникването на корпоративните финанси като самостоятелна наука са :
- появата на пазарното стопанство
- утвърждаването на фирмата като субект на стоково парични отношения
- усложняването на вътрешната среда на фирмата
- усложняване на външната среда - усложнява се най-вече чрез развитието на финансовите пазари.
2.Управление на финансовата дейност на фирмата.
2.1.Цели за финансовото управление - фирмата се дефинира като основна единица в икономиката,която разполага със средства за производство и извършва бизнес.Обект на финансово управление на фирмата е движението на паричните потоци в условията на околната (финансова,данъчна,правова,технологична и социална) среда.Предмет на финансовото управление са паричните потоци при набирането на капитала на фирмата,неговото влагане в материални активи и реализиране на печалба с цел повишаване благосъстоянието на собствениците.При осъществяването на дейността си копрорациите си поставят определени цели.
А)социални - изплащане на адекватна работна заплата,защита на интереса на потребителите,осигуряване на безопасни условия за труд
Б)поведенчески - имидж,образотаелна квалификация,лицензи и др.
В)финансови - формулират се през призмата на взаимната обвързаност между ресурси и резултати.В повечето случаи ресурсите,а от там и целите са ориентирани към стремеж за печалба при съблюдаване на изискването за ликвидност.Често обаче се подчертава,че не абсолютният размер на печалбата,а съпоставянето и с ресурсите,които са я създали (рентабилността) би следвало да е основополагащия критерий при управлението на финансите на фирмата.В най-новите разработки като глобална финансова цел на фирмата се поставя максимизирането на ползата за акционерите.Тогава може да се обощи,че стратегическата цел е увеличаването на ползата за собствениците,тактическата е стремежът за печалба за фирмата,а оперативната кратосрочна цел е поддържането на платежността на фирмата.
2.2.Функции на финансовия мениджър - основните му функции са :
А)финансиране - свързва се с осигуряването на финансови средства или набавянето и структурирането на капиталите на фирмата необходими за нейното нормално функциониране
Б) инвестиране - всяко действие свързано с риск и влагане на пари,което цели значителни промени в паричните потоци в бъдеще.Обхваща влагането на основните капитали в различни активи (материални,нематериални,финансови) с оглед реализиране на стратегическите финансови цели.
3.Форми на организация на бизнеса.
3.1.Едноличен търговец - за да се регистрира ЕТ нормативните изисквания са само собственикът да бъде способно физическо лице с местожителство в България.Предимствата на тази форма са,че няма минимален основен капитал,лесен начин за създаване (регистрация само след подаване на заявление) и ликвидация.Недостатък обаче е неограничената отговорност на собственика.
3.2 Търговски дружества - юридически лица със стопанска цел.Представляват сдружаване и обединяване на две или повече физически лица за извършване на търговска дейност с общи средства.Според организацията на управлението достъпа до финансовите ресурси те биват :
3.2.1 Персонални - при тях собствениците лично участват в управлението на фирмата.Подразделят се на :
А) събирателни - сдружаване на две или повече лица в обща фирма за извършване на стопанска дейност.Всички сдружени лица участват в управлението,но и всички те носят неограничена отговорност
Б) командитни - при тях един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговрни за задълженията на држеството и само те могат да участват в управлението
3.2.2. Капиталова - съдружниците предоставят капитали на фирмата и отговорността им е ограничена само до размера на техния дял в общия капитал.При тях управлението на фирмата е отделено от собствеността.То се извършва от назначени за целта мениджъри.Такива дружества са:
А)дружество с ограничена отговорност - положителна черта е неограничената отговорност на съдружниците,недостатък - двойното облагане на печалбата (веднъж корпоративен данък и втори път с данък върху дивидента)
Б) акционерно дружество

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възникване на корпоративните финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.