Значение и проблеми на борсовата търговия за инвестиционните решения в България (спекулативни и хеджингови аспекти)


Категория на документа: Финанси


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
"Д. А. ЦЕНОВ"
ИМИ - БАН - СОФИЯ

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:
ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ (СПЕКУЛАТИВНИ И ХЕДЖИНГОВИ АСПЕКТИ)

Дипломант: Научен ръководител:
Валентина Георгиева Станчева доц. Стефан Симеонов
Факултетен № М047097

2007

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

ПАРАГРАФ ПЪРВИ: Борсовата търговия - възлов елемент от финансовите инвестиции - обективни и нормативни проблеми

1. Борсовата търговия и финансовите инвестиции

2. Обективни и нормативни проблеми при борсовата търговия в България

ПАРАГРАФ ВТОРИ: Възможности за реализиране на спекулативните и хеджингови мотиви

1. Законова рамка на борсовата търговия

2. Спекулативни и хеджингови аспекти

ПАРАГРАФ ТРЕТИ: Практически модели на поведение
1. Имитиране на индекс

2.Активно управляван портфейл

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ВЪВЕДЕНИЕ

След приемането на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (1999 г.) и новия Правилник за работа на БФБ - София АД (2000 г.) търговията с ценни книжа на българсия регулиран капиталов пазар придоби значителна популярност. Тя би могла да се определи като сериозен напредък от гледна точка на състоянието й през изминалите години, но от друга страна остава ограничена, измерена на база привлечени средства и капитализация на борсата. Съществено значение за повишаване на интереса към нея през изминалите години има обособяването на приватизационен пазар и превръщането на приватизационни дружества в публични. С края на приватизацията обаче този фактор има по-скоро утежняващо, отколкото стимулиращо въздействие.

В тази връзка на капиталовия пазар в България се обособява сериозната нужда от привличането на нови дружества с добри финансови резултати и перспективи за бъдещо развитие, които да помогнат за подобряване на ликвидността на пазара и преодоляване на пазарните изкривявания, вследствие на тази ниска ликвидност.

Предмет на разглеждане в настоящата разработка е състоянието и проблемите на борсовата търговия в България през последните години.

Обект са инвестиционните решения и възможността за осъществяване на спекулативни или хеджингови стратегии.

В тази връзка са поставени следните задачи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Значение и проблеми на борсовата търговия за инвестиционните решения в България (спекулативни и хеджингови аспекти) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.