Значение и проблеми на борсовата търговия за инвестиционните решения в България (спекулативни и хеджингови аспекти)


Категория на документа: Финанси


5. Стефан Симеонов: Опциите - контракти, пазари, оценки, стратегии. Абагар, В. Търново 2002
6. www.bse-sofia.bg
7. www.capital.bg
8. www.dnevnik.bg
9. www.investor.bg
10. www.pik-bg.com
11. http://omex-internet.hit.bg/pazar_bg1.htm

1 www.bse.bg
2 http://www.pik-bg.com
3 Пак там
4 www.bse.bg
5 ЗППЦК ((Обн., ДВ, бр. 114 от 30.12.1999 г.;... изм. доп. ДВ бр. 59, бр. 63, бр. 84, бр. 86/2006 г.), чл. 2, ал.3
6 http://omex-internet.hit.bg/pazar_bg1.htm
7 Анализ на капиталовия пазар и стратегия на БФБ-София за неговото развитие до 2007г., Център за икономическо развитие, Януари 2005
8 И трите показателя са изчислени самостоятелно за Биовет, а не на консолидирана основа
9 Трябва да подчертаем, че двата блока данни за компаниите не съвпадат по пълнота. За Биовет в някои от дните липсват котировки, поради което сме приравнили дължината на данните. В този случай изчислената корелация е по-ниска от фактическата, но приемаме, че за целите на разработката би дала нагледно доказателство за високата корелация между тях.
10 Припомняме, че рискът теоретично се измерва чрез стандартното отклонение, което за избраните акции е значително, което показва, че те от "теоретична глаедна точка" са силно рискови вложения.
??

??

??

??

Валентина Георгиева Станчева, Ф.№ М047097 6 от 72

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Значение и проблеми на борсовата търговия за инвестиционните решения в България (спекулативни и хеджингови аспекти) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.