Взаимоотношения на предприятието със застрахователните дружества и осигурителните институции


Категория на документа: Финанси


Освен, че застрахова срещу вероятни рискове, самият застраховател е подложен на такива. Застрахователната компания може да претърпи щети или загуби не само от протичането на риска в застрахователната съвкупност, но и от въздействието, което оказва системата от фактори, съпровождащи цялата застрахователна дейност. Рискът на застрахователя се състои от всички възможности за несбъдване на неговите предвиждания по отношение на изплащането на предвидените обезщетения, извършването на административно-стопанските и другите разходи, получаването на очакваните приходи и реализирането на определен финансов резултат.

4.Видове застрахователни и осигурителни дейности

А). Формиране на засрахователния фонд - основното изискване към застрахователя, формиране в Кодекса за застраховането е да се набере основния акционерен капитал (съгл. КЗ в животозастраховането той е 6 400 000лв, а за застрахователите по общо застраховане - 4 400 000лв). Този капитал може да бъде набран от акционерите или по някакъв друг начин отвън ( не могат да бъдат заемни средства за застрахователните дружества, ако е здравно осигурително дружество може да бъдат заемни средства). Средствата за започване на работата на ЗАД се заделят в така наречения "организационен фонд", който служи за покриване разходите на дружеството преди да са постъпили първите събрани застрахователни вноски (премии).
Акционерния капитал, набран при учредяване на ЗАД и средствата които се намират в организационния фонд се обединяват в едно общо понятие наречено "първоначален капитал". Този първоначален капитал е необходим, за да бъде дружеството допуснато до работа на застрахователния пазар (лицензирано). Следователно първоначалният капитал е в основата на застрахователния фонд, но не е основен източник за неговото формиране.
Най - важният източник за формирането на застрахователния фонд са застрахователните вноски (премии). Те осигуряват текущ приход на средства в дружеството. Големината на този приход се определя от: броя на сключените застраховки; застрахователната сума; структурата на портфейла - какви видове застраховки включва той; формата на застраховане; тарифната политика на застрахователя.
Третия източник за формиране на ЗФ са приходите от инвестиционната дейност на застрахователя. При висока възвръщаемост на инвестициите този източник е от изключително голямо значение. Разбира се, застрахователите за ограничени в своята инвестиционна дейност съгласно нормативните изисквания на КЗ и съответната детайлизираща го наредба. По този начин се минимизират възможностите за влагане на средства от застрахователите в съмнителни и губещи инвестиционни операции.

При Взаимо-застрахователни кооперации нямаме изискване за първоначален капитал. Тук източниците за формиране на ЗФ са два: застрахователните вноски (предварителни и допълнителни) и приходите от инвестиционна дейност.

Б). Разпределение на застрахователния фонд - става за :
* плащания във връзка с развитието на риска - тези плащания са целеви, значението им е да компенсират загубите на застрахованите при възникване на застрахователни случаи. Размерът им се определя от честотата и тежестта на случайно възникналите загуби. Плащанията трябва да отговарят на условията при които са сключени застраховките. Неправомерното намаляване на плащанията води до отлив на клиенти от застрахователя. от друга страна пък плащанията "в повече" обогатяват неоснователно застрахованите, подтикват ги към застрахователни измами и могат да доведат до застрашаване на финансовата стабилност на застрахователя.

* разноски за застрахователя (издръжка) - те са свързани с организиране, управление и разпределение на ЗФ. За разлика от а), при тях е задължително да се търсят икономии, тъй като тези икономии подобряват пазарно- конкурентите позиции на застрахователя.

* други плащания които могат да възникнат - към тях се отнасят: финансовите разходи (платени лихви, отрицателни валутни разлики или такива от ценни книжа); извънредни разходи (главно за операции по управлението и други подобни); данъци (10% корпоративен данък печалба, така се облагат застрахователите).

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Взаимоотношения на предприятието със застрахователните дружества и осигурителните институции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.