Категория "Финанси"


Категория на документа: Документи по Финанси
 ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА на тема: Анализ на Държавния бюджет на Република България за 2013 г. Изготвил: Пламен Цонев Георгиев Проверил: доц. д-р Мариана Асенова Специалност: Финанси II курс, редовно обучение Факултетен №: ФИ 1052 Велико Търново, 2013 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Увод.......................................................................................................................................3 2. Цели на Бюджет 2013..............

Категория на документа: Документи по Финанси
Финанси - 21.10.2013 1.Предпоставки за възникване на корпоративните финанси - корпоративните финанси включват система от принципи и методи за реализация на управленските решения свързани с формирането,управлението,разпределението и използването на финансовите ресурси на фирмата,както и организацията на обръщението и на паричните средства,с цел повишаване благосъстоянието на собствениците.Предпоставките за възникването на корпоративните финанси като самостоятелна наука са : - появата на пазарнот

Категория на документа: Документи по Финанси
 Д О К Л А Д по Теория на финансите на тема Видове и класификация на държавните приходи Видове и класификация на държавните приходи Приходите на държавата са парични суми с която тя разполага за посрещането на своите разходи.Те представляват парични плащания на физически и юридически лица с принудителен и задължителен характер в полза на държавата.Събирането на приходите е процес на разпределение на доходите на стопанските субекти и на индивидите чрез финансови методи.Приходите изразяват специф

Категория на документа: Документи по Финанси
Алтернативи за финансово рентиране Заобикалящата ни глобална икономическа среда е фонът, в който съвременният човек е принуден да изгради своята утопия. Икономиката е толкова дълбоко навлязла в нашето ежедневие, че сме принудени да следим, какво се случва от другата страна на Земята, за да сме подготвени за някое финансово сътресение, което да се отрази и на нас. Познаването на фундаметните на икономическата мисъл е задължително за всеки себеуважаващ се гражданин, на която и да е страна. От мно

Категория на документа: Документи по Финанси
 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Изготвил: Проверил: Гергана Миткова Генчева доц. Мариана Асенова Фак. № 17805 Ботевград 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ Увод.............................................................................................стр. 3 1. Видове местни данъци..........................................................стр.4 1.1. Данък върху недвижимите имоти...................................стр.4 1.2. Данък върху наследствата......

Яндекс.Метрика
92 92 100 100