Защитата на тема оценяване на реален инвестиционен проект


Категория на документа: ФинансиСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - Свищов
Катедра "Финанси и кредит"
Магистърска програма "Финансов мениджмънт"

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
на тема:
"Оценяване на реален инвестиционен проект на фирма "" ЕООД "

С в и щ о в
2013

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Уважаеми Г-н председател на държавна изпитна комисия,

Уважаема държавна изпитна комисия,

Уважаеми колеги,

Представям на Вашето внимание за защита Дипломна работа на тема "Оценяване на реален инвестиционен проект на фирма "" ЕООД.",

Финансите и инвестициите като цяло са неизменна част от мениджмънта на организациите, тъй като те са основното звено, което съдейства за правилно разпределение на финансовите средства, тяхното рационално инвестиране в различни проекти и дейности. Ефективното управление на финансовите ресурси е предпоставка за увеличаване на фирмената стойност и просперитета на икономическите агенти.

Днес пред голяма част от българските фирми стои въпросът "Как да инвестираме?, Кой е оптималния вариант за инвестиране на средствата?, Необходимо ли е да се инвестира или не?, Дали инвестицията ще бъде печеливша?" Това са само част от многобройните въпроси, които организациите си задават и от чиито отговор зависи съществуването на голяма част от тях. Ето защо е необходимо фирмите да разполагат с ефективен финансов мениджмънт, който да даде отговор на всички тези въпроси и въз основа на адекватен анализ да се вземе правилното инвестиционно решение което ще доведе не само до увеличаване на фирмената стойност, но и до просперитета на организацията.

В настоящата Дипломна работа изследвам реален инвестиционен проект на фирма "" ЕООД, който разглежда икономическата ефективност от разширяването на дейността на Дружеството. В основата на проекта са поставени инвестиционните разходи на фирмата, с цел да се прогнозира нейната икономическа ефективност. Планирането е процес на определяне на целите и формулиране, оценяване и подбор на политиката, стратегията и тактиката на действие за постигане на поставените цели. Чрез финансовият анализ се дава възможност да се установи какъв е обема на крайните производствени резултати или на бизнеса като цяло, който може да очаква да постигне предприятието, колко ще му струва това и какво ще бъде естеството на разходите. Необходимо е да се знае каква печалба и какви парични постъпления ще могат да се очакват от инвестициите, които ще бъдат направени и дали те ще бъдат изпълнени в срок.

Въз основа на гореизложеното може да се формулира следната изследователска теза в настоящата разработка, както следва: "Оценяването на даден инвестиционен проект на фирма изисква методика, състояща се от отделни етапи и осигуряваща отговор на проблема за правилното инвестиционно решение".

Предмет на настоящото изследване са оценката и анализът на реални инвестиционни проекти на фирма "" ЕООД, ориентирана в областта на туристическия бизнес, чрез конкретните количествени техники за измерване, анализ, оценка и прогнозиране на инвестиционния проект.

Обект на изследването е инвестиционният проект на фирма "" ЕООД за изграждане на къща за гости в село Орешак.

Основни цели на разработката са:
* Изясняването на значението на инвестициите и инвестиционните похвати като работно поле на финансовия мениджмънт;
* Практическо приложение на теорията и методологията на капиталовото бюджетиране в условията на конкретна стопанска конюнктура;
* Подлагане на сериозен анализ, последван от редица изводи и заключения за направения проект.

Обхватът на изследването е насочен към периода 2008-2012 г. Поставените задачи са следните:
> да се направи характеристика на инвестиционния проект на фирмата;
> да се направи системен анализ и класификация на техниките и количествения инструментариум за анализ и оценка на фирмата;
> анализ на получените резултати и направените взаимовръзки.

Основните резултати от изследването се свързват със следните изводи и констатации:

Анализът на инвестиционните проекти има ключово значение за нарастване стойността на фирмата и на акционерното богатство. Технологията на установяване на паричните потоци определя надеждността на целия по-нататъшен инвестиционен анализ, което налага изключително внимателно третиране на всеки разход или приход. Техниките за оценяване са многобройни, но повечето не са универсални и са приложими само за определен кръг инвестиционни проекти. Като най-надежден се определя метода на нетната настояща стойност.

В съвременните условия на пазарна икономика все повече фирми започват да планират дейността си, да държат сметка за своето състояние след година, две, десет и т.н. Оценката на инвестиционните проекти характеризира жизнеността на бъдеща или съществуваща компания, нейните производствени, маркетин-гови и най-вече финансови елементи - ключ към прилагане на най-различни стратегии и проявяване на мениджърски знания. Една от основните функции на оценката на реални проекти е да даде поглед върху действията на финансовия мениджмънт - да ги оправдае или отхвърли.

От направеният анализ на фирма "" ЕООД, чрез прилагане на методите за оценка на инвестиционен проект получих следните резултати: за нетна настояща стойност: 10 617,27 лв.; вътрешна норма на възвращаемост: 10,29%; модифицирана норма на възвращаемост: 14%; индекс на рентабилност: 2,32; средна рентабилност: 0,10, период на изплащане: 4,50 години.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защитата на тема оценяване на реален инвестиционен проект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.