Взаимоотношения на предприятието със застрахователните дружества и осигурителните институции


Категория на документа: Финанси


ДФСГ "Интелект"

Тема 14

Взаимоотношения на предприятието със застрахователните дружества и осигурителните институции.

Изготвил:Даниела Гешева Проверил:Дочка Иванова

Съдържание:

1. Характеристика на застрахователната дейност
2. Характеристика на осигурителните институции
3. Видове рискове в застраховането
4. Видове застрахователни и осигурителни дейности

1.Характеристика на застрахователната дейност
Застраховането е дейност, при която застрахователни компании набират средства (застрахователни премии) от физически и юридически лица и се задължват да осигурят застрахователно покритие (застрахователни суми) през периода на застраховката, като при настъпване на определен риск (застрахователно събитие), изплащат обезщетение (при имущественото застраховане) или плащане (при личното застраховане).
Застрахователните договори са формални (изискват форма за действителност) полици. Специфичен белег на застрахователните договори е, че те са алеаторни, тъй като към момента на сключването им страните не знаят точния обем на задълженията, които ще възникнат за тях. В България застрахователните компании са акционерни дружества с минимален капитал 10 000 000 лв., действащи в условията на лицензионен режим или взаимозастрахователни кооперации с минимален брой от 500 членове. Лицензът се издава от Комисията за финансов надзор. Застрахователното акционерно дружество издава само поименни безналични акции с право на един глас всяка. Застраховането може да бъде задължително и доброволно. Задължителни застраховки са Гражданска отговорност за автомобилистите, "Трудова злополука", "Злополука на пътниците в обществения транспорт" . Доброволни са всички, които законът не задължава.
Принципно застраховането е банкоподобна организация, която набира финанси с цел натрупване и с изтичане на срока на договора или при настъпване на застрахователно събитие изплащане на сума в предварително определен размер. Като цяло застраховането е организирано с цел обезщетяване на физическо или юридическо лице при настъпване на събитие със степен на неопределеност и незнание от страна на лицето.

2.Характеристика на осигурителните институции

Осигурителните системи и фондове могат да се класифицират по различен начин въз основа на различни класификационни признаци. Тук ще предложим няколко най-съществени по наше мнение класификации.

В зависимост от характера на задълженията за осигуряване осигурителните системи се делят на две големи групи:

• Системи за задължително осигуряване.

• Системи за доброволно осигуряване.

Системите за задължително осигуряване обикновено се създават от държавата със съответния закон и/ или други подзаконови нормативни актове. От своя страна тези системи могат да се разделят на основни и допълнителни. Но общото винаги е, че осигуряването в рамките на тези системи е задължително за осигурените лица и осигурителите.

Системите за доброволно осигуряване се създават от различни субекти (работодатели, работодателски съюзи, профсъюзи, други браншови, регионални и професионални организации, частни компании и частни лица), но осигуряването в тях винаги е доброволно. Включването в тези осигурителни системи е резултат от свободен избор на осигурителна система, от доброволно решение на осигурените лица и осигурителите

Макар и по-рядко, фондовете за доброволно осигуряване при безработица финансират дейности, които намаляват риска безработица за осигурените в тези фондове лица - най-вече финансират програми за обучение.

Функционирането на системите за осигуряване при безработица изисква използването на специфични методи за оценяване на рисковете. Най-съществено значение има дефинирането на вероятностите определени лица да се окажат безработни. Трябва да се има предвид, че за целта е необходимо да се анализира разнообразна фактическа и прогнозна информация.

Функционирането на системите за здравно осигуряване също изисква използването на специфични методи за оценяване на рисковете. Най-съществено значение има определянето на вероятната заболеваемост на осигурените лица, ако е възможно - по причини, като по този начин се прогнозират и необходимите здравни услуги. Трябва да се има предвид, че за целта е необходимо да се анализира разнообразна фактическа и прогнозна информация.

3. Видове рискове в застраховането

Възникването и съществуването на застрахователната дейност е тясно свързано със съществуването на риска. Рискът в застрахователната дейност обозначава съществуването на потенциални опасности; отговорността на застрахователя; отговорността, прехвърлена върху презастрахователя; разпределението на възможните щети и др. Ако липсва риск в определена дейност, то застраховането става безпредметно, защото липсва застрахователна потребност. "Рискът в застраховането е възможност да настъпи (да се случи) събитие, което ще увреди обекта на застраховката (имуществото или живота, здравето, телесната цялост на застрахования). Затова рискът в застраховането представлява потенциална възможност или евентуалност за настъпване на застрахователно събитие, което предизвиква щета или нещастен случай. ... Вероятността от настъпване на риска при конкретния обект, обаче, зависи от твърде несигурното развитие в бъдеще от момента на сключването на застраховката до изтичането на нейния срок. Това е риск, който на практика е почти невъзможно да се предвиди, защото и в най-сигурните ситуации, когато няма опасност от щета или нещастен случай, са възможни различни рискови алтернативи."11

Рискът в застраховането произтича и от силната конкуренция в този бранш, където отделната компания е ориентирана към запазване и разширяване на застрахования състав, и към запълване на незаети до момента пазарни ниши. Излагането на риск е постоянна характеристика на застрахователния пазар. Ето защо съществува непрестанен стремеж към нови, иновативни подходи за осигуряване на подобни услуги - въвеждане на нови видове застраховки, на нови продукти, подлежащи на застраховане и т.н. Иновациите могат да възникнат и като процес на надграждане върху вече съществуващи продукти, но могат и да внасят един качествено нов етап в технологичната и маркетингова структура на фирмата.

Рискът има разностранни проявления в застраховането и засяга интересите на отделните физически и юридически лица в повечето сфери на тяхната активност. Всяка ситуация притежава елемент на риск дотолкова, доколкото е възможно разнообразие в изхода от първоначалното състояние на нещата. Ако изходът от някое застрахователно събитие е напълно предопределен, то логично няма необходимост от застраховане. На практика обаче такива ситуации и явления почти липсват в реалния живот. Рискът в застраховането може да се определи само след като се установят точно размерът и естеството на опасностите, срещу които би се дала застрахователна защита, като заедно с това се изброят подробно вероятните събития, които не биха получили такава.

Проявлението на риска в застраховането е двустранен процес, защото и двете страни в застрахователното отношение имат своите лични мотиви да рискуват. И двете страни се стремят да изберат подходяща степен на риск при сключването на договора. Целта на застрахователя е, оценявайки риска, да съпостави значимостта на застраховката, застрахователната защита, която би поел, с вероятността или гаранциите за стабилността, а да се намери точното равнище на риска, което може да се достигне. Определянето на разумния риск по отношение на отделния клиент и съвкупността е най-честият подход към всяка рискова ситуация и от тази гледна точка в основата му стои разбирането естеството на всеки риск и потенциалните фактори, от които той би се повлиял.

От гледна точка на потребителите в тези отношения - застрахованите, целта е да се застраховат максимално срещу загуби над определено равнище. По тази причина и те трябва да се съобразяват с вероятния риск, с еветнуалностите за настъпване на определени събития, които биха им причинили вреди и с възможностите им да посрещнат тези вреди.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Взаимоотношения на предприятието със застрахователните дружества и осигурителните институции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.