Категория "Финанси"


Категория на документа: Документи по Финанси
 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Изготвил: Проверил: Гергана Миткова Генчева доц. Мариана Асенова Фак. № 17805 Ботевград 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ Увод.............................................................................................стр. 3 1. Видове местни данъци..........................................................стр.4 1.1. Данък върху недвижимите имоти...................................стр.4 1.2. Данък върху наследствата......

Категория на документа: Документи по Финанси
 ТЕМА 7 Валутни операции /ВО/ Валитни пазари /ВП/ Валутен курс /ВК/ Валутна сделка /ВС/ ВО се извършват на валутни пазари .Това са специализирани центрове за извършване на покупко прожби на основата на търсенето и предлагането .Основна предпоставка за тяхното въаниквата уредба по места.не се оказва развитието на международните икономически отношения, разпространяване на кредитни средства при международни разплащания, засилване концентрацията и центарлизацията на международният банков пазар.В ус

Категория на документа: Документи по Финанси
 Конспект по финанси - публични, корпоративни за БСУ Тема 21. ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО 2 Тема 22. ОБОРОТЕН КАПИТАЛ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО 4 Тема 23. ОТЧИТАНЕ НА РИСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ 8 Тема 24. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 11 Тема 25. ЦЕНА НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ 14 Тема 26. СЛИВАНИЯ И ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ 15 Тема 27. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ДАНЪКА 18 Тема 28. КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 21 Тема 29. ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ Н

Категория на документа: Документи по Финанси
1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР. Същност и обхват на финансовия пазар. Особености на финансовия пазар. Класификация на финансовите пазари. Пазар на ценни книжа. Във всяка страна с развита пазарна икономика съществува система от отделно обособени пазари. Всички те функционират на основата на развитието на стоково-паричните и разменни отношения и свързаните с тях институции. В широк смисъл на думата финансовият пазар обхваща покупко-продажбата на всички видове финансови активи. Най-вече тов

Категория на документа: Документи по Финанси
 Югозападен университет "Неофит Рилски" Гр. Благоевград КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: Анализиране на практиката по вътрешния контрол на България Изготвил: Проверил: Съдържание : 1. Същност, обекти и субекти на контрола 2. Контрол върху управлението на организацията 3. Контрол върху отчетността и организацията на вътрешния контрол 1. Същност, обекти и субекти на контрола Контролът върху управлението, отчетността и организацията на вътрешния контрол е комплексен, с голяма степен на творчество и умение

Яндекс.Метрика
92 92 100 100