Защитата на тема оценяване на реален инвестиционен проект


Категория на документа: Финанси4) Метод на анализа на сценариите.

2. Как изчислихте изискуемата доходност на проекта? Обосновете се!

Дисконтовият процент, с който се актуализират бъдещите парични потоци, генерирани от инвестиционните проекти, зависи от бизнес-риска. От гледна точка на инвеститорите дисконтовият процент е изискуемата им рентабилност, осигуряваща спокойствието, че поетият бизнес-риск е компенсиран в достатъчна степен. От гледна точка на фирмата, дисконтовият процент изразява цената на капитала за получаването на ресурсите. При разработването на представения в самата Дипломна работа инвестиционен проект съм приела, че като база за определяне на дисконтовата норма /минималната изискуема доходност на проекта/ ще се използва лихвения процент по кредита (10%), ако проекта беше финансиран със заемен капитал.

3. Стойността на IRR е по-ниска от МIRR на проекта. С какъв реинвестиционен процент работихте? Защо?

Да, реално в самата Дипломна работа съм посочила, че Модифицираната вътрешна норма на възвръщаемост е 14%, което е техническа грешка от моя страна. Това би означавало, че реинвестиционният процент е 32%, което само по себе си е нереално! Реалната стойност на MIRR е 9,36%, при използван от мен реинвестиционен процент от 4%. Реинвестиционния процент отразява ефективността на реинвестиране на междинните парични потоци.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защитата на тема оценяване на реален инвестиционен проект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.